Αναπροσαρμογή ή μη τελών ύδρευσης στις δημ/κές ενότητες Άσσ-Λεχαίου, Σαρωνικού, Σολυγείας και Τενέας

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             
     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 6
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 2/18-1-2012)
 
ΘΕΜΑ 4ο  : «Αναπροσαρμογή ή μη τελών ύδρευσης στις δημοτικές ενότητες Άσσου-Λεχαίου, Σαρωνικού, Σολυγείας και Τενέας»
 
                                               
 Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 18 – 1 – 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, ύστερα από την αριθμ. 1304/13.1.2012 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (39) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Καμπούρης Χαράλαμπος
 4. Παππάς Αντώνης
 5. Σταματάκης Μάριος
 6. Τζαναβάρας Δημήτριος
 7. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
 8. Φαρμάκης Γεώργιος
 9. Μελέτης Χρήστος
 10. Κεφάλας Σταύρος
 11. Λέκκας Πέτρος
 12. Κολοκούρης Νικόλαος
 13. Χατζής Μιχάλης
 14. Γκερζελής Ιωάννης
 15. Περόγαμβρος Μιχάλης
 16. Ζήμος Κων/νος
 17. Δράκος Παναγιώτης
 18.  Λαμπρινός Παναγιώτης
 19. Καμπάς Νικόλαος
 20. Οικονόμου Γεώργιος
 21. Βατουσιάδης Νικόλαος
 22. Φόρτης Φώτιος      
 23. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 24. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 25. Γιώτης Κων/νος
 26. Τόγιας Σωκράτης
 27. Μπάκουλης Δημήτριος
 28. Πούρος Γεώργιος
 29. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 30. Ρούκης Βασίλειος
 31. Γιάννου Νικολέττα
 32. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
 33. Δασκαλοπούλου Σοφία
 34. Αθανασάκος Θωμάς
 35.  Γουγάς Αλέξανδρος
 36. Τσαρμπού Ευφροσύνη
 37.  Καρπούζης Γρηγόριος
 38. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 39. Λέκκα Σοφία
    ΑΠΟΝΤΕΣ 
    1. Κορδώσης Χρήστος
2. Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 
 

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα έξι (16) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
  1.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
  2.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
  3.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
  4.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
  5.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
  6.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
  7.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
  8.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
  9.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
  10.Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
  11.Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
  12.Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
  13.Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
  14.Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
  15.Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος 
  16.Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
                     
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
1.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
2.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
3.      Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
4.      Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα
5.      Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
6.      Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς    
 
 
 
 
         
 
                                                         
 

 
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Γεώργιος Οικονόμου, 2)Αντώνιος Παππάς και 3) Νικόλαος Βατουσιάδης προσήλθαν στο τέλος της συζήτησης του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος  και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Βασίλειος Κωνσταντογιάννης και 2) Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας απεχώρησαν στο μέσον της συζήτησης του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.        
 
Απόφαση: 6 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης    
                        ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σύμφωνα με το άρθρο 93 παρ. 3 του Ν. 3463/06 και το άρθρο 65 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 αρμοδιότητα του Συμβουλίου είναι να καθορίζει τους φόρους, τα τέλη, τα δικαιώματα και τις εισφορές, ύστερα από σχετική εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής (άρθρο 72 § 1 περ. ζ του ν.3852/10)
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την υπ΄ αριθμ. 1/1/17-1-2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την μη αναπροσαρμογή των τελών ύδρευσης στις δημοτικές ενότητες Άσσου-Λεχαίου, Σαρωνικού , Σολυγείας και Τενέας και την παραμονή τους στις τιμές του έτους 2011, με την επισήμανση ότι οι λογαριασμοί στις Δημοτικές Ενότητες Άσσου-Λεχαίου και Τενέας θα εκδίδονται ανά τετράμηνο (4μηνο), όπως ισχύει και για τις υπόλοιπες Δ.Ε. του Δήμου Κορινθίων.
  Ακολούθως   έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου αναλυτική κατάσταση προϋπολογισθέντων εξόδων υπηρεσίας ύδρευσης για το έτος 2012, ως κατωτέρω:    
 
 

 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΈΤΟΥΣ 2012
 
Α/Α
                             ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
     ΠΟΣΟ €
    1.
Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων
   88.590,32
    2.
Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου
   26.356,72
    3.
Τακτικές αποδοχές προσωπικού ορισμένου χρόνου
   27.040,00
    4.
Εισφορά ΤΥΔΚΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
   11.073,79
    5.
Εισφορά ΟΠΑΔ ΕΡΓΟΔΟΤΗ για τους υπαλλήλους των πρώην Κοινοτήτων
     2.819,84
    6.
 Εισφορά ΤΕΑΔΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
     1.600,27
    7.
 Εισφορά ΕΡΓΟΔΟΤΗ για υπαλλήλους με σύμβαση αορίστου χρόνου
     7.947,83  
    8.
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ορισμένου χρόνου
     7.722,62
    9.
Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (αρθρ.112 Ν.118/81)
     1.000,00
 10.
Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας, ιατρικοί έλεγχοι)
    10.000,00
 11.
 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος (αντλιοστασίων)
   595.000,00
 12.
 Χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού
     20.000,00
 13.
 Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών
       2.500,00 
 14.
 Μίσθωση κτιρίων – τεχνικών έργων ακινήτων
     10.440,00
 15.
 Μίσθωση γεωτρήσεων
   150.000,00
 16.
 Ασφάλιστρα μηχανημάτων –Τεχνικών εγκαταστάσεων
       1.000,00
 17.
 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων
       2.000,00
 18.
 Συντήρηση και επισκευή δικτύων ύδρευσης
     60.000,00
 19.
 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
       5.500,00
 20.
 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων
     15.000,00
 21.
 Καθαρισμός δεξαμενών Δ.Ε. Τενέας, Σολυγείας, Σαρωνικού,    
 Άσσου-Λεχαίου
   120.000,00
 22.
 Καθαρισμός αγωγών ομβρίων και φρεατίων Δήμου
      70.000,00
 23.
 Μεταφορά νερού στον οικισμό Αγ. Ιωάννη
      15.000,00
 24.
 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, αποχέτευση
      20.000,00
 25.
 Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων
        1.500,00
 26.
 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων
        1.000,00           
 27.
 Δαπάνη ΚΤΕΟ οχημάτων
        1.000,00
 28.
 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων
           500,00
 29.
 Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά,χημικά κ.λ.π.)
       10.000,00
 30.
 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων
       25.000,00
 31.
 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση αντλιοστασίων
         1.000,00
 32.
 Προμήθεια ανταλλακτικών και υλι9κών ύδρευσης
       73.800,00
 33.
 Προμήθεια ανταλλακτικών λοιπών μηχανημάτων
       15.000,00
 34.
 Προμήθεια αντλητικών συγκροτημάτων
       70.000,00
 35.
 Προμήθεια χλωριοτήρων δεξαμενών
       70.000,00
 36.
 Επέκταση δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Σολυγείας
       70.000,00
 37.
 Κατασκευή αγωγών ομβρίων ΔΕ Τενέας (Χιιλιομόδι)
       70.608,61
 38.
 Αξιοποίηση γεώτρησης και επέκταση δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Τενέας (Αγιονόρι)
       70.000,00
 39.
 Συντήρηση –Επισκευή αγωγών ομβρίων και φρεατίων ΔΕ Άσσου – Λεχαίου
       60.000,00
   40.
 Συντήρηση –Επισκευή αγωγών ομβρίων και φρεατίων ΔΕ Τενέας
       60.000,00
   41.
Συντήρηση –Επισκευή αγωγών ομβρίων και φρεατίων ΔΕ Σαρωνικού
       60.000,00
   42.
 Συντήρηση –Επισκευή αγωγών ομβρίων και φρεατίων ΔΕ Σολυγείας
       60.000,00
   43.
 Συντήρηση και επισκευή γεωτρήσεων Δ. Κορινθίων
       60.000,00
 
                                                            ΣΥΝΟΛΟ
 2.050.000,00

    
 Τσαρμπού  Ευφροσύνη: Προτείνω την μείωση των τελών γιατί με την κρίση που υπάρχει αυτή την στιγμή στη Χώρα μας και με τους φόρους που έχει επιβάλλει η Κυβέρνηση, προκειμένου να καλύψει το έλλειμμα, ο λαός είναι σε απόγνωση. Θα καταψηφίσω το θέμα.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 19 του 24-9/20-10-1958 Β.Δ/τος, του άρθρου 17 του Ν.1080/80, του άρθρου 93 παρ.3 του Ν.3463/06, του άρθρου 79 του Ν. 3463/06, των άρθρων 65 παρ. 3 και 72 παρ. 1 περ. ζ΄του Ν. 3852/2010, την αριθμ. 1/2012  απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία εισηγείται την μη επιβολή τελών ύδρευσης.
  
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Μειοψηφούσης της Δημοτικής Συμβούλου  Τσαρμπού Ευφροσύνης).
 
1. Τη μη αναπροσαρμογή των  τελών  ύδρευσης στις Δημοτικές Ενότητες Άσσου – Λεχαίου, Σαρωνικού, Σολυγείας και Τενέας, που έχουν καθορισθεί με την αριθμ. 143/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και θα ισχύσουν από 1-01-2012 και εφεξής, ως κατωτέρω:
 
 Α. Τέλη Ύδρευσης:
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Άσσου – Λεχαίου
 
                            Κατανάλωση m3 ανά 4/μηνο
Τιμή €
                                       0 – 100
0,60
                                    101 – 200
0,75
                                    201 -300
0,90
                                    300 και πάνω
1,75
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Τενέας:
Οικίες – καταστήματα κ.λ.π.
 

Κατανάλωση m3 ανά 4/μηνο
Τιμή € ανά m3
1 -150
0,60
151 – 200
0,75
201 – 250
1,45
251 και πάνω
2,40

 
Εταιρείες (Ελαιουργεία-Τυροκομία)
 

Κατανάλωση m3 ανά 4/μηνο
Τιμή € ανά m3
Ανεξαρτήτως κατανάλωσης
0,88

 
 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Σαρωνικού:
Οικίες
 

Κατανάλωση m3 ανά 4/μηνο
Τιμή € ανά m3
1 – 70
0,65
71 – 90
0,97
90 και πάνω
4,00

 
Ξενοδοχεία – Ταβέρνες – Εστιατόρια – Καφετέρειες – Σνακ Μπαρ:
 
                        Κατανάλωση m3 ανά 4/μηνο
Τιμή € ανά m3
                                    1 – 150
0,65
                                 151 – 250
0,97
                                 250 και πάνω
4,00
 
 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Σολυγείας:
Οικίες:
 

Κατανάλωση m3 ανά 4/μηνο
Τιμή € ανά m3
1 – 80
0,95
81 – 120
2,00
120 – 160
4,40
160 και πάνω
8,00

 
 
Επιχειρήσεις σε όλη τη Δ.Ε. Σολυγείας – Ξενοδοχεία – Κατασκηνώσεις κ.λπ.:
 
                    Κατανάλωση m3 ανά 4/μηνο
Τιμή € ανά m3
                                 1 – 100
0,90
                              101 – 200
1,20
                              201 – 500
1,50
                              501 και πάνω
2,00
 
Β. Τέλη Σύνδεσης:
 
           ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ €
            Δ. Ε. Άσσου – Λεχαίου
400,00
            Δ. Ε. Σαρωνικού
440,00
            Δ. Ε. Τενέας
200,00
            Δ. Ε. Σολυγείας – Τ. Κ. Κόρφου
400,00
            Δ. Ε. Σολυγείας – Δ. Κ. Σοφικού
265,00
            Δ. Ε. Σολυγείας – Τ. Κ. Αγγελόκαστρου
200,00
 
 
Γ. Τέλη Επανασύνδεσης:
 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ €
Δ. Ε. Άσσου – Λεχαίου
200,00
Δ. Ε. Σολυγείας
295,00
Δ. Ε. Σαρωνικού
295,00
Δ. Ε. Τενέας
200,00

 Δ. Πάγιο:
 

               ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
              ΤΙΜΗ €
Δ.Ε. ‘Ασσου-Λεχαίου
           20,00 / 4μηνο
Δ.Ε. Τενέας
          20,00 / 4μηνο
Δ,Ε. Σαρωνικού
          20,00 / 4μηνο
Δ.Ε. Σολυγείας
          20,00 / 4μηνο

 
 
   Ε. Ποινή παράνομης σύνδεσης:

               ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
              ΤΙΜΗ €
Δ.Ε. ‘Ασσου-Λεχαίου
1467
Δ.Ε. Τενέας
1467
Δ,Ε. Σαρωνικού
1467
Δ.Ε. Σολυγείας
1467

 
 
 
 
 
 
ΣΤ. Διανομή νερού με βυτιοφόρα του Δήμου στη Δ.Ε. Σολυγείας

Το 1m3 για διανομή νερού σε οικίες, επιχειρήσεις (εγγεγραμμένες στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο), ξενοδοχεία, κατασκηνώσεις κ.λ.π.
3,75 €

 
 
 
 
Σύμφωνα με ανωτέρω τα έσοδα προβλέπονται να ανέλθουν στο ποσό των 2.050.000,00 €
 
2. Από 1-1-2012 οι λογαριασμοί ύδρευσης θα εκδίδονται ανά τετράμηνο  σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Κορινθίων.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
 
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 2 / 6 / 2012 .
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ               Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 26-01-2012
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ