Αναπροσαρμογή ή μη τελών καθαριότητας και φωτισμού

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               
     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 4
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 2/18-1-2012)
 
ΘΕΜΑ 2ο  : «Αναπροσαρμογή ή μη τελών καθαριότητας και φωτισμού»
 
                                               
 Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 18 – 1 – 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, ύστερα από την αριθμ. 1304/13.1.2012 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 7 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (39) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Καμπούρης Χαράλαμπος
 4. Παππάς Αντώνης
 5. Σταματάκης Μάριος
 6. Τζαναβάρας Δημήτριος
 7. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
 8. Φαρμάκης Γεώργιος
 9. Μελέτης Χρήστος
 10. Κεφάλας Σταύρος
 11. Λέκκας Πέτρος
 12. Κολοκούρης Νικόλαος
 13. Χατζής Μιχάλης
 14. Γκερζελής Ιωάννης
 15. Περόγαμβρος Μιχάλης
 16. Ζήμος Κων/νος
 17. Δράκος Παναγιώτης
 18.  Λαμπρινός Παναγιώτης
 19. Καμπάς Νικόλαος
 20. Οικονόμου Γεώργιος
 21. Βατουσιάδης Νικόλαος
 22. Φόρτης Φώτιος      
 23. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 24. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 25. Γιώτης Κων/νος
 26. Τόγιας Σωκράτης
 27. Μπάκουλης Δημήτριος
 28. Πούρος Γεώργιος
 29. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 30. Ρούκης Βασίλειος
 31. Γιάννου Νικολέττα
 32. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
 33. Δασκαλοπούλου Σοφία
 34. Αθανασάκος Θωμάς
 35.  Γουγάς Αλέξανδρος
 36. Τσαρμπού Ευφροσύνη
 37.  Καρπούζης Γρηγόριος
 38. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 39. Λέκκα Σοφία
   ΑΠΟΝΤΕΣ 
    1. Κορδώσης Χρήστος
2.      Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 
  Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα έξι (16) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων
   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
  1.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
  2.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
  3.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
  4.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
  5.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
  6.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
  7.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
  8.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
  9.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
  10.Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
  11.Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
  12.Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
  13.Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
  14.Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
  15.Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος 
  16.Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
 
                                  
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
1.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
2.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
3.      Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
4.      Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα
5.      Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
6.      Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς    
 
 
 
 
         
 
                                                        
 

 
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Γεώργιος Οικονόμου, 2)Αντώνιος Παππάς και 3) Νικόλαος Βατουσιάδης προσήλθαν στο τέλος της συζήτησης του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος  και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Βασίλειος Κωνσταντογιάννης και 2) Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας απεχώρησαν στο μέσον της συζήτησης του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.        
 
Απόφαση: 4  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης    
                        ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σύμφωνα με το άρθρο 93 παρ.3 του Ν. 3463/06 και το άρθρο 65 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 αρμοδιότητα του Συμβουλίου είναι να καθορίζει τους φόρους, τα τέλη, τα δικαιώματα και τις εισφορές, ύστερα από σχετική εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής (άρθρο 72 § 1 περ. ζ του ν.3852/10)
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την υπ΄ αριθμ. 1/1/17-1-2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την μη αναπροσαρμογή των τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2012 και την παραμονή τους στις τιμές του έτους 2011.
 
Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την αναλυτική  κατάσταση της Οικονομικής Υπηρεσίας που περιλαμβάνει τα προϋπολογισθέντα έσοδα και τις δαπάνες εξόδων της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το οικον. έτος 2012, ως κατωτέρω:
 
Τα έσοδα της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού σύμφωνα με τις τιμές έτους 2011 ανά Δημοτική Ενότητα έχουν ως εξής:  
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
 
ΚΟΡΙΝΘΟΣ
α) Οικιακή χρήση                    1.347.643 τ.μ x 1,85 €/ τ.μ ετησίως = 2.493.139,55 €
β) Γενική χρήση                        446.449 τ.μ x 3,25 €/ τ.μ ετησίως = 1.450..959,25 €
ΣΥΝΟΛΟ                                                   3.944.098,80 €
 
 
ΑΡΧ. ΚΟΡΙΝΘΟΣ
α) Οικιακή χρήση                              117.582 τ.μ x 1,45 €/ τ.μ ετησίως = 170.493,90 €
β) Γενική χρήση                              128.939 τ.μ x 2,25 €/ τ.μ ετησίως   = 290.112,75 €          
ΣΥΝΟΛΟ                                                   460.606,65 €
 
ΕΞΑΜΙΛΙΑ
α) Οικιακή χρήση                              88.547,00 τ.μ x 1,45 €/ τ.μ ετησίως = 128.393,15 €
β) Γενική χρήση                               52.694,00 τ.μ x 2,25 €/ τ.μ ετησίως   = 118.561,50 €      
ΣΥΝΟΛΟ                                                   246.954,65 €
 
ΞΥΛΟΚΕΡΙΖΑ
α) Οικιακή χρήση                              81.194,00 τ.μ x 1,45 €/ τ.μ ετησίως = 117.731,30 €
β) Γενική χρήση                              14.178,00 τ.μ x 2,25 €/ τ.μ ετησίως   =   31.900,50 €        
ΣΥΝΟΛΟ                                                   149.631,80 €
  
ΣΟΛΟΜΟΣ
α) Οικιακή χρήση                              31.094,00 τ.μ x 1,45 €/ τ.μ ετησίως = 45.086,30 €
β) Γενική χρήση                              14.921,00 τ.μ x 2,25 €/ τ.μ ετησίως   = 33.572,25 €          
ΣΥΝΟΛΟ                                                   78.658,55 €
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΣΟΥ- ΛΕΧΑΙΟΥ
 
ΛΕΧΑΙΟ
α) Οικιακή χρήση                              164.023,00 τ.μ x 1,00 €/ τ.μ ετησίως = 164.023,00 €
β) Γενική χρήση                                34.496,00 τ.μ x 1,85 €/ τ.μ ετησίως = 63.817,60 €     
ΣΥΝΟΛΟ                                                   227.840,60 €
ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ
α) Οικιακή χρήση                              84.698,00 τ.μ x 1,00 €/ τ.μ ετησίως = 84.698,00 €
β) Γενική χρήση                                7.304,00 τ.μ x 1,85 €/ τ.μ ετησίως = 13.512,40 €       
ΣΥΝΟΛΟ                                                   98.210,40 €
 
ΑΣΣΟΣ
α) Οικιακή χρήση                              91.975,00 τ.μ x 1,00 €/ τ.μ ετησίως = 91.975,00 €
β) Γενική χρήση                                19.381,00 τ.μ x 1,85 €/ τ.μ ετησίως = 35.854,85 €     
 
ΣΥΝΟΛΟ                                                   127.829,85 €
 
ΚΑΤΩ ΑΣΣΟΣ
α) Οικιακή χρήση                              89.169,00 τ.μ x1,00 €/ τ.μ ετησίως = 89.169,00 €
β) Γενική χρήση                                2.530,00 τ.μ x 1,85 €/ τ.μ ετησίως = 4.680,50 €         
ΣΥΝΟΛΟ                                                   93.849,50 €
 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
 
ΑΘΙΚΙΑ
α) Οικιακή χρήση                              89.334,00 τ.μ x 1,30 €/ τ.μ ετησίως = 116.134,20 €
β) Γενική χρήση                                17.342,00 τ.μ x 2,60 €/ τ.μ ετησίως = 45.089,20 €      
ΣΥΝΟΛΟ                                                   161.223,40 €
 
ΓΑΛΑΤΑΚΙ
α) Οικιακή χρήση                              218.820,00 τ.μ x 1,30 €/ τ.μ ετησίως = 284.466,00 €
β) Γενική χρήση                                37.461,00 τ.μ x 2,60 €/ τ.μ ετησίως = 97.398,60 €     
ΣΥΝΟΛΟ                                                   381.864,60 €
 
 
ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
α) Οικιακή χρήση                              8.638,00 τ.μ x 1,26 €/ τ.μ ετησίως = 11.143,02 €
β) Γενική χρήση                                  596,00 τ.μ x 2,58 €/ τ.μ ετησίως = 1.537,68 €          
ΣΥΝΟΛΟ                                                   12.680,70 €
ΚΑΤΑΚΑΛΙ
α) Οικιακή χρήση                              24.633,00 τ.μ x 1,30 €/ τ.μ ετησίως = 32.022,90 €
β) Γενική χρήση                                4.342,00 τ.μ x 2,60 €/ τ.μ ετησίως = 11.289,20 €        
ΣΥΝΟΛΟ                                                   43.312,10 €
 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ
 
ΣΟΦΙΚΟ
α) Οικιακή χρήση                              95.962,00 τ.μ x 1,00 €/ τ.μ ετησίως = 95.962,00 €
β) Γενική χρήση                                20.041,00 τ.μ x 1,30 €/ τ.μ ετησίως= 26.053,30 €        
ΣΥΝΟΛΟ                                                   122.015,30 €
 
 
ΚΟΡΦΟΣ
α) Οικιακή χρήση                              62.909,00 τ.μ x 1,00 €/ τ.μ ετησίως = 62.909,00 €
β) Γενική χρήση                                 8.281,00 τ.μ x 1,15 €/ τ.μ ετησίως =   9.523,15 €
ΣΥΝΟΛΟ                                                  72.432,15 €
ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟ
α) Οικιακή χρήση                              10.582,00 τ.μ x 1,00 €/ τ.μ ετησίως = 10.582,00 €
β) Γενική χρήση                                2.113,00 τ.μ x 1,00 €/ τ.μ ετησίως = 2.113,00 €         
ΣΥΝΟΛΟ                                                  12.695,00 €
 
 
ΔΗΜΤΟΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΕΝΕΑΣ
 
ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ
α) Οικιακή χρήση                              76.459,00 τ.μ x 1,00 €/ τ.μ ετησίως = 76.459,00 €
β) Γενική χρήση                               23.110,00 τ.μ x 2,10 €/ τ.μ ετησίως = 48.531,00 €        
ΣΥΝΟΛΟ                                                   124.990,00 €
 
ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
α) Οικιακή χρήση                              42.842,00 τ.μ x 1,00 €/ τ.μ ετησίως = 42.842,00 €
β) Γενική χρήση                                 7.145,00 τ.μ x 2,10 €/ τ.μ ετησίως = 15.004,50 €        
 
ΣΥΝΟΛΟ                                                   57.846,50 €
ΚΟΥΤΑΛΑΣ
α) Οικιακή χρήση                              18.387,00 τ.μ x 1,00 €/ τ.μ ετησίως = 18.387,00 €
β) Γενική χρήση                               19.620,00 τ.μ x 2,10 €/ τ.μ ετησίως = 41.202,00 €       
ΣΥΝΟΛΟ                                                   59.589,00 €
 
 
ΚΛΕΝΙΕΣ
α) Οικιακή χρήση                              33.557,00 τ.μ x 1,00 €/ τ.μ ετησίως = 33.557,00 €
β) Γενική χρήση                                3.733,00 τ.μ x 2,10 €/ τ.μ ετησίως  = 7.839,30 €         
ΣΥΝΟΛΟ                                                   41.396,30 €
 
ΣΤΕΦΑΝΙ
α) Οικιακή χρήση                              10.956,00 τ.μ x 1,00 €/ τ.μ ετησίως = 10.956,00 €
β) Γενική χρήση                                1.318,00 τ.μ x 2,10 €/ τ.μ ετησίως = 2.767,80 €         
ΣΥΝΟΛΟ                                                   13.723,80 €
 
ΑΓΙΟΝΟΡΙ
α) Οικιακή χρήση                              8.337,00 τ.μ x 1,00 €/ τ.μ ετησίως = 8.337,00 €
β) Γενική χρήση                                  651,00 τ.μ x 2,10 €/ τ.μ ετησίως = 1.367,10 €
ΣΥΝΟΛΟ                                                   9.704,10 €
 
Τα έσοδα συνολικά από το προηγούμενο έτος 2011  είναι 6.541.153,75 ευρώ.
Οι ανταποδοτικές δαπάνες καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2012 θα ανέλθουν στο ποσό των 6.541.153,75€ , όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω:     
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012
 Α/Α
 
 

 

 

 1.  
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 935 άτομα)
1.490.295,17

 

 

 1.  
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΥΔΚΥ ΤΑΔΚΥ κλπ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
247.452,92

 

 

 1.  
ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (13 άτομα)
202.647,12

 

 

 1.  
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΙΚΑ ΕΡΓ/ΤΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
65.220,10

 

 

 1.  
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΡΓΑΤ/ΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (32 άτομα)
334.573,72

 

 

 1.  
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΙΚΑ ΕΡΓ/ΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
110.442,78

 

 

 1.  
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
120.000,00

 

 

 1.  
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
20.000,00

 

 

 1.  
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΚΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
 
                     50.000,00

 

 

 1.  
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
15.000,00

 

 

 1.  
ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
15.000,00

 

 

 1.  
ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ ΑΠΟΒΙΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
1.000,00

 

 

 1.  
ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΜΕΣΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘ/ΤΑΣ – ΗΛ/ΣΜΟΥ
                    140.000,00

 

 

 1.  
ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
10.000,00

 

 

 1.  
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΥΠΑΣΜΕΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Δ. ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 2012
100.000,00

 

 

 1.  
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  2012
                    100.000,00

 

 

 1.  
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΚΤΩΝ –ΠΑΡΑΛΙΩΝ Δ. ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 2012
                     73.800,00

 

 

 1.  
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΛΥΣΗ ΣΑΡΩΘΡΩΝ
12.000,00

 

 

 1.  
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΑΦΡΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
12.000,00

 

 

 1.  
ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
10.000,00

 

 

 1.  
ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ ΟΔΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ Κ.Χ.
                    802.553,94

 

 

 1.  
ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΗΛ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
5.568,00

 

 

 1.  
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ  
10.000,00

 

 

 1.  
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
25.000,00

 

 

 1.  
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
73.800,00

 

 

 1.  
ΔΑΠΑ΄ΝΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΣΤΥΛΩΝ, ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ & ΒΛΑΒΕΣ ΕΠΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ & ΛΟΠΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
80.000,00

 

 

 1.  
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
73.800,00

 

 

 1.  
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
200.000,00

 

 

 1.  
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (κάδοι-καρότσια)
60.000,00

 

 

 1.  
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
                     20.000,00

 

 

 1.  
ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
5.000,00

 

 

 1.  
ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
9.000,00

 

 

 1.  
ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΚΤΕΟ
                      20.000,00

 

 

 1.  
ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
7.000,00

 

 

 1.  
ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
5.000,00

 

 

 1.  
ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΔΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
30.000,00

 

 

 1.  
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ
5.000,00

 

 

 1.  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
15.000,00

 

 

 1.  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ
70.000,00

 

 

 1.  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
20.000,00

 

 

 1.  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
510.000,00

 

 

 1.  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
80.000,00

 

 

 1.  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
15.000,00

 

 

 1.  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
72.000,00

 

 

 1.  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Κ.Χ.
72.000,00

 

 

 1.  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
56.000,00

 

 

 1.  
ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
15.000,00

 

 

 1.  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 2 Κ.Μ.
25.000,00

 

 

 1.  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΜΕ ΑΡΠΑΓΗ 10tn
150.000,00

 

 

 1.  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
185.000,00

 

 

 1.  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ
6.000,00

 

 

 1.  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
130.000,00
     51
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ
                      50.000,00
    52
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 1 ΤΟΝΟΥ
28.000,00
    53.
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
6.000,00
    54.
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
10.000,00
    55.
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
15.000,00
    56.
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ RFIDtagΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΔΩΝ
15.000,00
     57
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 3500lt, 1100lt,770lt,240-360lt 2012
120.000,00
    58.
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΟΤΣΙΩΝ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ
3.000,00
     59
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ
220.000,00
     60
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΤΕΛΗ
7.000,00
     61
ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
10.000,00
     62
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012
75.000,00
 
                                                                                ΣΥΝΟΛΟ 
6.541.153,75

 
Συνολικά επομένως οι δαπάνες για το φωτισμό και την καθαριότητα θα είναι 6.541.153,75
Επομένως δεν απαιτείται αναπροσαρμογή των συντελεστών καθαριότητας και φωτισμού, για να υπάρξει ισοσκελισμός εσόδων – εξόδων .
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος μετά από την παραπάνω ανάλυση ζητά από το Σώμα να τοποθετηθεί.
 
Γιώτης Κων/νος:  Με ευχαριστεί η πρότασή σας αυτή για την μη αναπροσαρμογή τελών χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων και μάλιστα θα πρότεινα αν είναι εφικτό να μειωθούν τα τέλη, λόγω της οικονομικής ύφεσης.
 
 Τσαρμπού  Ευφροσύνη: Προτείνω την μείωση των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού , γιατί με την κρίση που υπάρχει αυτή την στιγμή στη Χώρα μας και με τους φόρους που έχει επιβάλλει η Κυβέρνηση, προκειμένου να καλύψει το έλλειμμα, ο λαός είναι σε απόγνωση Θα καταψηφίσω το θέμα.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη όλα τα ανωτέρω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο τις τοποθετήσεις των Συμβούλων , τις διατάξεις του άρθρου 93 παρ.3 του Ν. 3463/2006, των άρθρων 65 παρ.3 και 72 παρ.1 περ.ζ΄ του Ν.3852/2010,  την υπ’ αριθμ. 1/1/2012 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία εισηγείται την μη αναπροσαρμογή  των τελών  καθαριότητας και φωτισμού και την κατάσταση της Οικονομικής Υπηρεσίας
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
 
(Μειοψηφούσης της  Δημοτικής Συμβούλου Τσαρμπού Ευφροσύνης).
 
 Την μη αναπροσαρμογή των τελών καθαριότητας και φωτισμού  που έχουν καθορισθεί με την αριθμ. 142/2011 όμοια απόφασή μας και  θα ισχύσουν από 01/01/2012  και εφεξής,  ως κατωτέρω,  ανάλογα με τις τέσσερις ζώνες α) Κόρινθος, β) παραλιακές- πεδινές, γ) ημιορεινές και δ) ορεινές.
 
 
ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
 
Κατοικίες – Οικιακή χρήση                                                           Συντελεστές:   
 

 ΖΩΝΗ
Δ.Κ. – Τ.Κ.
Τιμή € / τ.μ. ετησίως
Α
Κόρινθος
1,85
Β
Άσσος
1,00
Β
Κ. Άσσος
1,00
Β
Λέχαιο
1,00
Β
Περιγιάλι
1,00
Β
Γαλατάκι
1,30
Β
Κατακάλι
1,30
Β
Κόρφος
1,00
Β
Αρχ. Κόρινθος
1,45
Β
Ξυλοκέριζα
1,45
Β
Εξαμίλια
1,45
Γ
Σολομός
1,45
Γ
Χιλιομόδι
1,00
Γ
Αθίκια
1,30
Γ
Κουταλάς
1,00
Γ
Κλένια
1,00
Γ
Αγ. Βασίλειος
1,00
Γ
Σοφικό
1,00
Δ
Αγγελόκαστρο
1,00
Δ
Αγ. Ιωάννης
1,29
Δ
Αγιονόρι
1,00
Δ
Στεφάνι
1,00

 
Επαγγελματικοί χώροι – Γενική χρήση                                     Συντελεστές :   
 

ΖΩΝΗ
Δ.Κ. – Τ.Κ.
Τιμή € / τ.μ. ετησίως
Α
Κόρινθος
3,25
Β
Άσσος
1,85
Β
Κ. Άσσος
1,85
Β
Λέχαιο
1,85
Β
Περιγιάλι
1,85
Β
Γαλατάκι
2,60
Β
Κατακάλι
2,60
Β
Κόρφος
1,15
Β
Αρχ. Κόρινθος
2,25
Β
Ξυλοκέριζα
2,25
Β
Εξαμίλια
2,25
Γ
Σολομός
2,25
Γ
Χιλιομόδι
2,10
Γ
Αθίκια
2,60
Γ
Κουταλάς
2,10
Γ
Κλένια
2,10
Γ
Αγ. Βασίλειος
2,10
Γ
Σοφικό
1,30
Δ
Αγγελόκαστρο
1,00
Δ
Αγ. Ιωάννης
2,58
Δ
Αγιονόρι
2,10
Δ
Στεφάνι
2,10

 
Σύμφωνα με ανωτέρω τα έσοδα προβλέπονται να ανέλθουν στο ποσό των 6.541.153,75 €:
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 2 / 4 / 2012 .
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ               Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 25-01-2012
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ