Ανακατανομή έργων από ΣΑΤΑ έτους 2011

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              
    ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 571
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 25/28-12-2011)
 
ΘΕΜΑ 10ο Η.Δ.: «Ανακατανομή έργων από ΣΑΤΑ έτους 2011» 
                                               
 Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 28 – 12 – 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, ύστερα από την αριθμ. 53782/23.12.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (38) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Καμπούρης Χαράλαμπος
 4. Παππάς Αντώνης
 5. Σταματάκης Μάριος
 6. Τζαναβάρας Δημήτριος
 7. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
 8. Φαρμάκης Γεώργιος
 9. Μελέτης Χρήστος
 10. Κεφάλας Σταύρος
 11. Λέκκας Πέτρος
 12. Κολοκούρης Νικόλαος
 13. Χατζής Μιχάλης
 14. Γκερζελής Ιωάννης
 15. Περόγαμβρος Μιχάλης
 16. Ζήμος Κων/νος
 17. Δράκος Παναγιώτης
 18.  Λαμπρινός Παναγιώτης
 19. Καμπάς Νικόλαος
 20. Οικονόμου Γεώργιος
 21. Βατουσιάδης Νικόλαος
 22. Φόρτης Φώτιος      
 23. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 24. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 25. Γιώτης Κων/νος
 26. Τόγιας Σωκράτης
 27. Μπάκουλης Δημήτριος
 28. Πούρος Γεώργιος
 29. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 30. Ρούκης Βασίλειος
 31. Γιάννου Νικολέττα
 32. Κορδώσης Χρήστος
 33. Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 34. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
 35. Δασκαλοπούλου Σοφία
 36. Αθανασάκος Θωμάς
 37.  Γουγάς Αλέξανδρος
 38. Τσαρμπού Ευφροσύνη 
ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Καρπούζης Γρηγόριος
2.      Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
3.      Λέκκα Σοφία
   
Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα επτά (17) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων
   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
  1.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
  2.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
  3.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
  4.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
  5.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
  6.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
  7.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
  8.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
  9.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
  10.Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
  11.Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
  12.Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
  13.Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
  14.Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
  15.Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος 
  16.Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
  17.Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
                                  
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
1.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
2.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
3.      Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
4.      Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
5.      Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα     
 
 
 
 
         
 
                                                        
 

 
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Χρήστος Χριστοδουλόπουλος και 2) Νικόλαος Βατουσιάδης προσήλθαν στο τέλος του 3ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Ευφροσύνη Τσαρμπού και 2)Κων/νος Γιώτης αποχώρησαν στο τέλος του 3ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.-
 
 Απόφαση: 571  Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,
                             παρέθεσε ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση της οικονομικής Υπηρεσίας, περί ανακατανομής ΣΑΤΑ 2011 ποσού 620.850,00€ σε έργα.
 
            Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας και τις διατάξεις του άρθρου 159 του Ν. 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
            Α.- Την ανακατανομή της ΣΑΤΑ 2011 ποσού 620.850,00που είναι εγγεγραμμένο στα έσοδα του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2011 με ΚΑ 1311και τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ)». Το ποσό αυτό το κατανείμουμε σε έργα που είναι ενταγμένα στο Τεχνικό Πρόγραμμα και το Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2011 ως εξής:
 
 1. Στο έργο με ΚΑ 25/6117.0007 και τίτλο «Καθαρισμός γεωτρήσεων ύδρευσης Δ.Ε. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ – ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ – ΤΕΝΕΑΣ – ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ (ΣΑΤΑ 2011)» προϋπ/σμού: 73.742,00 € εκ των οποίων 73.742,00 € από ΣΑΤΑ 2011.
 
 1. Στο έργο με ΚΑ 25/7312.0029 και τίτλο «Επέκταση δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Σαρωνικού (146.708 ευρώ Π.Δ. και 3.292 ευρώ ΣΑΤΑ 2011)» προϋπ/σμού: 150.000,00 € εκ των οποίων 3.292,00 € από ΣΑΤΑ 2011 και 146.708,00 € από Πόρους του Δήμου.
 
 1. Στο έργο με ΚΑ 25/7326.0004 και τίτλο «Διανοίξεις γεωτρήσεων Δήμου Κορινθίων (200.000,00 ευρώ Π.Δ. και 100.000 ευρώ ΣΑΤΑ 2011)» προϋπ/σμού: 300.000,00 € εκ των οποίων 100.000,00 € από ΣΑΤΑ 2011 και 200.000,00 € από Πόρους του Δήμου.
 
 1. Στο έργο με ΚΑ 25/7336.0004 και τίτλο «Συντήρηση – επισκευή δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Τενέας (60.000 ευρώ Π.Δ. και 40.000,00 ευρώ ΣΑΤΑ 2011)» προϋπ/σμού: 100.000,00€ εκ των οποίων 40.000,00 € από ΣΑΤΑ 2011 και 60.000,00 € από Πόρους του Δήμου.
 
 1. Στο έργο με ΚΑ 25/7336.0005 και τίτλο «Συντήρηση – επισκευή δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Σαρωνικού (60.000 ευρώ Π.Δ. και 6.258 ευρώ ΣΑΤΑ 2011)» προϋπ/σμού: 66.258,00 € εκ των οποίων 6.258,00 € από ΣΑΤΑ 2011 και 60.000,00 € από Πόρους του Δήμου.
 
 1. Στο έργο με ΚΑ 25/7336.0006 και τίτλο «Συντήρηση – επισκευή δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Σολυγείας (60.000 ευρώ Π.Δ. και 40.000 ευρώ ΣΑΤΑ 2011)» προϋπ/σμού: 100.000,00 € εκ των οποίων 40.000,00 € από ΣΑΤΑ 2011 και 60.000,00 € από Πόρους του Δήμου.
 
 1. Στο έργο με ΚΑ 30/7323.0052 και τίτλο «Οδοποιία Τ.Δ. Ξυλοκέριζας» προϋπ/σμού: 120.000,00 € εκ των οποίων 120.000,00 € από ΣΑΤΑ 2011.
 
 1. Στο έργο με ΚΑ 30/7323.0053 και τίτλο «Οδοποιία Τ.Δ. Σολομού» προϋπ/σμού: 120.000,00 € εκ των οποίων 120.000,00 € από ΣΑΤΑ 2011.
 
 1.  Στο έργο με ΚΑ 30/7323.0054 και τίτλο «Αγροτική οδοποιία Δ.Ε. Κορινθίων» προϋπ/σμού: 200.000,00 € εκ των οποίων 43.816,00 € από ΣΑΤΑ 2011 και 156.184,00 € από Πόρους του Δήμου.
 
 1.  Στο έργο με ΚΑ 30/7333.0083 και τίτλο «Διαμόρφωση παραλιακής Ζώνης στην θέση Ποσειδωνία Κορίνθου» προϋπ/σμού:45.000,00 € εκ των οποίων 45.000,00 € από ΣΑΤΑ 2011.
 
 1. Στο έργο με ΚΑ 30/7333.0084 και τίτλο «Προστασία παραλιακής ζώνης τέρμα Αράτου» προϋπ/σμού: 45.000 € εκ των οποίων 28.742,00 € από ΣΑΤΑ 2011 και 16.258,00 € από Πόρους του Δήμου.
 
Β. Ψηφίζει τη διάθεση των ανωτέρω σχετικών πιστώσεων.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 25 / 571 / 2011.
 
Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
        ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 30-12-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ