Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση των γραφείων του Δήμου, του ΚΕΠ στη Δημοτική Κοινότητα Γαλατακίου

 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              

     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                        

     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 525

(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 23/30-11-2011)

 

ΘΕΜΑ 27ο Η.Δ.:  «Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση των γραφείων του Δήμου, του ΚΕΠ στη Δημοτική Κοινότητα Γαλατακίου» 

                                               

  Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την  30- 11 – 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, ύστερα  από την αριθμ. 49418/25.11.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  § 1 του Ν. 3852/2010.

Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι  (31) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Καμπούρης Χαράλαμπος
 4. Παππάς Αντώνης
 5. Σταματάκης Μάριος
 6. Τζαναβάρας Δημήτριος
 7. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
 8. Κεφάλας Σταύρος
 9. Λέκκας Πέτρος
 10. Κολοκούρης Νικόλαος
 11. Χατζής Μιχάλης
 12. Γκερζελής Ιωάννης
 13. Περόγαμβρος  Μιχάλης
 14. Ζήμος Κων/νος
 15. Καμπάς Νικόλαος
 16. Οικονόμου Γεώργιος
 17. Βατουσιάδης Νικόλαος
 18. Φόρτης Φώτιος      
 19. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 20. Γιώτης Κων/νος
 21. Μπάκουλης Δημήτριος
 22. Πούρος  Γεώργιος
 23. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 24. Ρούκης Βασίλειος
 25. Καρπούζης Γρηγόριος
 26. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 27. Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 28. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
 29. Δασκαλοπούλου Σοφία
 30. Αθανασάκος Θωμάς
 31.  Τσαρμπού Ευφροσύνη

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.      Τόγιας Σωκράτης

2.      Φαρμάκης Γεώργιος

3.      Γουγάς Αλέξανδρος

4.      Δράκος Παναγιώτης

5.      Λαμπρινός Παναγιώτης

6.      Γιάννου Νικολέττα

7.      Κορδώσης  Χρήστος

8.      Λέκκα Σοφία

9.      Μελέτης Χρήστος

10. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος

 

  
Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα επτά (17) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων

   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 

  1.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος

  2.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια

  3.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο

  4.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           

  5.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης

  6.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       

  7.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    

  8.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια 

  9.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος

  10. Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο

  11. Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   

  12. Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι

  13. Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι

  14. Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 

  15. Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος 

  16. Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι

  17. Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα      

                                  

          ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.      Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι

2.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός

3.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό

4.      Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια

5.      Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς

 

         

 

                                                         

 

 Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Χρήστος Μελέτης και 2) Νικολέττα Γιάννου προσήλθαν στο τέλος του 1ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Σοφία Λέκκα, 2) Παναγιώτης Λαμπρινός, 3) Γεώργιος Φαρμάκης, 4) Γεώργιος Φιλιππακόπουλος, 5) Χρήστος Κορδώσης και 6) Παναγιώτης Δράκος προσήλθαν στο τέλος του  3ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος, ενώ οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας και 2) Χρήστος Μελέτης αποχώρησαν στο τέλος του  ιδίου θέματος. Τέλος ο Δημοτικός Σύμβουλος Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας επανήλθε στο τέλος του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και  η Δημοτική Σύμβουλος Ευφροσύνη Τσαρμπού αποχώρησε στο τέλος του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Απόφαση: 525  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 27ο θέμα της ημερήσιας διάταξης

                 ενημέρωσε  τα μέλη του  Δημοτικού  Συμβουλίου ότι  ο πρώην Δήμος Σαρωνικού είχε συνάψει  την αριθμ. 8966/30-12-2010 σύμβαση  μίσθωσης  ακινήτου εμβαδού 170 τ.μ.   για τη στέγαση  των υπηρεσιών και του ΚΕΠ,  στο Δημοτικό Διαμέρισμα Γαλατακίου και συγκεκριμένα  στην Αλμυρή, Ιδιοκτησίας Ευαγγελίας Σπηλιώτη συζ. Στυλιανού  που   λήγει την 31-12-2011.

Στη συνέχεια έθεσε υπόψη του Σώματος την αριθμ.  45/2011 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Γαλατακίου που μεταξύ των άλλων αναφέρει ότι λόγω λήξεως της μίσθωσης του ακινήτου στην Αλμυρή για τη στέγαση των υπηρεσιών και του ΚΕΠ την 31-12-2011 και επειδή κρίνεται αναγκαία η λειτουργία των ανωτέρω υπηρεσιών πρέπει ο Δήμος να προβεί στην μίσθωση ακινήτου εμβαδού 100τ.μ. περίπου ο χώρος να χωρίζεται σε δύο γραφεία ανεξάρτητα μεταξύ τους, να βρίσκεται σε κεντρικό σημείο επί της οδού Επιδαύρου και  να διαθέτει πάρκινγκ και  ράμπα για ΑΜΕΑ.

 

  Η μίσθωση θα γίνει  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 194 του Ν. 3463/2006 και του Π.Δ. 270/1981 «Περί καθορισμού των όρων διενέργειας δημοπρασίας».

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο  αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα την απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Γαλατακίου και τις διατάξεις του άρθρου 194 του Ν. 3463/2006 και του Π.Δ. 270/1981

  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

(και με την ψήφο του Προέδρου του Συμβουλίου της

Δημοτικής Κοινότητας Γαλατακίου)

           

Την αναγκαιότητα μίσθωσης ακινήτου εμβαδού 100τ.μ. περίπου, ο χώρος να χωρίζεται σε δύο γραφεία ανεξάρτητα μεταξύ τους, να βρίσκεται σε κεντρικό σημείο επί της οδού Επιδαύρου να διαθέτει πάρκινγκ και  ράμπα για ΑΜΕΑ όπως αναλυτικά  αναφέρεται στην αριθμ.  45/2011 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Γαλατακίου,  για τη στέγαση της Δημοτικής Κοινότητας Γαλατακίου και του ΚΕΠ.

         Η μίσθωση θα γίνει  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 194 του Ν. 3463/2006 και του Π.Δ. 270/1981 «Περί καθορισμού των όρων διενέργειας δημοπρασίας».

 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.

 

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  23 / 525 / 2011.

 

      

Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ

        ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

Κόρινθος, 12-12-2011

O Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ