Ανάθεση με επαναδιαπραγμάτευση του έργου Μεταφορά μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης

 

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            
    ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 578
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 25/28-12-2011)
 
ΘΕΜΑ 17ο Η.Δ.: «Ανάθεση με επαναδιαπραγμάτευση του έργου Μεταφορά μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης» 
                                               
 Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 28 – 12 – 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, ύστερα από την αριθμ. 53782/23.12.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (38) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
2.      Χασικίδης Χρήστος
3.      Καμπούρης Χαράλαμπος
4.      Παππάς Αντώνης
5.      Σταματάκης Μάριος
6.      Τζαναβάρας Δημήτριος
7.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
8.      Φαρμάκης Γεώργιος
9.      Μελέτης Χρήστος
10.Κεφάλας Σταύρος
11.Λέκκας Πέτρος
12.Κολοκούρης Νικόλαος
13.Χατζής Μιχάλης
14.Γκερζελής Ιωάννης
15.Περόγαμβρος Μιχάλης
16.Ζήμος Κων/νος
17.Δράκος Παναγιώτης
18. Λαμπρινός Παναγιώτης
19.Καμπάς Νικόλαος
20.Οικονόμου Γεώργιος
21.Βατουσιάδης Νικόλαος
22.Φόρτης Φώτιος     
23.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
24.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος 
25.Γιώτης Κων/νος
26.Τόγιας Σωκράτης
27.Μπάκουλης Δημήτριος
28.Πούρος Γεώργιος
29.Ζαχαριάς Σπυρίδων
30.Ρούκης Βασίλειος
31.Γιάννου Νικολέττα
32.Κορδώσης Χρήστος
33.Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
34.Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
35.Δασκαλοπούλου Σοφία
36.Αθανασάκος Θωμάς
37. Γουγάς Αλέξανδρος
38.Τσαρμπού Ευφροσύνη
 
ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Καρπούζης Γρηγόριος
2.      Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
3.      Λέκκα Σοφία
 
  Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα επτά (17) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων    

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
  1.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
  2.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
  3.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
  4.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
  5.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
  6.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
  7.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
  8.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
  9.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
  10.Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
  11.Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
  12.Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
  13.Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
  14.Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
  15.Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος 
  16.Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
  17.Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
                                  
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
1.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
2.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
3.      Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
4.      Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
5.      Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα     
 
 
 
 
         
 
                                                        
 

 Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Χρήστος Χριστοδουλόπουλος και 2) Νικόλαος Βατουσιάδης προσήλθαν στο τέλος του 3ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Ευφροσύνη Τσαρμπού και 2)Κων/νος Γιώτης αποχώρησαν στο τέλος του 3ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.-
 
 Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  

Απόφαση: 578 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 17ο θέμα της  ημερήσιας διάταξης
                            έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου α) την υπ΄ αριθμ. 22/259/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού των όρων διακήρυξης για την εκτέλεση υπηρεσίας,  «Δαπάνη μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»,
β)  την υπ΄ αριθμ. 24/313/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί επικύρωσης του από 20-12-2011 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας σχετικά με την Δαπάνη μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,  που παραπέμπει το θέμα  στο Δημοτικό Συμβούλιο για διαπραγμάτευση και απευθείας ανάθεση όσον αφορά τα δρομολόγια, που έμειναν αδιάθετα  λόγω του ότι ο διαγωνισμός γι΄ αυτά υπήρξε άγονος, λόγω μη προσέλευσης ενδιαφερόμενων και  συγκεκριμένα: α) Κάτω Άσσος – Άσσος – Λέχαιο προς το Ειδικό Σχολείο Κορίνθου, β) Βέλο – Περιγιάλι – Βραχάτι – Ζευγολατιό προς το Ειδικό Σχολείο Κορίνθου, γ) Δέλτα Κορίνθου – Πατρών 117, Κόρινθος προς το Ειδικό Σχολείο Κορίνθου, δ) Κιάτο προς το Ειδικό Σχολείο Κορίνθου, ε) Κόρινθος προς το Ειδικό Σχολείο Κορίνθου, στ) Αλαμάνο – Μαψός προς το Χιλιομόδι, ζ) Στεφάνι – Αγιονόρι προς τις Κλένιες, η) Μπεκιάνικα προς το Σολομό, θ) Άγιος Ιωάννης   προς τα Αθίκια, ι) Αλαμάνο προς τα Αθίκια και κ) Άγιο Βασίλειο προς το Χιλιομόδι. 
            γ) Ότι σύμφωνα με την εγκύκλιο 52 (αριθμ. πρωτ. 52224/15-12-2011) του Υπουργείου Εσωτερικών, στις περιπτώσεις δρομολογίων, για την εκτέλεση των οποίων δεν έχουν υποβληθεί προσφορές ή οι υποβληθείσες προσφορές υπερβαίνουν το όριο του προϋπολογισμού,  η απόφαση για την προσφυγή στη διαπραγμάτευση λαμβάνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο, όπως επίσης και η απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού στους αναδόχους που επιλέγονται κατόπιν της διαπραγμάτευσης.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Πρόεδρου, την εγκύκλιο 52 αριθμ. πρωτ. 52224/15-12-2011 του Υπουργείου Εσωτερικών,  την υπ αριθμ. 24/313/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής επικύρωσης του από 20-12-2011 πρακτικού της,
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
             1) Την ανάθεση της υπηρεσίας «Δαπάνη μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης για τα δρομολόγια, που έμειναν αδιάθετα επειδή ο διαγωνισμός γι΄ αυτά υπήρξε άγονος, λόγω μη προσέλευσης ενδιαφερόμενων και συγκεκριμένα: α) Κάτω Άσσος – Άσσος – Λέχαιο προς το Ειδικό Σχολείο Κορίνθου, β) Βέλο – Περιγιάλι – Βραχάτι – Ζευγολατιό προς το Ειδικό Σχολείο Κορίνθου, γ) Δέλτα Κορίνθου – Πατρών 117, Κόρινθος προς το Ειδικό Σχολείο Κορίνθου, δ) Κιάτο προς το Ειδικό Σχολείο Κορίνθου, ε) Κόρινθος προς το Ειδικό Σχολείο Κορίνθου, στ) Αλαμάνο – Μαψός προς το Χιλιομόδι, ζ) Στεφάνι – Αγιονόρι προς τις Κλένιες, η) Μπεκιάνικα προς το Σολομό, θ) Άγιος Ιωάννης   προς τα Αθίκια, ι) Αλαμάνο προς τα Αθίκια και κ) Άγιος Βασίλειος προς το Χιλιομόδι. 
Οι  αιτήσεις – προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την 09 Ιανουαρίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ. στο γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου (Κολιάτσου 32 2ος   όροφος).
 
2) Στην  ανωτέρω διαδικασία της διαπραγμάτευσης καλούνται να υποβάλλουν προσφορές φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία διαθέτουν τα προσόντα συμμετοχής που ορίζονται στη διακήρυξη του ήδη προκηρυχθέντος διαγωνισμού.
 
3) Εγκρίνει την σύμβαση με το ΚΤΕΛ για τις γραμμές που καλύπτουν την μεταφορά των μαθητών.
 
            Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
 
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 25 / 578 / 2011 .
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 30-12-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ