Προσφυγή ενώπιον του ΣτΕ κατά απόφασης της επιτροπής για την έγκριση πλαισίου Χωροτ/κού Σχεδ/σμού

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                
    ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 567
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 25/28-12-2011)
 
ΘΕΜΑ 6ο Η.Δ.: «Προσφυγή ενώπιον του ΣτΕ κατά της απόφασης της επιτροπής για την έγκριση ειδικού πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης τις υδατοκαλλιέργειες και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού στο Σαρωνικό κόλπο και καθορισμός αμοιβής δικηγόρων» 
                                               
 Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 28 – 12 – 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, ύστερα από την αριθμ. 53782/23.12.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (38) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Καμπούρης Χαράλαμπος
 4. Παππάς Αντώνης
 5. Σταματάκης Μάριος
 6. Τζαναβάρας Δημήτριος
 7. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
 8. Φαρμάκης Γεώργιος
 9. Μελέτης Χρήστος
 10. Κεφάλας Σταύρος
 11. Λέκκας Πέτρος
 12. Κολοκούρης Νικόλαος
 13. Χατζής Μιχάλης
 14. Γκερζελής Ιωάννης
 15. Περόγαμβρος Μιχάλης
 16. Ζήμος Κων/νος
 17. Δράκος Παναγιώτης
 18.  Λαμπρινός Παναγιώτης
 19. Καμπάς Νικόλαος
 20. Οικονόμου Γεώργιος
 21. Βατουσιάδης Νικόλαος
 22. Φόρτης Φώτιος      
 23. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 24. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος 
 25. Γιώτης Κων/νος
 26. Τόγιας Σωκράτης
 27. Μπάκουλης Δημήτριος
 28. Πούρος Γεώργιος
 29. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 30. Ρούκης Βασίλειος
 31. Γιάννου Νικολέττα
 32. Κορδώσης Χρήστος
 33. Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 34. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
 35. Δασκαλοπούλου Σοφία
 36. Αθανασάκος Θωμάς
 37.  Γουγάς Αλέξανδρος
 38. Τσαρμπού Ευφροσύνη
 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Καρπούζης Γρηγόριος
2.      Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
3.      Λέκκα Σοφία
 
  Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα επτά (17) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων
   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
  1.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
  2.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
  3.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
  4.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
  5.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
  6.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
  7.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
  8.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
  9.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
  10.Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
  11.Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
  12.Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
  13.Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
  14.Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
  15.Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος 
  16.Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
  17.Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
                                  
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
1.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
2.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
3.      Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
4.      Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
5.      Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα     
 
 
 
 
         
 
                                                        
 

 Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Χρήστος Χριστοδουλόπουλος και 2) Νικόλαος Βατουσιάδης προσήλθαν στο τέλος του 3ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Ευφροσύνη Τσαρμπού και 2)Κων/νος Γιώτης αποχώρησαν στο τέλος του 3ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.-
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
 
Απόφαση: 567 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
                            ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι με την υπ΄ αριθμ. 23/309/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ανατέθηκε στους Δικηγόρους Αθηνών Μάριο Χαϊνταρλή  και Αντώνιο Σηφάκη η πραγματοποίηση των παρακάτω ενεργειών και συγκεκριμένα:
Η άσκηση (σύνταξη – κατάθεση – εκδίκαση) αιτήσεως ακυρώσεως και αιτήσεως αναστολής (αν κριθεί αναγκαίο) στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της υπ΄ αριθμ. 31722/4-11-2011 Απόφασης της Επιτροπής Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον Τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης, που απαρτίζεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΠΕΚΑ), τον αναπληρωτή Υπουργό ΠΕΚΑ και τους Υπουργούς Εσωτερικών, Ανάπτυξης – Ανταγωνιστικότητας – Ναυτιλίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Οικονομικών, Υποδομών –Μεταφορών – Δικτύων Πολιτισμού με θέμα « Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού» με σκοπό τη ακύρωσή της.
Η ανάθεση της συγκεκριμένης υπόθεσης στο ανωτέρω δικηγορικό Γραφείο  πραγματοποιείται βάσει του άρθρου 72 παρ. ιε του Ν. 3852/2010, λόγω της μεγάλης εμπειρίας και εξειδίκευσης που διαθέτει σε θέματα της διοικητικής δικαιοσύνης και ιδιαίτερα της ακυρωτικής διαδικασίας στους τομείς χωροταξίας και περιβάλλοντος. Αυτά τα θέματα απαιτούν εξειδικευμένη επιστημονική γνώση και εμπειρία, την οποία διαθέτουν οι προαναφερόμενοι δικηγόροι λόγω της εξειδίκευσης στο γνωστικό αντικείμενο της περιβαλλοντικής και χωροταξικής νομοθεσίας, αντικείμενα που διδάσκουν ο μεν πρώτος ως επίκουρος καθηγητής Δικαίου Χωροταξίας , Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας  και Περιφερειακής Ανάπτυξης), ο δε δεύτερος ως εντεταλμένος διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Τμήμα Περιβάλλοντος).
Στη συνέχεια ενημέρωσε το Σώμα ότι, σύμφωνα με το άρθρο 281 παρ. 3 του Ν. 3463/2006  για την εξώδικη αντιμετώπιση ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία ή σπουδαιότητα και απαιτούν εξειδικευμένη νομική γνώση ή εμπειρία, η αμοιβή του δικηγόρου καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατά παρέκκλιση των προηγούμενων παραγράφων του ανωτέρω άρθρου και η απόφαση λαμβάνεται με την πλειοψηφία των  δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του.
Η αμοιβή των ανωτέρω δικηγόρων ανέρχεται στο ποσό των επτά χιλιάδων ευρώ (7.000 €) το οποίο θα καταβληθεί ως εξής:α) με τη σύνταξη και κατάθεση του δικογράφου της Αίτησης Ακυρώσεως το ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €) και β) με την εκδίκαση της υποθέσεως το ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000 €). Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνεται και η νόμιμη φορολογική παρακράτηση δικηγορικών υπηρεσιών είκοσι τοις εκατό (20%) και δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ 23%, ο οποίος επιβαρύνει το Δήμο.
 
Επίσης για την καλύτερη και αρτιότερη νομική υποστήριξη της προαναφερόμενης δικαστικής ενέργειας πρέπει να ανατεθεί σε τεχνικό σύμβουλο η σύνταξη υποστηρικτικής της νομικής ενέργειας Τεχνικής Έκθεσης, η οποία θα αφορά στην χωροταξική και περιβαλλοντική αξιολόγηση των ζητημάτων που ανακύπτουν για το Δήμο μας από την προσβαλλόμενη υπ΄ αριθμ. 31722/4-11-2011 Απόφαση της Επιτροπής Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον Τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης, που απαρτίζεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΠΕΚΑ), τον αναπληρωτή Υπουργό ΠΕΚΑ και τους Υπουργούς Εσωτερικών, Ανάπτυξης – Ανταγωνιστικότητας – Ναυτιλίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Οικονομικών, Υποδομών –Μεταφορών – Δικτύων Πολιτισμού με θέμα « Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού».
  
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη  τις διατάξεις του άρθρου 281 παρ. 3 του Ν. 3463/2006
  
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
            1. Εγκρίνει τις ενέργειες της Οικονομικής Επιτροπής για προσφυγή ενώπιον του ΣτΕ, με αίτηση ακύρωσης και αναστολής, κατά της υπ΄ αριθμ. 31722/4-11-2011 Απόφασης της Επιτροπής Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον Τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης, επειδή θίγονται άμεσα τα συμφέροντα του Δήμου Κορινθίων και των δημοτών και παραθεριστών στη περιοχή του Σαρωνικού κόλπου, όπου το σύνολο των παραλίων του Δήμου μας [από Λυχνάρι μέχρι και τη Σελόντα (Κόρφος, Αμόνι κ.λ.π.)] χαρακτηρίζονται ζώνες ιχθυοκαλλιέργειες. Άλλωστε το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα έχει αντιταχθεί με την υπ΄ αριθμ. 11/188/16-5-2011 απόφαση του.
 
2. Ορίζει την αμοιβή των δικηγόρων Μάριου Χαϊνταρλή και Αντώνιου Σηφάκη για την άσκηση (σύνταξη – κατάθεση – εκδίκαση) αιτήσεως ακυρώσεως και αιτήσεως αναστολής (αν κριθεί αναγκαίο) στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της υπ΄ αριθμ. 31722/4-11-2011 Απόφασης της Επιτροπής Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον Τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης,   το ποσό των επτά χιλιάδων ευρώ (7.000 €) το οποίο θα καταβληθεί ως εξής:α) με τη σύνταξη και κατάθεση του δικογράφου της Αίτησης Ακυρώσεως το ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €) και β) με την εκδίκαση της υποθέσεως το ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000 €). Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνεται και η νόμιμη φορολογική παρακράτηση δικηγορικών υπηρεσιών είκοσι τοις εκατό (20%) και δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ 23%, ο οποίος επιβαρύνει το Δήμο.
           
            3. Εγκρίνει την αναγκαιότητα ανάθεσης σε Τεχνικό Σύμβουλο της σύνταξης υποστηρικτικής της νομικής ενέργειας Τεχνικής Έκθεσης, η οποία θα αφορά στην χωροταξική και περιβαλλοντική αξιολόγηση των ζητημάτων που ανακύπτουν για το Δήμο μας από την προσβαλλόμενη υπ΄ αριθμ. 31722/4-11-2011 Απόφαση της Επιτροπής Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον Τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης, που απαρτίζεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΠΕΚΑ), τον αναπληρωτή Υπουργό ΠΕΚΑ και τους Υπουργούς Εσωτερικών, Ανάπτυξης – Ανταγωνιστικότητας – Ναυτιλίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Οικονομικών, Υποδομών –Μεταφορών – Δικτύων Πολιτισμού με θέμα «Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού».
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
 
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 25 / 567 / 2011.
 
 
Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ 
        ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 02-01-2012
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
 

 

Leave a Comment