Γνωμοδότηση επί ΜΠΕ του έργου “ΚΥΤ” ΚΟΡΙΝΘΟΥ και Γραμμές Μεταφοράς για την Ηλεκτρική Διασύνδεση

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                
    ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 560
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 25/28-12-2011)
 
ΘΕΜΑ 2ο Ε.Η.Δ.: «Γνωμοδότηση επί ΜΠΕ του έργου “ΚΥΤ” ΚΟΡΙΝΘΟΥ και Γραμμές Μεταφοράς για την Ηλεκτρική Διασύνδεση αυτού» 
                                               
 Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 28 – 12 – 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, ύστερα από την αριθμ. 53782/23.12.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (38) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Καμπούρης Χαράλαμπος
 4. Παππάς Αντώνης
 5. Σταματάκης Μάριος
 6. Τζαναβάρας Δημήτριος
 7. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
 8. Φαρμάκης Γεώργιος
 9. Μελέτης Χρήστος
 10. Κεφάλας Σταύρος
 11. Λέκκας Πέτρος
 12. Κολοκούρης Νικόλαος
 13. Χατζής Μιχάλης
 14. Γκερζελής Ιωάννης
 15. Περόγαμβρος Μιχάλης
 16. Ζήμος Κων/νος
 17. Δράκος Παναγιώτης
 18.  Λαμπρινός Παναγιώτης
 19. Καμπάς Νικόλαος
 20. Οικονόμου Γεώργιος
 21. Βατουσιάδης Νικόλαος
 22. Φόρτης Φώτιος      
 23. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 24. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος 
 25. Γιώτης Κων/νος
 26. Τόγιας Σωκράτης
 27. Μπάκουλης Δημήτριος
 28. Πούρος Γεώργιος
 29. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 30. Ρούκης Βασίλειος
 31. Γιάννου Νικολέττα
 32. Κορδώσης Χρήστος
 33. Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 34. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
 35. Δασκαλοπούλου Σοφία
 36. Αθανασάκος Θωμάς
 37.  Γουγάς Αλέξανδρος
 38. Τσαρμπού Ευφροσύνη
 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Καρπούζης Γρηγόριος
2.      Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
3.      Λέκκα Σοφία 
 
Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα επτά (17) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων
   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
  1.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
  2.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
  3.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
  4.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
  5.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
  6.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
  7.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
  8.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
  9.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
  10.Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
  11.Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
  12.Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
  13.Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
  14.Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
  15.Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος 
  16.Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
  17.Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
                                   
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
1.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
2.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
3.      Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
4.      Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
5.      Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα     
 
 
 
 
         
 
                                                         
 

 Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Χρήστος Χριστοδουλόπουλος και 2) Νικόλαος Βατουσιάδης προσήλθαν στο τέλος του 3ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Ευφροσύνη Τσαρμπού και 2)Κων/νος Γιώτης αποχώρησαν στο τέλος του 3ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.-
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και πρότεινε τη συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον το θέμα:
«Γνωμοδότηση επί ΜΠΕ του έργου “ΚΥΤ”  ΚΟΡΙΝΘΟΥ και Γραμμές Μεταφοράς για την Ηλεκτρική Διασύνδεση αυτού»  λόγω ότι θα συζητηθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχεται την πρόταση του Προέδρου για συζήτηση του ανωτέρω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγον
 
 
Απόφαση: 560 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα
                           έθεσε  στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση  της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου που έχει ως εξής:
«Κύριε Δήμαρχε, Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι,
Στο πλαίσιο αιτούμενης γνωμοδότησης από το Δ.Σ. σχετικά με την Μ.Π.Ε. για την εγκατάσταση ΚΥΤ στην περιοχή ΓΚΑ της Δ.Ε. Σαρωνικού, η Τεχνική Υπηρεσία Του Δήμου Κορινθίων, γνωμοδοτεί αρνητικά για τους κάτωθι λόγους:
     Α) Δεν ζητήθηκε καθώς δεν μας κοινοποιήθηκε αίτημα γνωμοδότησης για την συγκεκριμένη ΜΠΕ.
      Β) Επί της ουσίας: 
1.      Δημιουργεί επιπτώσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής, όχι μόνο το έργο αλλά και η κατασκευή νέων γραμμών μεταφοράς και τοπικών δικτύων, πυλώνων και αγωγών.
2.      Η συγκεκριμένη θέση ανήκει σε περιοχή με έντονη γεωργική δραστηριότητα, η οποία συμβάλλει σημαντικά στην τοπική οικονομία. Επίσης θα δημιουργήσει αλλαγές στην πανίδα και χλωρίδα της περιοχής, θα προκαλεί θορύβους, θα αλλάξει την φυσική κατάσταση της περιοχής.
3.      Είναι πολύ κοντά στον Εθνικό δρόμο Κορίνθου – Άργους στον οποίο διακινούνται καθημερινά πολύ μεγάλος αριθμός αυτοκινήτων, με επιβαίνοντες χιλιάδες ανθρώπων.
4.      Είναι πλησίον και ανάμεσα στους οικισμούς Αλαμάνου – Σολομού – Αθικίων – Χιλιομοδίου σε απόσταση μικρότερη των 1000μ. και θα δημιουργήσει προβλήματα στην υγεία των κατοίκων τους, στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις.
5.      Θα δημιουργήσει αλλαγές στη χρήση γης και στους φυσικούς πόρους της περιοχής.
6.      Το προτεινόμενο έργο είναι μεγάλο και με σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον, στην καλλιεργήσιμη γη, στην υγεία των ανθρώπων, στην τοπική οικονομία.
7.      Το εν λόγω έργο δημιουργεί στο περιβάλλοντα χώρο, ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία.
8.      Στο ΣΧΟΟΑΠ δεν έχει προβλεφθεί η δημιουργία τέτοιων μονάδων. Η θέση «Γκά» έχει χαρακτηριστεί ως περιοχή εγκατάστασης μονάδων χαμηλής όχλησης και όχι μονάδων υψηλής όχλησης που είναι η δημιουργία και εγκατάσταση του ΚΥΤ. Άρα σύμφωνα και με την πάγια νομολογία του ΣΤΕ, όταν κάτι παρόμοιο δεν προβλέπεται ρητά από τις χρήσεις γης, δεν μπορεί να εγκατασταθεί.
Επιπρόσθετα σας γνωρίζουμε:
Α. ότι ο πρώην Δήμος Σαρωνικού με τις αριθμ. 97/2004 και 75/2005 αποφάσεις του καθώς και το ψήφισμα της Λαϊκής Συνέλευσης, που έγινε στα Αθίκια στις 31-10-2004, είχε αποφασιστεί η αντίθεση του Δήμου και των δημοτών, φορέων στην εγκατάσταση ΚΥΤ σε περιοχή της γεωγραφικής περιφέρειας των Αθικίων και συγκεκριμένα στην περιοχή «Γκα» και στην ευρύτερη περιοχή για τους λόγους που αναφέρονται στις παραπάνω αποφάσεις και στο ψήφισμα της Λαϊκής Συνέλευσης.
Β. Επίσης το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αθικίων με την υπ΄ αριθμ. 14/2011 ομόφωνη απόφαση εκφράζει την αντίθεση του για τη δημιουργία του ΚΥΤ της ΔΕΗ που περιγράφεται στο υπ αριθμ. 21153/15-4-2011 έγγραφο της ΔΕΗ, στην προτεινόμενη περιοχή της Δ.Κ. Αθικίων και προτείνει στο Δήμο Κορινθίων, με απόφαση του Δ.Σ. να εκφράσει την αντίθεση του για την κατασκευή του εν λόγω έργου και ο Δήμος Κορινθίων να αναλάβει πρωτοβουλίες προς τον Υπουργό ΠΕΚΑ, την Περιφέρεια Πελοποννήσου, τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τους τοπικούς βουλευτές.
Γ. Ομοίως το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Χιλιομοδίου του Δήμου Κορινθίων με την υπ΄ αριθμ. 3/2011 ομόφωνη απόφασή του εκφράζει την αντίθεση του για την κατασκευή του εν λόγω έργου.
Δ. Το ΔΣ του Δ. Κορινθίων έχει ήδη εκφράσει την ομόφωνη αντίθεσή του με την 190/11-6-2011 απόφασή του.
          Για τους παραπάνω λόγους καλείται το Δ.Σ. του Δ. Κορινθίων να γνωμοδοτήσει αρνητικά για την εν λόγω ΜΠΕ εγκατάστασης ΚΥΤ στη θέση Γκα της Δ. Κ. Αθικίων του Δ. Κορινθίων.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα το υπ΄ αριθμ. 49756/1175/8-11-2011 έγγραφο της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας – Τμήμα Περιβάλλοντος, το υπ΄ αριθμ. 21153/15-4-2011 έγγραφο της ΔΕΗ και μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Γνωμοδοτεί αρνητικά για την εν λόγω ΜΠΕ  «του έργου “ΚΥΤ” ΚΟΡΙΝΘΟΥ και Γραμμές Μεταφοράς για την Ηλεκτρική Διασύνδεση αυτού»   για τους  εξής λόγους:
1.      Δημιουργεί επιπτώσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής, όχι μόνο το έργο αλλά και η κατασκευή νέων γραμμών μεταφοράς και τοπικών δικτύων, πυλώνων και αγωγών.
2.      Η συγκεκριμένη θέση ανήκει σε περιοχή με έντονη γεωργική δραστηριότητα, η οποία συμβάλλει σημαντικά στην τοπική οικονομία. Επίσης θα δημιουργήσει αλλαγές στην πανίδα και χλωρίδα της περιοχής, θα προκαλεί θορύβους, θα αλλάξει την φυσική κατάσταση της περιοχής.
3.      Είναι πολύ κοντά στον Εθνικό δρόμο Κορίνθου – Άργους στον οποίο διακινούνται καθημερινά πολύ μεγάλος αριθμός αυτοκινήτων, με επιβαίνοντες χιλιάδες ανθρώπων.
4.      Είναι πλησίον και ανάμεσα στους οικισμούς Αλαμάνου – Σολομού – Αθικίων – Χιλιομοδίου σε απόσταση μικρότερη των 1000μ. και θα δημιουργήσει προβλήματα στην υγεία των κατοίκων τους, στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις.
5.      Θα δημιουργήσει αλλαγές στη χρήση γης και στους φυσικούς πόρους της περιοχής.
6.      Το προτεινόμενο έργο είναι μεγάλο και με σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον, στην καλλιεργήσιμη γη, στην υγεία των ανθρώπων, στην τοπική οικονομία.
7.      Το εν λόγω έργο δημιουργεί στο περιβάλλοντα χώρο, ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία.
8.      Στο ΣΧΟΟΑΠ δεν έχει προβλεφθεί η δημιουργία τέτοιων μονάδων. Η θέση «Γκά» έχει χαρακτηριστεί ως περιοχή εγκατάστασης μονάδων χαμηλής όχλησης και όχι μονάδων υψηλής όχλησης που είναι η δημιουργία και εγκατάσταση του ΚΥΤ. Άρα σύμφωνα και με την πάγια νομολογία του ΣΤΕ, όταν κάτι παρόμοιο δεν προβλέπεται ρητά από τις χρήσεις γης, δεν μπορεί να εγκατασταθεί.
            Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
 
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 25 / 560 / 2011.
      
Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
        ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 30-12-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ