Αναπροσαρμογή ή μη τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων,επιβολή τελών διοδίων απ’ το λιμάνι της Κορίνθου

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 
     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 8
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 2/18-1-2012)
 
ΘΕΜΑ 6ο  : «Αναπροσαρμογή ή μη τελών χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων, επιβολή τελών διοδίων στα φορτηγά για κάθε έξοδο από το  λιμάνι της Κορίνθου»
 
                                               
 Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 18 – 1 – 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, ύστερα από την αριθμ. 1304/13.1.2012 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 7 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (39) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Καμπούρης Χαράλαμπος
 4. Παππάς Αντώνης
 5. Σταματάκης Μάριος
 6. Τζαναβάρας Δημήτριος
 7. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
 8. Φαρμάκης Γεώργιος
 9. Μελέτης Χρήστος
 10. Κεφάλας Σταύρος
 11. Λέκκας Πέτρος
 12. Κολοκούρης Νικόλαος
 13. Χατζής Μιχάλης
 14. Γκερζελής Ιωάννης
 15. Περόγαμβρος Μιχάλης
 16. Ζήμος Κων/νος
 17. Δράκος Παναγιώτης
 18.  Λαμπρινός Παναγιώτης
 19. Καμπάς Νικόλαος
 20. Οικονόμου Γεώργιος
 21. Βατουσιάδης Νικόλαος
 22. Φόρτης Φώτιος      
 23. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 24. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 25. Γιώτης Κων/νος
 26. Τόγιας Σωκράτης
 27. Μπάκουλης Δημήτριος
 28. Πούρος Γεώργιος
 29. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 30. Ρούκης Βασίλειος
 31. Γιάννου Νικολέττα
 32. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
 33. Δασκαλοπούλου Σοφία
 34. Αθανασάκος Θωμάς
 35.  Γουγάς Αλέξανδρος
 36. Τσαρμπού Ευφροσύνη
 37.  Καρπούζης Γρηγόριος
 38. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 39. Λέκκα Σοφία
 
 
 
   ΑΠΟΝΤΕΣ 
    1. Κορδώσης Χρήστος
2.      Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 
  Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα έξι (16) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων
   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
  1.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
  2.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
  3.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
  4.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
  5.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
  6.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
  7.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
  8.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
  9.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
  10.Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
  11.Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
  12.Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
  13.Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
  14.Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
  15.Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος  
  16.Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
 
                                
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
1.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
2.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
3.      Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
4.      Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα
5.      Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
6.      Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς    
 
 
 
 
         
 
                                                        
 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Γεώργιος Οικονόμου, 2)Αντώνιος Παππάς και 3) Νικόλαος Βατουσιάδης προσήλθαν στο τέλος της συζήτησης του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος  και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Βασίλειος Κωνσταντογιάννης και 2) Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας απεχώρησαν στο μέσον της συζήτησης του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.        
 
Απόφαση: 8  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης    
                        ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σύμφωνα με το άρθρο 93 παρ.3 του Ν. 3463/06 και το άρθρο 65 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 αρμοδιότητα του Συμβουλίου είναι να καθορίζει τους φόρους, τα τέλη, τα δικαιώματα και τις εισφορές, ύστερα από σχετική εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής (άρθρο 72 § 1 περ. ζ του ν.3852/10)
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου
Α) την υπ΄ αριθμ. 1/1/17-1-2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την μη αναπροσαρμογή τελών  χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2012 και την παραμονή τους στις τιμές του έτους 2011 καθώς και
 Β) την υπ΄ αριθμ.  1/2/17-1-2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την επιβολή τελών στα φορτηγά που εξέρχονται από το  λιμάνι της Κορίνθου, μετά από την ομόφωνη γνωμοδότηση της επιτροπής διαβούλευσης σε πρόταση- εισήγηση του Δημάρχου για την επιβολή τέλους στα φορτηγά που εξέρχονται από το λιμάνι της Κορίνθου  και έχει ως εξής:
Στον Ν. 1828/89 όπως έχει συμπληρωθεί και ισχύει ορίζεται ότι με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να επιβάλλονται τέλη ή εισφορές για υπηρεσίες ή τοπικά έργα της περιοχής τους, που συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, στην ανάπτυξη της περιοχής και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Τα τέλη αυτά ή οι εισφορές αυτές έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα.
Για τη λειτουργία, τη συντήρηση, τη βελτίωση του δρόμου που διέρχονται τα φορτηγά κατά την είσοδο – έξοδο από το λιμάνι της Κορίνθου είναι αναγκαία η  επιβολή τέλους κυκλοφορίας (διόδια) υπέρ του Δήμου Κορινθίων.
Το ύψος του τέλους διοδίων καθορίζεται σε 20,00 € ανά φορτηγό για κάθε έξοδο από  λιμάνι της Κορίνθου.
Τα έσοδα από το τέλος αυτό  θα διατεθούν αποκλειστικά για την συντήρηση του οδοστρώματος διέλευσης των φορτηγών, σήμανσης του ανωτέρω δρόμου (Αποστόλου Παύλου –Πατρών), κατασκευή αναγκαίων κυκλοφορικών έργων (κυκλικοί κόμβοι κ.λ.π),   διαβάσεις πεζών κ.λ.π..
Το έργο αυτό θα συμβάλει στην ασφαλή διέλευση των φορτηγών αλλά και στην βελτίωση ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής και γενικότερα της πόλης.
 
Στη συνέχεια έθεσε υπόψη την εισήγηση του ειδικού συνεργάτη του Δημάρχου κ. Χρήστου Μαντζιώρου που έχει ως κατωτέρω:
Το έντονο φαινόμενο κυκλοφοριακής συμφόρησης που δημιουργούν τα βαρέου τύπου οχήματα που εισέρχονται και εξέρχονται από το λιμάνι της Κορίνθου, η ατμοσφαιρική ρύπανση, ο θόρυβος, η οπτική όχληση και γενικότερα η υποβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος, αλλά και της ποιότητας ζωής αυτών που κατοικούν μέσα σε αυτό, αποτελεί το μεγάλο πρόβλημα της πόλης μας. Το λιμάνι της Κορίνθου βρίσκεται εντός του αστικού της ιστού και συγκεκριμένα βρίσκεται σε άμεση επαφή και σε επικάλυψη με το εγκεκριμένο Πολεοδομικό Σχέδιο – 30μ. από τον οικιστικό ιστό της πόλης.
Το συγκεκριμένο πρόβλημα χρήζει από μέρους σας χειρισμών, καινοτόμων, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά. Χειρισμούς μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας και χάραξη πολιτικών που θα στοχεύουν στην εξυπηρέτηση των αναγκών για καλύτερη κινητικότητα του αστικού πληθυσμού της πόλεως σε συνδυασμό με την αποτελεσματικότερη ανακατανομή των μετακινήσεων και ταυτόχρονα την εκμετάλλευση της υφιστάμενης οδικής υποδομής της πόλης.
Μια τέτοια κίνηση, θα μπορούσε να είναι η επιβολή αστικών διοδίων (οδική τιμολόγηση) στα οχήματα που εξέρχονται του λιμένος και δημιουργούν όλα τα ανωτέρω προβλήματα, όπου θα καταβάλλουν αντίτιμο για το τμήμα της οδικής υποδομής το οποίο θα χρησιμοποιούν αλλά και για το εξωτερικό κόστος το οποίο προκαλούν στην κοινωνία της Κορίνθου. Λέγοντας εξωτερικό κόστος εννοούμε το κόστος που υφίσταται τα μέλη μιας κοινωνίας και δεν είναι αριθμητικό, μιας και δεν μπορεί να καταγραφεί από κάποιο μηχανισμό.
Προς αυτή την κατεύθυνση άλλωστε κινείται και η οδηγία της ΕΕ «Στρατηγική για την εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους», COM(2008)435/08.07.2008 όπου μιλά για το εξωτερικό κόστος και αναφέρει:
«…ο χρήστης των μεταφορών προκαλεί επίσης οχλήσεις που συνεπάγονται κόστος για την κοινωνία και το οποίο δεν επωμίζεται άμεσα (εξωτερικό κόστος), όπως η απώλεια χρόνου άλλων οδηγών λόγω κυκλοφοριακής συμφόρησης, προβλήματα υγείας που οφείλονται στον θόρυβο και την ατμοσφαιρική ρύπανση και, πιο μακροπρόθεσμα, οι επιπτώσεις των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην κλιματική αλλαγή. Το κόστος αυτό αποτελεί μια πραγματικότητα, μολονότι δεν έχει πάντοτε συγκεκριμένη αγοραία αξία: δαπάνες εποπτείας και διαχείρισης υποδομών, έξοδα νοσοκομείων, δαπάνες δημόσιας υγείας και υποβάθμιση της ποιότητας ζωής. Τις δαπάνες αυτές αναλαμβάνουν γενικά το δημόσιο και οι πολίτες. Το σύνολο των ιδιωτικών και εξωτερικών αυτών δαπανών αποτελεί το κοινωνικό κόστος των μεταφορών. Μόνο μια τιμολόγηση βασισμένη στο σύνολο των κοινωνικών δαπανών που προκαλούνται από τους χρήστες των μεταφορών θα συμβάλει ώστε να δοθεί το σωστό μήνυμα και θα αντιπροσωπεύει το αντίτιμο για τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται και την ανάλωση σπάνιων πόρων…»
Η συγκεκριμένη οδηγία συνεχίζει και αναφέρει και τρόπους για την χρήση του σωστού οικονομικού εργαλείου για κάθε εξωτερικό κόστος και αναφέρει:
«…Στην πράξη, τα κυριότερα οικονομικά εργαλεία που έχουν ως αποτέλεσμα την εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους είναι η φορολογία, η επιβολή διοδίων (ή τελών χρήσης) και σε ορισμένες περιπτώσεις[1] η εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών. Τα οικονομικά αυτά εργαλεία έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί σε διαφορετικό βαθμό ανάλογα με τους τρόπους μεταφοράς και το στοχευόμενο είδος κόστους. Η εκτίμηση των επιπτώσεων[2] όσον αφορά στην εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους αναλύει την υφιστάμενη κατάσταση σχετικά με τα διόδια, τους φόρους και τα δικαιώματα εμπορίας εκπομπών σε κάθε τρόπο μεταφοράς…»
Συνολικά θα ήθελα να σας αναφέρω, ότι από την έρευνά μου στην Ελληνική Νομοθεσία δεν υπάρχει αντίστοιχη αναφορά σε παρόμοια συστήματα. Το μόνο που υπάρχει είναι η ανωτέρω οδηγία της ΕΕ ( την οποία και σας επισυνάπτω ως παράρτημα) που αναφέρεται στην δυνατότητα επέκτασης του συστήματος χρέωσης στις αστικές περιοχές. Ουσιαστικά δίνεται η δυνατότητα εφαρμογής του μέτρου στις τοπικές διοικήσεις. Σας επισυνάπτω επίσης και την Πράσινη Βίβλο για τις αστικές μεταφορές που κάνει αναφορά στα αστικά διόδια.
 
Γιώτης Κων/νος:  Με ευχαριστεί η πρότασή σας αυτή για την μη αναπροσαρμογή τελών χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων και μάλιστα θα πρότεινα αν είναι εφικτό να μειωθούν τα τέλη, λόγω της οικονομικής ύφεσης.
 Είμαι αντίθετος στην επιβολή τελών διοδίων στα φορτηγά κατά την έξοδο από το λιμάνι,  επειδή το κόστος θα μεταφερθεί στους μεταφορείς και κατ΄ επέκταση  σε όλους τους καταναλωτές .
 
 Τσαρμπού  Ευφροσύνη: Προτείνω την μείωση των τελών κοινοχρήστων χώρων, γιατί με την  κρίση που υπάρχει αυτή την στιγμή στη Χώρα μας και με τους φόρους που έχει επιβάλλει η Κυβέρνηση, προκειμένου να καλύψει το έλλειμμα, ο λαός είναι σε απόγνωση, καθώς και την άρνησή μου για την επιβολή τέλους διοδίων στα φορτηγά αυτοκίνητα κατά την έξοδο από το λιμάνι.  Θα καταψηφίσω το θέμα.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο τις τοποθετήσεις των Συμβούλων , τις διατάξεις των: 1) άρθρο 25 παρ.14 του Ν.1828/89, 2) άρθρο 93 παρ.3 του Ν.3463/06, 3)  την περίπτωση ζ της παρ 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10,  4) την υπ’ αριθμ. 1/2012 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία εισηγείται την μη αναπροσαρμογή  των τελών και δικαιωμάτων,  5) την υπ΄ αριθμ. 2/2012 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία εισηγείται την επιβολή τελών διοδίων στα φορτηγά κατά την  έξοδο από το  λιμάνι της Κορίνθου και 6) την εισήγηση του ειδικού συνεργάτη κ. Χρήστου Μαντζιώρου
 
Α΄.      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Μειοψηφούσης της Δημοτικής Συμβούλου Τσαρμπού Ευφροσύνης)
 
           Την μη αναπροσαρμογή των τελών χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων που  έχουν καθορισθεί με την αριθμ. 145/2011 όμοια απόφασή μας και θα ισχύσουν από 01/01/2012  και εφεξής, ως κατωτέρω:
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ:
 
Α.      ΚΟΡΙΝΘΟΣ  (κατάληψη πεζοδρομίων από τραπεζοκαθίσματα καταστημάτων)
1. ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ                         50,00€ / τ.μ ετησίως
2. ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ                                              40,00€ / τ.μ ετησίως
3. ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ                                         25,00€ / τ.μ ετησίως
4. ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ                                 50,00€ / τ.μ ετησίως
5. ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ                                              27,00€ / τ.μ ετησίως
6. ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΑΜΙΑ)   30,00€ / τ.μ      
                                                                                                                                 ετησίως
7. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ : 24 €/τ.μ. ετησίως
8. ΛΟΙΠΟΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΙ : 24 €/τ.μ. ετησίως
9. ΛΟΙΠΟΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ : 24 €/τ.μ. ετησίως
 
2. Για τα καταστήματα που εκθέτουν αποκλειστικά και μόνον εμπορεύματα πάσης φύσεως σε όλους τους δρόμους, τα πεζοδρόμια και τους κοινοχρήστους χώρους της Πόλεως Κορίνθου, το τέλος παραμένει σε 85,00 € / τ.μ. ετησίως.
 
3. Για την κατάληψη πεζοδρομίου ή οδού απ’ αυτούς που εκτελούν οιασδήποτε φύσεως τεχνικοοικοδομικές εργασίες το τέλος παραμένει σε 30,00 € ανά τ.μ. μηνιαίως.
 
4. Για τοποθέτηση ψυγείων ή σχαρών για περιοδικά, εφημερίδες σε περίπτερα:
α) Το τέλος για τα περίπτερα που βρίσκονται γύρωθεν της Πλατείας Ελ. Βενιζέλου παραμένει σε 120,00 € ετησίως για την τοποθέτηση κάθε ψυγείου.
β) Για τα υπόλοιπα περίπτερα το τέλος παραμένει σε 120,00 € ετησίως για την τοποθέτηση κάθε ψυγείου.
γ) Για την τοποθέτηση σχαρών για εφημερίδες και περιοδικά σε όλη την πόλη το τέλος παραμένει σε 100,00 € η τοποθέτηση σχάρας ετησίως.
 
 
 
                            ΤΕΛΟΣ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ
 
Το τέλος χρήσεως υπεδάφους παραμένει σε 70,00 € / κ.μ. ετησίως.
 
 
ΤΕΛΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΟΡΤΗΣ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ
 
Από μικροπωλητές κατά την εορτή του Απ. Παύλου την 28η και 29η Ιουνίου
α) Για τις θέσεις που βρίσκονται επί της οδού ΑΡΑΤΟΥ (από Περιάνδρου μέχρι Κολοκοτρώνη) το τέλος παραμένει σε 55,00 € / τ.μ. ημερησίως.  
 
β) Για τις θέσεις που βρίσκονται επί της οδού ΑΡΑΤΟΥ (από Κολοκοτρώνη μέχρι Εθν. Αντίστασης) το τέλος παραμένει σε 55,00 € / τ.μ. ημερησίως.  
 
γ) Για τις θέσεις που βρίσκονται επί της οδού ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ (από Αδειμάντου μέχρι Αράτου) το τέλος παραμένει σε 55,00 € / τ.μ. ημερησίως.  
 
δ) Για τις θέσεις που βρίσκονται επί της οδού ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ (από Νοταρά μέχρι Κ. Παλαμά) το τέλος παραμένει σε 55,00 € / τ.μ. ημερησίως.  
 
ε) Για τις θέσεις που βρίσκονται επί της οδού ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ (από Αδειμάντου μέχρι Κ. Παλαμά) το τέλος παραμένει σε 50,00 € / τ.μ. ημερησίως.  
 

 

ΠΛΑΤΕΙΕΣ

 

 

 

 

 
1.      Για εκθέσεις εικαστικών τεχνών (ζωγραφικής, βιβλίου κ.λ.π) το τέλος κατάληψης παραμένει σε 2,00 € /τ.μ. ημερησίως.
 
2.      Για εκθέσεις διαφήμισης αυτ/των, βιοτεχνικών, βιομηχανικών και άλλων ειδών το τέλος παραμένει σε 15,00 € /τ.μ. ημερησίως.
 
3.      Για χρήση από μικροπωλητές (ψήσιμο καλαμποκιού, ποπ-κορν, ξηρών καρπών και ομοειδών πραγμάτων) το τέλος κατάληψης παραμένει σε 250,00 € εφάπαξ η θέση.
 
4.      Για την τοποθέτηση εγκαταστάσεων εταιρειών παροχής υπηρεσιών τηλεφωνίας, ρεύματος, φυσικού αερίου κ.λ.π παραμένει σε 600,00 € / τ.μ ετησίως
ΤΕΛΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ )
 
Α. ΘΕΣΕΙΣ 2,5 μέτρων
α) Το τέλος για τους παραγωγούς σε κάθε Λαϊκή (πόλης και Συνοικισμού) παραμένει σε 5,00 € ανά θέση ημερησίως.
 
β) Το τέλος για τους επαγγελματίες πωλητές σε κάθε Λαϊκή (πόλης και Συνοικισμού) παραμένει σε 5,00 € ανά θέση ημερησίως.
 
Β. Για τις θέσεις 4 μέτρων για τους επαγγελματίες πωλητές το τέλος παραμένει σε 9,00 € ανά θέση ημερησίως. 
 
Τα παραπάνω τέλη εισπράττονται προκαταβολικά ανά εξάμηνο για τις καθορισμένες θέσεις στις Λαϊκές Αγορές Πόλης και Συνοικισμού.
 
ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
ΞΥΛΟΚΕΡΙΖΑΣ, ΣΟΛΟΜΟΥ, ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
 
 
ΤΕΛΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
1. Για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, εμπορευμάτων, αγροτικών προϊόντων κ.λ.π. το τέλος παραμένει σε:
 
Α. ΑΡΧ. ΚΟΡΙΝΘΟΣ:                                                            17,00€ / τ.μ ετησίως
Β. ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ:             15,00€ / τ.μ ετησίως
 
 
2. Για τις θρησκευτικές εορτές από μικροπωλητές το τέλος χρήσης παραμένει σε 26,00 € /τ.μ. ημερησίως.
 
3.α. Για τοποθέτηση ψυγείων το τέλος παραμένει σε 60,00 € ανά τ.μ. ετησίως.
 
3.β. Για τοποθέτηση σχαρών με περιοδικά, εφημερίδες κ.λ.π το τέλος παραμένει σε 55,00 € ανά τ.μ. ετησίως για τοποθέτηση κάθε σχάρας.
 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΆΣΣΟΥ – ΛΕΧΑΙΟΥ:
 
Πλατείες & λοιποί κοινόχρηστοι χώροι
20,00 € / τ.μ. ετησίως
Π.Ε.Ο. & εκτός Π.Ε.Ο. & έμπροσθεν Γυμνασίου
40,00 €/ τ.μ. ετησίως
Υπαίθριοι μικροπωλητές
50,00 €/ θέση ετησίως
Οικοδομικές εργασίες στην Π.Ε.Ο.
10,00 €/ τ.μ. μηνιαίως
Οικοδομικές εργασίες εκτός Π.Ε.Ο.
5,00 €/ τ.μ. μηνιαίως
Πανηγύρια
10,00 €/ τ.μ. ημερησίως
Περίπτερα (ψυγεία)
30,00 €/ετησίως για κάθε ψυγείο
 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ:
 
Τραπεζοκαθίσματα σε πλατείες παραλιακής ζώνης
30,00 €/ τ.μ. ετησίως
Τραπεζοκαθίσματα σε πλατείες μη παραλιακής ζώνης
15,00 €/ τ.μ. ετησίως
Τραπεζοκαθίσματα σε πεζοδρόμια παραλιακής ζώνης
20,00 €/ τ.μ. ετησίως
Τραπεζοκαθίσματα σε πεζοδρόμια μη παραλιακής ζώνης
10,00 €/ τ.μ. ετησίως
Οικοδομικές εργασίες (οικοδομικά υλικά)
10,00 €/ τ.μ. μηνιαίως
Πανηγύρια
10,00 €/ τ.μ. ημερησίως
Εμπορεύματα (μανάβικα, είδη σουβενίρ κ.λπ.)
30,00 €/ τ.μ. ετησίως
 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ:
 
Τραπεζοκαθίσματα σε πλατείες για γιορτές – πανηγύρια
2,00 €/ τ.μ. ημερησίως
Μικροπωλητές
12,00 €/ τ.μ. ημερησίως
Οικοδομικές εργασίες
15,00 € / τ.μ. μηνιαίως
Τραπεζοκαθίσματα σε παραλία
12,00 € / τ.μ. ετησίως
Εμπορεύματα (μανάβικα κ.λπ.)
45,00 €/ τ.μ. ετησίως
 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΕΝΕΑΣ:
 
Τραπεζοκαθίσματα σε πλατείες
15,00 €/ τ.μ. ετησίως για την Τ.Κ. Χιλιομοδίου
10,00 €/τ.μ. ετησίως για τις υπόλοιπες Τ.Κ., Δ.Κ.
Οικοδομικές εργασίες (οικοδομικά υλικά)
10,00 €/ τ.μ. μηνιαίως
Πανηγύρια
10,00 €/ τ.μ. ημερησίως
Εμπορεύματα (μανάβικα κ.λπ.)
30,00 €/ τ.μ. ετησίως
 
 
 
Β΄.      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων 1)Γιώτη Κων/νου, 2) Καρπούζη Γρηγορίου, 3)Ζαχαριά Σπυρίδωνα, 4) Γιάννου Νικολέττα, 5) Τσαρμπού Ευφροσύνης και με λευκή ψήφο του Ρούκη Βασιλείου )
 
 
Την επιβολή τέλους διοδίων στα  φορτηγά για κάθε  έξοδο από το λιμάνι της Κορίνθου, από την λήψη της παρούσας απόφασης και εφεξής.
Καθορίζει το συντελεστή του τέλους διοδίων στο ποσό των 20,00 € ανά φορτηγό για κάθε έξοδο από το λιμάνι της Κορίνθου.
Τα έσοδα από το τέλος αυτό  θα διατεθούν αποκλειστικά για την συντήρηση του οδοστρώματος διέλευσης των φορτηγών, σήμανσης του ανωτέρω δρόμου (Αποστόλου Παύλου –Πατρών), κατασκευή αναγκαίων κυκλοφορικών έργων (κυκλικοί κόμβοι κ.λ.π) διαβάσεις πεζών κ.λ.π..
 
 Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 2 / 8/ 2012 .
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ               Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 23-1-2012
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ