ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Α/θμιας & Β/θμιας ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

 
                                                        
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Κόρινθος, 30 Δεκεμβρίου 2011            
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛ/ΣΟΥ                                            Αριθμ. Πρωτ. 54563
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                         ΠΡΟΣ
Ταχ. Δ/νση: Κολιάτσου 32                                      Τους Υποψήφιους Μεταφορείς Εργατικό Κέντρο    
                                                                                   Κορίνθου Μαθητών Α/θμιας –Β/θμιας Εκπ/σης
Τ.Κ. 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ                                           
Πληροφ.: Ε. Δελή                                                        
Τηλ.: 27413 61003                                                   
                                                                                   
 
Ανακοίνωση
 
 
 
            Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Κορινθίων σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 25/578/28-12-2011 απόφαση του δημοτικού Συμβουλίου, θα προβεί στην απευθείας ανάθεση με διαπραγμάτευση της μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για τα δρομολόγια που δεν διατέθηκαν στην δημοπρασία της 20-12-2011, με τους ίδιους όρους που περιγράφονται στην αριθμ. 50301/1-12-2011 διακήρυξη, τα οποία είναι τα παρακάτω: 
 
α) Κάτω Άσσος – Άσσος – Λέχαιο, προς το Ειδικό Σχολείο Κορίνθου,
β) Βέλο – Περιγιάλι – Βραχάτι – Ζευγολατιό, προς το Ειδικό Σχολείο Κορίνθου,
γ) Δέλτα Κορίνθου –Πατρών 117, Κόρινθος, προς το Ειδικό Σχολείο Κορίνθου,
δ) Κιάτο προς Ειδικό Σχολείο Κορίνθου,
ε) Κόρινθος προς Ειδικό Σχολειο Κορίνθου,
στ) Αλαμάνο –Μαψός προς το Χιλιομόδι,
ζ) Στεφάνι-Αγιονόρι προς τις Κλένιες,
η) Μπεκιάνικα προς το Σολομό,
θ)Αγ. Ιωάννης προς τα Αθίκια,
ι) Αλαμάνο προς τα Αθίκια και
κ) Αγ. Βασίλειο προς το Χιλιομόδι.
 
Οι αιτήσεις -προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την 09 Ιανουαρίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στο γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου (2ος όροφος)  
 
 
 Ο Δήμαρχος Κορινθίων
      και ειδική εντολή
  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
                                   ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
                                                                                   
           
 

 

Leave a Comment