Αναπροσαρμογή ή μη τελών διαφήμισης

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               
     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 10
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 2/18-1-2012)
 
ΘΕΜΑ 8ο : «Αναπροσαρμογή ή μη τελών διαφήμισης»
 
                                               
 Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 18 – 01 – 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, ύστερα από την αριθμ. 1304/13.1.2012 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 7 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (39) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Καμπούρης Χαράλαμπος
 4. Παππάς Αντώνης
 5. Σταματάκης Μάριος
 6. Τζαναβάρας Δημήτριος
 7. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
 8. Φαρμάκης Γεώργιος
 9. Μελέτης Χρήστος
 10. Κεφάλας Σταύρος
 11. Λέκκας Πέτρος
 12. Κολοκούρης Νικόλαος
 13. Χατζής Μιχάλης
 14. Γκερζελής Ιωάννης
 15. Περόγαμβρος Μιχάλης
 16. Ζήμος Κων/νος
 17. Δράκος Παναγιώτης
 18.  Λαμπρινός Παναγιώτης
 19. Καμπάς Νικόλαος
 20. Οικονόμου Γεώργιος
 21. Βατουσιάδης Νικόλαος
 22. Φόρτης Φώτιος      
 23. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 24. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 25. Γιώτης Κων/νος
 26. Τόγιας Σωκράτης
 27. Μπάκουλης Δημήτριος
 28. Πούρος Γεώργιος
 29. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 30. Ρούκης Βασίλειος
 31. Γιάννου Νικολέττα
 32. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
 33. Δασκαλοπούλου Σοφία
 34. Αθανασάκος Θωμάς
 35.  Γουγάς Αλέξανδρος
 36. Τσαρμπού Ευφροσύνη
 37.  Καρπούζης Γρηγόριος
 38. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 39. Λέκκα Σοφία
 
 
 
   ΑΠΟΝΤΕΣ 
    1. Κορδώσης Χρήστος
2.      Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 
 

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα έξι (16) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων.

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
  1.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
  2.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
  3.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
  4.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
  5.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
  6.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
  7.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
  8.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
  9.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
  10.Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
  11.Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
  12.Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
  13.Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
  14.Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
  15.Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος 
  16.Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
 
                                  
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
1.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
2.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
3.      Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
4.      Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα
5.      Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
6.      Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς    
 
 
 
 
         
 
                                                        
 

 Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Γεώργιος Οικονόμου, 2)Αντώνιος Παππάς και 3) Νικόλαος Βατουσιάδης προσήλθαν στο τέλος της συζήτησης του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος  και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Βασίλειος Κωνσταντογιάννης και 2) Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας απεχώρησαν στο μέσον της συζήτησης  του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.     
 
 
 
Απόφαση: 10   Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 8ο  θέμα της ημερήσιας διάταξηςενημέρωσε    
                          τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σύμφωνα με το άρθρο 93 παρ. 3 του Ν. 3463/06 και το άρθρο 65 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 αρμοδιότητα του Συμβουλίου είναι να καθορίζει τους φόρους, τα τέλη, τα δικαιώματα και τις εισφορές, ύστερα από σχετική εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής (άρθρο 72 § 1 περ. ζ του Ν.3852/10).
      Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. 1/1/17-1-2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την μη αναπροσαρμογή των δημοτικών τελών και δικαιωμάτων για το έτος 2012 και την παραμονή τους στις τιμές του έτους 2011.
      Το Δημοτικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, τις διατάξεις του άρθρου 93 παρ. 3 του Ν.3463/06, του άρθρου 65 παρ. 3 του Ν. 3852/2011 , την περίπτωση ζ της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 και την υπ’ αριθμ. 1/1/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Την μη αναπροσαρμογή των τελών διαφήμισης στο Δήμο Κορινθίων για το έτος 2012 και εφεξής, τα οποία παραμένουν όπως διαμορφώθηκαν με την αριθ. 8/148/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και έχουν ως κατωτέρω:
 
Α.- Δημοτική Ενότητα Κορινθίων:
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄
ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ Ή ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ Ή ΕΠΙΚΟΛΛΟΥΝΤΑΙ:
α) Μέσα σε μόνιμα και σταθερά ή προσωρινά και κινητά πλαίσια τα οποία τοποθετούνται σε πλατείες, οδούς, πεζοδρόμια, δημόσιους και κοινόχρηστους γενικά χώρους της πόλης της Κορίνθου που καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
β) Στις περιφράξεις ακαλύπτων χώρων και ανεγειρομένων ή εγκαταλελειμμένων οικοδομών με συναίνεση του ιδιοκτήτη ή νομέα ή του διαχειριστή αυτών.
γ) Σε χώρους σιδηροδρομικών ή λιμενικών σταθμών καθώς και σε χώρους σταδίων και γηπέδων που καθορίζονται από τη διοίκηση των αντίστοιχων φορέων.
δ) Μέσα σε καταστήματα, κινηματογράφους, θέατρα και άλλους δημόσιους χώρους και
ε) Σε περίπτερα, στέγαστρα αφετηριών και στάσεων αναμονής επιβατών λεωφορείων αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών και προαστιακού σταθμού.
Για την κατηγορία αυτή το τέλος ορίζεται σε  1,21 € ανά τ.μ. εβδομαδιαίως.
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄
Α.α. Για διαφημίσεις φωτεινές σε στέγες ή δώματα καθώς και για διαφημίσεις που γίνονται με ηλεκτρονικές εφημερίδες 132,00 € ανά τ.μ. ετησίως.
Α.β. Για διαφημίσεις φωτεινές σε οιουσδήποτε άλλους χώρους 83,44 € ανά τ.μ. ετησίως.
Α.γ. Για διαφημίσεις μη φωτεινές ή φωτιζόμενες σε στέγες ή δώματα 60,69 € ανά τ.μ. ετησίως.
Β. Τα ανωτέρω τέλη δεν επιβάλλονται εκ νέου όταν μεταβάλλεται εντός του έτους το διαφημιστικό μήνυμα.
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄
Για διαφημίσεις που γίνονται μέσα στα οχήματα σιδηροδρόμων, τροχιοδρόμων, ηλεκτροκίνητων αυτ/των και κάθε τύπου οχήματα δημόσιας χρήσης ή στην εξωτερική επιφάνεια αυτών, διαστάσεων μέχρι 0,30 Χ 0,50 6,07 € ανά τ.μ. μηνιαίως ανεξάρτητα από τις ημέρες χρησιμοποίησης. Για διαφημίσεις αυτής της κατηγορίας μεγαλυτέρων διαστάσεων καταβάλλεται ανάλογα πολλαπλάσιο τέλος.
  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ΄
Ως προς την κατηγορία αυτή ισχύουν οι διατάξεις του Ν.1900/90, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με τον Ν. 2753/99 τον Ν. 2839/2000 και το Ν. 2880/2001 σε ποσοστό 2% επί της δαπάνης διαφήμισης.
 
 
Β.- Δημοτική Ενότητα Άσσου – Λεχαίου:
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄
Καθορίζεται τέλος 0,39 € το τ.μ. την εβδομάδα
Καθορίζεται τέλος 0,36 € το τ.μ. την εβδομάδα
Καθορίζεται τέλος 0,31 € το τ.μ. την εβδομάδα
Καθορίζεται τέλος 0.28 € το τ.μ. την εβδομάδα
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄
α) Καθορίζονται οι εξής 4 ζώνες:
Καθορίζεται τέλος 77,63 € ανά τ.μ. ετησίως
Καθορίζεται τέλος 69,86 € ανά τ.μ. ετησίως
Καθορίζεται τέλος 62,10 € ανά τ.μ. ετησίως
Καθορίζεται τέλος 54,34 € ανά τ.μ. ετησίως
 
β) Καθορίζονται οι εξής 4 ζώνες:
Καθορίζεται τέλος 31,05 € ανά τ.μ. ετησίως
Καθορίζεται τέλος 27,17 € ανά τ.μ. ετησίως
Καθορίζεται τέλος 23,29 € ανά τ.μ. ετησίως
Καθορίζεται τέλος 19,41 € ανά τ.μ. ετησίως
 
γ) Καθορίζονται οι εξής 4 ζώνες:
Καθορίζεται τέλος 27,17 € ανά τ.μ. ετησίως
Καθορίζεται τέλος 23,29 € ανά τ.μ. ετησίως
Καθορίζεται τέλος 19,41 € ανά τ.μ. ετησίως
Καθορίζεται τέλος 15,53 € ανά τ.μ. ετησίως
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄
Για διαφημίσεις που γίνονται μέσα σε οχήματα σιδηροδρόμων, τροχιοδρόμων, ηλεκτροκινήτων αυτοκινήτων και κάθε τύπου οχημάτων δημοσίας χρήσης ή στην εξωτερική επιφάνεια αυτών, διαστάσεων 30 επί 50 εκ. 1,94 € μηνιαίως ανεξαρτήτως των ημερών διαφημίσεως. Για διαφημίσεις της παρούσης κατηγορίας μεγαλύτερων διαστάσεων καταβάλλεται ανάλογο πολλαπλάσιο τέλος.
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ΄
Διαφημίσεις που γίνονται με ημερολόγια, δώρα, έντυπα αυτοκόλλητα ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο καθώς και διαφημίσεις από τον αέρα, το τέλος καθορίζεται σε 2,30% επί της δαπάνης διαφήμισης. Η δαπάνη κάθε φορά αποδεικνύεται από το διαφημιζόμενο.
 
Γ.- Δημοτική Ενότητα Σαρωνικού:
α) Για διαφημίσεις φωτεινές σε στέγες ή δώματα καθώς και για διαφημίσεις που γίνονται με ηλεκτρικές εφημερίδες 67,50 € ανά τ.μ. ετησίως.
β) Για μη φωτεινές ή φωτιζόμενες σε στέγες ή δώματα 20,50 € ανά τ.μ. ετησίως
γ) Για φωτεινές σε άλλους χώρους 16,90 € ανά τ.μ. ετησίως.
 
Δ.- Δημοτική Ενότητα Σολυγείας
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄
Διαφημίσεις στους καθορισμένους κοινόχρηστους δημοτικούς χώρους υπαίθριας διαφήμισης , που τοποθετούνται σε μόνιμα σταθερά ή προσωρινά και κινητά πλαίσια του Δήμου 0,30€ ανά τ.μ. εβδομαδιαίως
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄
α) Για διαφημίσεις φωτεινές σε στέγες ή δώματα, καθώς και διαφημίσεις που γίνονται σε ηλεκτρικές εφημερίδες 58,69 € ανά τ.μ. ετησίως
β) Για διαφημίσεις φωτεινές σε οιουσδήποτε άλλους χώρους 20,54 € ανά τ.μ. ετησίως
γ) Για διαφημίσεις μη φωτεινές ή φωτιζόμενες σε στέγες ή δώματα 20,54 € ανά τ.μ. ετησίως.
 
 
Ε.- Δημοτική Ενότητα Τενέας:
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄
ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ Ή ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ Ή ΕΠΙΚΟΛΛΟΥΝΤΑΙ:
α) Μέσα σε μόνιμα και σταθερά ή προσωρινά και κινητά πλαίσια τα οποία τοποθετούνται σε πλατείες, οδούς, πεζοδρόμια, δημόσιους και κοινόχρηστους χώρους.
β) Στις περιφράξεις ακαλύπτων χώρων και ανεγειρομένων ή εγκαταλελειμμένων οικοδομών με συναίνεση του ιδιοκτήτη ή νομές ή του διαχειριστή αυτών.
γ) Σε χώρους σιδηροδρομικών ή λιμενικών σταθμών καθώς και σε χώρους σταδίων και γηπέδων που καθορίζονται από τη διοίκηση των αντίστοιχων φορέων.
δ) Μέσα σε καταστήματα, κινηματογράφους, θέατρα και άλλους δημόσιους χώρους και
σε περίπτερα, στέγαστρα αφετηριών και στάσεων αναμονής επιβατών λεωφορείων αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών 0,37 € ανά τ.μ. εβδομαδιαίως.
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄
α. Για διαφημίσεις φωτεινές σε στέγες ή δώματα καθώς και για διαφημίσεις που γίνονται με ηλεκτρονικές εφημερίδες 73,35 € ανά τ.μ. ετησίως.
β. Για διαφημίσεις φωτεινές σε οιουσδήποτε άλλους χώρους 29,35 € ανά τ.μ. ετησίως.
Αγ. Για διαφημίσεις μη φωτεινές ή φωτιζόμενες σε στέγες ή δώματα 20,54 € ανά τ.μ. ετησίως.
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄
Για διαφημίσεις που γίνονται μέσα στα οχήματα σιδηροδρόμων, τροχιοδρόμων, ηλεκτροκίνητων αυτ/των και κάθε τύπου οχήματα δημόσιας χρήσης ή στην εξωτερική επιφάνεια αυτών, διαστάσεων μέχρι 0,30 Χ 0,50 εκατοστόμετρα 2,05 € ανά τ.μ. μηνιαίως Για διαφημίσεις αυτής της κατηγορίας μεγαλυτέρων διαστάσεων καταβάλλεται ανάλογα πολλαπλάσιο τέλος.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 2 / 10 / 2012 .
 
 
     Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ           ΤΑ   ΜΕΛΗ
 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 20-01-2012
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ