ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 
                                                                                         
     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Κόρινθος, 13-1-2012 
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                              Αριθμ. Πρωτ. 1304
     ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                   
                                                                                                                                       
    ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 32                                   
    Τ.Κ. 201 00   ΚΟΡΙΝΘΟΣ                                           
    ΠΛΗΡ.:                                                                        
    ΤΗΛ.: 27413 61003 – 61068                               
                                                                                                                                          
 
                             
                                                                                                              
                                                                                                                                                              
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 18-01-2012 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 18:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
1.- Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2012
2.- Αναπροσαρμογή ή μη τελών καθαριότητας και φωτισμού
3.- Αναπροσαρμογή ή μη του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων
4.- Αναπροσαρμογή ή μη τελών ύδρευσης στις δημοτικές ενότητες Άσσου-Λεχαίου, Σαρωνικού, Σολυγείας και Τενέας
5.- Αναπροσαρμογή ή μη τελών άρδευσης στην δημοτική ενότητα Άσσου-Λεχαίου
6.- Αναπροσαρμογή ή μη τελών χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων
7.- Αναπροσαρμογή ή μη τελών –δικαιωμάτων χρήσης νεκροταφείου
8.- Αναπροσαρμογή ή μη τελών διαφήμισης
9.- Αναπροσαρμογή ή μη του δικαιώματος βοσκής για τις δημοτικές ενότητες Σαρωνικού, Σολυγείας και Τενέας
10.- Αναπροσαρμογή ή μη του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού και παραλίας
11.- Γνωμοδότηση επί της αίτησης εκμετάλλευσης λατομείου αδρανών υλικών στη θέση «Άσπρο Βουνό» Αθικίων
12.-Ορισμός δύο (2) τακτικών και δύο (2) αναπληρωματικών Δημοτικών Συμβούλων για επιτροπή παραλαβής έργων και σύνταξης βεβαίωσης καλής εκτέλεσης έργων αξίας μέχρι 5.869,41 € (Π.Δ. 229/99)
13.-Ορισμός ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Δημοτικού Συμβούλου για την επιτροπή παραλαβής έργων αξίας άνω των 5.869,42€ (Π.Δ. 229/99)
14.-Ορισμός ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Δημοτικού Συμβούλου για επιτροπή παραλαβής προμηθειών, εργασιών και μεταφορών αξίας μικρότερης των 2.934,70 €
15.-Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων για επιτροπή εκτίμησης ακινήτων για εκποίηση, αγορά, μίσθωση, εκμίσθωση και ανταλλαγή ( άρθρ. 186 Ν. 3463/2006)
16.-Ορισμός δύο (2) τακτικών και δύο (2) αναπληρωματικών Δημοτικών Συμβούλων , ενός (1) δημότη με τον αναπληρωτή του και ενός (1) Γραμματέα με τον αναπληρωτή του για επιτροπή συμβιβαστικής επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.
17.-Ορισμός τριών (3) Δημοτικών Συμβούλων για την επιτροπή καταστροφής υλικών ασήμαντης αξίας.
18.- Ορισμός ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Δημοτικού Συμβούλου της επιτροπής καλής εκτέλεσης εργασιών.
19.- Ορισμός ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του για την επιτροπή ακαταλληλότητας αυτ/των, μετατροπή αυτών, αλλαγής κινητήρων , απόσυρσης οχημάτων κ.λ.π.
21.-Εξουσιοδοτήσεις υπαλλήλων του Δήμου για συναλλαγές με Τράπεζες, Οργανισμούς, Δ.Ο.Υ. κ.λπ. και έκδοση επιταγών του Δήμου
22.-Τροποποίηση της προγραμματικής Σύμβασης με το Υπουργείο Πολιτισμού και το  Ιστορικό -Λαογραφικό Μουσείο Κορίνθου
23.- Συμμετοχή του Δήμου στο 21ο Παγκόσμιο Συνέδριο-Γενική Συνέλευση Οργανισμών Εθελοντικής Αιμοδοσίας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών (ΠΟΣΕΑ)
24.- Αποδοχή χρηματικού ποσού από το μη κερδοσκοπικό Σωματείο Ανωνύμων Ναρκομανών
25.- Απευθείας ανάθεση της μεταφοράς των μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης
26.-  Έγκριση δαπάνης για την εκδήλωση προς τιμή των εκπαιδευτικών και
Ιερέων
27- Έγκριση μετάβασης αντιπροσωπείας του Δήμου στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ στη Κομοτηνή
28.- Γνωμοδότηση για τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων                                                                                  
 
 
 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
                                                                                                 ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 

Leave a Comment