Ίδρυση Μουσείου Μικρασιατικών και Προσφυγικών Κειμηλίων

 

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            
    ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 566
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 25/28-12-2011)
 
ΘΕΜΑ 5ο Η.Δ.: «Ίδρυση Μουσείου Μικρασιατικών και Προσφυγικών Κειμηλίων»
                                               
 Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 28 – 12 – 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, ύστερα από την αριθμ. 53782/23.12.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (38) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
2.      Χασικίδης Χρήστος
3.      Καμπούρης Χαράλαμπος
4.      Παππάς Αντώνης
5.      Σταματάκης Μάριος
6.      Τζαναβάρας Δημήτριος
7.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
8.      Φαρμάκης Γεώργιος
9.      Μελέτης Χρήστος
10.Κεφάλας Σταύρος
11.Λέκκας Πέτρος
12.Κολοκούρης Νικόλαος
13.Χατζής Μιχάλης
14.Γκερζελής Ιωάννης
15.Περόγαμβρος Μιχάλης
16.Ζήμος Κων/νος
17.Δράκος Παναγιώτης
18. Λαμπρινός Παναγιώτης
19.Καμπάς Νικόλαος
20.Οικονόμου Γεώργιος
21.Βατουσιάδης Νικόλαος
22.Φόρτης Φώτιος     
23.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
24.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος 
25.Γιώτης Κων/νος
26.Τόγιας Σωκράτης
27.Μπάκουλης Δημήτριος
28.Πούρος Γεώργιος
29.Ζαχαριάς Σπυρίδων
30.Ρούκης Βασίλειος
31.Γιάννου Νικολέττα
32.Κορδώσης Χρήστος
33.Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
34.Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
35.Δασκαλοπούλου Σοφία
36.Αθανασάκος Θωμάς
37. Γουγάς Αλέξανδρος
38.Τσαρμπού Ευφροσύνη
 
 ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Καρπούζης Γρηγόριος
2.      Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
3.      Λέκκα Σοφία
 
  Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα επτά (17) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων
  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
  1.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
  2.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
  3.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
  4.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
  5.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
  6.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
  7.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
  8.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
  9.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
  10.Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
  11.Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
  12.Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
  13.Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
  14.Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
  15.Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος 
  16.Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
  17.Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
                                  
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
1.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
2.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
3.      Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
4.      Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
5.      Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα     
 
 
 
 
         
 
                                                        
 

 
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Χρήστος Χριστοδουλόπουλος και 2) Νικόλαος Βατουσιάδης προσήλθαν στο τέλος του 3ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Ευφροσύνη Τσαρμπού και 2)Κων/νος Γιώτης αποχώρησαν στο τέλος του 3ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.-
 
 Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  

Απόφαση: 566 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα της  ημερήσιας διάταξης έθεσε
                            υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το από 8-12-2010 (αρ. πρωτ. 32131/9-12-2010) έγγραφο της Μικρασιατικής Στέγης Κορίνθου, το οποίο έχει ως εξής:
 
<< Παρακαλούμε όπως ενεργήσετε ώστε με απόφαση του Διοικ. Συμβουλίου ιδρυθεί και λειτουργήσει «Μουσείο Μικρασιατικών και Προσφυγικών Κειμηλίων», όπως άλλωστε εξαγγείλατε και στις προεκλογικές σας δεσμεύσεις. Η συγκέντρωση, διαφύλαξη και προβολή του υπάρχοντος ήδη στο Σύλλογο υλικού που μας έχουν εμπιστευθεί είναι ανάγκη να υλοποιηθεί το συντομότερο. Τούτο δε, γιατί προέχει η συντήρηση και η ασφάλειά του.
Πιστεύουμε δε ότι με την λειτουργία του Μουσείου θα περισωθούν και θα έρθουν και άλλα αντικείμενα που είναι διάσπαρτα στον Κορινθιακό χώρο και κινδυνεύουν με εξαφάνιση , λόγω άγνοιας, έλλειψης Μουσειακού χώρου και ενδιαφέροντος, δεδομένου δε ότι «αποχωρεί»  πλέον και η 2η γενιά προσφύγων, αντιλαμβάνεστε το επείγον του θέματος.
Με την πεποίθηση κύριε Δήμαρχε κ.κ. Δημ. Σύμβουλοι της θετικής ανταπόκρισής σας στο σοβαρό αίτημά μας θέτουμε το Διοικ. Συμβούλιο μας στην Υπηρεσία του Δήμου για την υλοποίηση του σκοπού αυτού, ως έχουμε χρέος τόσον εσείς όσο κι εμείς ως εκπρόσωποι του Προσφυγικού Στοιχείου.
Ευελπιστούμε ότι με τις συντονισμένες ενέργειες και την αποφασιστικότητα που επιδεικνύετε θα έχουν θετικό αποτέλεσμα>>
Στη συνέχεια ο κ. Δήμαρχος εισηγήθηκε την ίδρυση Μουσείου Μικρασιατικών και Προσφυγικών Κειμηλίων το οποίο θα έχει την έδρα του στην Ιωνία (Συνοικισμό) και θα στεγάσει όλα τα κειμήλια και αντικείμενα που σήμερα στεγάζονται στην Μικρασιατική Στε΄γη. Το Ίδρυμα αυτό θα λειτουργεί ως Παράρτημα του Κέντρου Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος του Δήμου Κορινθίων. Σήμερα γίνεται το πρώτο βήμα. Στη συνέχεια θα μεριμνήσουμε για την ένταξη του έργου ανέγερση του κτιρίου σε κάποιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ενώ παράλληλα θα ζητήσουμε την παραχώρηση του κτιρίου επί της συμβολής των οδών Λ. Κορίνθου και Λουτρακίου (παλιό κτίριο της Πρόνοιας).
Τέλος ο Πρόεδρος πρότεινε την υιοθέτηση της εισήγησης του κ. Δημάρχου , τονίζοντας ότι είναι το πρώτο βήμα για την υλοποίηση αυτού του φιλόδοξου στόχου πολιτιστικής και εθνικής κληρονομιάς
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα, το με αριθμ. πρωτ 85/8-12-2010 έγγραφο της Μικρασιατικής Στέγης Κορίνθου και μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Την ίδρυση  Μουσείου Μικρασιατικών και Προσφυγικών Κειμηλίων Κορίνθου στην Ιωνία (Συνοικισμό), το οποίο θα λειτουργεί ως Παράρτημα του Κέντρου Πολιτισμού-Αθλητισμού και Περιβάλλοντος του Δήμου Κορινθίων, με την στήριξη και συνεργασία της Μικρασιατικής Στέγης Κορίνθου.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
 
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 25 / 566 / 2011 .
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 17-01-2012
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ