Διοργάνωση νέου κύκλου πιστοποιημένου προγράμματος Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  
    ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 537
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 23/30-11-2011)
 
ΘΕΜΑ 40o Η.Δ.: «Διοργάνωση νέου κύκλου πιστοποιημένου προγράμματος
                               καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης» 
                                               
 Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 30- 11 – 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, ύστερα από την αριθμ. 49418/25.11.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (31) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Καμπούρης Χαράλαμπος
 4. Παππάς Αντώνης
 5. Σταματάκης Μάριος
 6. Τζαναβάρας Δημήτριος
 7. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
 8. Κεφάλας Σταύρος
 9. Λέκκας Πέτρος
 10. Κολοκούρης Νικόλαος
 11. Χατζής Μιχάλης
 12. Γκερζελής Ιωάννης
 13. Περόγαμβρος Μιχάλης
 14. Ζήμος Κων/νος
 15. Καμπάς Νικόλαος
 16. Οικονόμου Γεώργιος
 17. Βατουσιάδης Νικόλαος
 18. Φόρτης Φώτιος      
 19. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 20. Γιώτης Κων/νος
 21. Μπάκουλης Δημήτριος
 22. Πούρος Γεώργιος
 23. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 24. Ρούκης Βασίλειος
 25. Καρπούζης Γρηγόριος
 26. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 27. Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 28. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
 29. Δασκαλοπούλου Σοφία
 30. Αθανασάκος Θωμάς
 31.  Τσαρμπού Ευφροσύνη
 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Τόγιας Σωκράτης
2.      Φαρμάκης Γεώργιος
3.      Γουγάς Αλέξανδρος
4.      Δράκος Παναγιώτης
5.      Λαμπρινός Παναγιώτης
6.      Γιάννου Νικολέττα
7.      Κορδώσης Χρήστος
8.      Λέκκα Σοφία
9.      Μελέτης Χρήστος
10.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 
  Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα επτά (17) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
  1.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
  2.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
  3.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
  4.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
  5.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
  6.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
  7.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
  8.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
  9.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
  10.Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
  11.Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
  12.Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
  13.Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
  14.Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
  15.Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος 
  16.Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
  17.Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα     
                                  
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
1.      Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
2.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
3.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
4.      Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
5.      Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
 
         
 
                                                         
 

 Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Χρήστος Μελέτης και 2) Νικολέττα Γιάννου προσήλθαν στο τέλος του 1ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Σοφία Λέκκα, 2)Παναγιώτης Λαμπρινός, 3) Γεώργιος Φαρμάκης, 4) Γεώργιος Φιλιππακόπουλος, 5) Χρήστος Κορδώσης και 6) Παναγιώτης Δράκος προσήλθαν στο τέλος του 3ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος, ενώ οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας και 2) Χρήστος Μελέτης αποχώρησαν στο τέλος του ιδίου θέματος. Τέλος ο Δημοτικός Σύμβουλος Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας επανήλθε στο τέλος του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και η Δημοτική Σύμβουλος Ευφροσύνη Τσαρμπού αποχώρησε στο τέλος του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
 
 
Απόφαση: 537   Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 40ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης έθεσε
                            υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, η οποία καθ΄ όλον το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 
<<Ο Δήμος μας, σε συνεργασία με την ομάδα εργασίας της Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας (Ε.Κ.Ε.) ολοκλήρωσε πρόσφατα με επιτυχία, την επιμόρφωση (96) ενενήντα έξι εθελοντών συμπολιτών μας, στα πλαίσια του προγράμματος που αφορούσε στην εκπαίδευση για την εκμάθηση της καρδιο-πνευμονικής αναζωογόνησης, με χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή (BLS/AED).
Ο Δήμος Κορινθίων συγκαταλέγεται Πανελληνίως ανάμεσα στους πρωτοπόρους δήμους, που επιθυμούν να εντάξουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα έναν ικανό αριθμό συμπολιτών μας, με σκοπό την εκπαίδευση και πιστοποίησή τους. Αυτοί με την σειρά τους θα συμβάλλουν μέσα από μια διαδραστική διαδικασία, στην ολοκληρωμένη και αποφασιστική δυνατότητα παροχής Πρώτων Βοηθειών στους συνανθρώπους μας σε έκτακτες περιπτώσεις.
Λαμβάνοντας υπόψη το εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον που παρατηρήθηκε για συμμετοχή των συμπολιτών μας στα προαναφερθέν πρόγραμμα, ο Δήμος προγραμματίζει έναν νέο κύκλο πιστοποιημένων εκπαιδευτικών σεμιναρίων «ΚΑΡΠΑ (Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση με χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή (BLS/AED)» .
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι πολίτες του Δήμου Κορινθίων να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στα προγράμματα πιστοποίησης, που θα διεξαχθούν στο αμέσως προσεχές διάστημα και θα έχουν διάρκεια περίπου 4 1/2  ωρών.
Το ενδιαφέρον που έχει καταγραφεί στη περιοχή του Δήμου μας είναι μεγάλο και η εθελοντική συμμετοχή αποβλέπει τόσο στην ευαισθητοποίηση, κινητοποίηση & εκπαίδευση σε θέματα υγείας, αλλά και στην κοινωνική αλληλεγγύη και συνοχή μεταξύ των κατοίκων της τοπικής κοινότητας.
Η πρόσκληση είναι ανοικτή και απευθύνεται σε όλους του συμπολίτες μας που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην δράση αυτή.
Για την διοργάνωση και πραγματοποίηση του προγράμματος προτείνεται ο Δήμος Κορινθίων να συμμετέχει με την κάλυψη των κάτωθι εξόδων :
 
1.      Καφέδες, νερά για το coffee break για 200 εκπαιδευόμενους έως του ποσού των 516,60 € συμπ. Φ.Π.Α.
 
2.      Εκτυπώσεις Αφισών, Flyers έως του ποσού των 430,00€ συμπ. Φ.Π.Α.
 
3.      Εκπαιδευτική – Συμβουλευτική υποστήριξη Ιατρών της καρδιολογικής εταιρίας για τις ανάγκες των σεμιναρίων έως του ποσούτων 1.000,00€ απαλλασσομένου Φ.Π.Α.
 
4.      Φαρμακευτικό Υλικό (καθαρό οινόπνευμα, γάζες) έως του ποσού των 133,60 € συμπ. Φ.Π.Α.
 
5.      Εκπαιδευτικό Υλικό (φάκελοι, στυλό) έως του ποσού των 150,06 € συμπ. Φ.Π.Α.
Το συνολικό κόστος του προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των 2.230,26 € συμπ. Φ.Π.Α.
Παρακαλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο για την λήψη σχετικής απόφασης.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα και μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Τη διοργάνωση από το Δήμο νέου κύκλου προγράμματος πιστοποιημένων εκπαιδευτικών σεμιναρίων «ΚΑΡΠΑ (Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση με χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή (BLS/AED)» που θα πραγματοποιηθεί στις 13 Δεκεμβρίου 2011 που θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου 2ος όροφος).
Το πρόγραμμα είναι διάρκειας περίπου 4 1/2 ωρών και θα επωφεληθούν από την εκπαίδευση 200 πολίτες εθελοντές που θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο (αίθ. Δημοτικού Συμβουλίου, 2ος όροφος).
Το συνολικό κόστος του ανωτέρω προγράμματος ανέρχεται σε 2.230,20 € συμπ. Φ.Π.Α. με το οποίο θα καλυφθούν οι παρακάτω δαπάνες:  
 
1.      Καφέδες, νερά για το coffee break για 200 εκπαιδευόμενους έως του ποσού των 516,60 € συμπ. Φ.Π.Α.
 
2.      Εκτυπώσεις Αφισών, Flyers έως του ποσού των 430,00€ συμπ. Φ.Π.Α.
 
3.      Εκπαιδευτική – Συμβουλευτική υποστήριξη Ιατρών της καρδιολογικής εταιρίας για τις ανάγκες των σεμιναρίων έως του ποσούτων 1.000,00€ απαλλασσομένου Φ.Π.Α.
 
4.      Φαρμακευτικό Υλικό (καθαρό οινόπνευμα, γάζες) έως του ποσού των 133,60 € συμπ. Φ.Π.Α.
 
5.      Εκπαιδευτικό Υλικό (φάκελοι, στυλό) έως του ποσού των 150,06 € συμπ. Φ.Π.Α.
            Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2011 με ΚΑ 15/6473 και τίτλο «Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων» αρχικού ποσού 89.600,00 €..
Ψηφίζει τη διάθεση της ανωτέρω σχετικής πίστωσης ποσού 2.230,26 €
            Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
 
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 23 / 537 / 2011.
      
Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
        ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 01-12-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ