Μετονομασία του Πειραματικού Γυμνασίου Κορίνθου

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                
    ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 562
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 25/28-12-2011)
 
ΘΕΜΑ 1ο Η.Δ.: «Μετονομασία του Πειραματικού Γυμνασίου Κορίνθου»
 
                                               
 Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 28 – 12 – 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, ύστερα από την αριθμ. 53782/23.12.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (38) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Καμπούρης Χαράλαμπος
 4. Παππάς Αντώνης
 5. Σταματάκης Μάριος
 6. Τζαναβάρας Δημήτριος
 7. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
 8. Φαρμάκης Γεώργιος
 9. Μελέτης Χρήστος
 10. Κεφάλας Σταύρος
 11. Λέκκας Πέτρος
 12. Κολοκούρης Νικόλαος
 13. Χατζής Μιχάλης
 14. Γκερζελής Ιωάννης
 15. Περόγαμβρος Μιχάλης
 16. Ζήμος Κων/νος
 17. Δράκος Παναγιώτης
 18.  Λαμπρινός Παναγιώτης
 19. Καμπάς Νικόλαος
 20. Οικονόμου Γεώργιος
 21. Βατουσιάδης Νικόλαος
 22. Φόρτης Φώτιος      
 23. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 24. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος 
 25. Γιώτης Κων/νος
 26. Τόγιας Σωκράτης
 27. Μπάκουλης Δημήτριος
 28. Πούρος Γεώργιος
 29. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 30. Ρούκης Βασίλειος
 31. Γιάννου Νικολέττα
 32. Κορδώσης Χρήστος
 33. Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 34. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
 35. Δασκαλοπούλου Σοφία
 36. Αθανασάκος Θωμάς
 37.  Γουγάς Αλέξανδρος
 38. Τσαρμπού Ευφροσύνη
 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ 
 1. Καρπούζης Γρηγόριος
 2. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 3. Λέκκα Σοφία
  Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα επτά (17) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων
   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
  1.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
  2.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
  3.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
  4.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
  5.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
  6.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
  7.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
  8.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
  9.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
  10.Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
  11.Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
  12.Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
  13.Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
  14.Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
  15.Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος 
  16.Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
  17.Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
                   
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
1.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
2.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
3.      Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
4.      Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
5.      Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα     
 
 
 
 
         
 
                                                        
 

 Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Χρήστος Χριστοδουλόπουλος και 2) Νικόλαος Βατουσιάδης προσήλθαν στο τέλος του 3ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Ευφροσύνη Τσαρμπού και 2)Κων/νος Γιώτης αποχώρησαν στο τέλος του 3ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
 
Απόφαση: 562 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ενημέρωσε
                           τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σύμφωνα και με την αρ. 81334/Δ4 απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύτηκε στο αρ. 1179/25/8/2005 ΦΕΚ (τεύχος Β΄) το 3ο Γυμνάσιο Κορίνθου είχε μετατραπεί σε Πειραματικό Γυμνάσιο Κορίνθου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Στη συνέχεια, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ. 705/12-12-2011 έγγραφο του Πειραματικού Γυμνασίου Κορίνθου, το Σχολικό Συμβούλιο, σε συνεδρίαση του στις 05-09-2011, αποφάσισε να μην επανυποβάλλει αίτηση για τον πιθανό χαρακτηρισμό του ως Πρότυπο Πειραματικό. Μετά την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης με αριθ. πρωτ. 122084/Δ4/25-10-2011 και θέμα «Χαρακτηρισμός Σχολικών Μονάδων ως Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων», η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2546/Β΄/07-11-2011, το Πειραματικό Γυμνάσιο Κορίνθου αποχαρακτηρίστηκε από Πειραματικό και συνεπώς οι σχολικές μονάδες που αποχαρακτηρίζονται από πειραματικές θα πρέπει να μετονομασθούν, έτσι ώστε να μην προκύπτουν σχολεία με την ίδια ονομασία εντός της ίδιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
            Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την Υπουργική Απόφαση με αριθ. πρωτ. 122084/Δ4/25-10-2011 και θέμα «Χαρακτηρισμός Σχολικών Μονάδων ως Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων», η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2546/Β΄/07-11-2011,
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Την μετονομασία του Πειραματικού Γυμνασίου Κορίνθου Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε 3ο Γυμνάσιο Κορίνθου, μετά τον αποχαρακτηρισμό του από Πειραματικό, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 122084/Δ4/25-10-2011 Υπουργική Απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2546/Β΄/07-11-2011.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 25 / 562 / 2011.
 
 
Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
        ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 05-01-2012
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ