Αναπροσαρμογή ή μη του δικαιώματος βοσκής

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              
     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 11
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 2/18-1-2012)
 
ΘΕΜΑ 9ο : «Αναπροσαρμογή ή μη του δικαιώματος βοσκής για τις δημοτικές
                    ενότητες Σαρωνικού, Σολυγείας και Τενέας»
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 18 – 01 – 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, ύστερα από την αριθμ. 1304/13.1.2012 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 7 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (39) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Καμπούρης Χαράλαμπος
 4. Παππάς Αντώνης
 5. Σταματάκης Μάριος
 6. Τζαναβάρας Δημήτριος
 7. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
 8. Φαρμάκης Γεώργιος
 9. Μελέτης Χρήστος
 10. Κεφάλας Σταύρος
 11. Λέκκας Πέτρος
 12. Κολοκούρης Νικόλαος
 13. Χατζής Μιχάλης
 14. Γκερζελής Ιωάννης
 15. Περόγαμβρος Μιχάλης
 16. Ζήμος Κων/νος
 17. Δράκος Παναγιώτης
 18.  Λαμπρινός Παναγιώτης
 19. Καμπάς Νικόλαος
 20. Οικονόμου Γεώργιος
 21. Βατουσιάδης Νικόλαος
 22. Φόρτης Φώτιος     
 23. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 24. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 25. Γιώτης Κων/νος
 26. Τόγιας Σωκράτης
 27. Μπάκουλης Δημήτριος
 28. Πούρος Γεώργιος
 29. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 30. Ρούκης Βασίλειος
 31. Γιάννου Νικολέττα
 32. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
 33. Δασκαλοπούλου Σοφία
 34. Αθανασάκος Θωμάς
 35.  Γουγάς Αλέξανδρος
 36. Τσαρμπού Ευφροσύνη
 37.  Καρπούζης Γρηγόριος
 38. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 39. Λέκκα Σοφία
 
 
 
  ΑΠΟΝΤΕΣ 
    1. Κορδώσης Χρήστος
2.      Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 
 

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα έξι (16) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων.

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
  1.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
  2.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
  3.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
  4.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
  5.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
  6.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
  7.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
  8.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
  9.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
  10.Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
  11.Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
  12.Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
  13.Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
  14.Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
  15.Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος 
  16.Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
 
                                  
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
1.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
2.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
3.      Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
4.      Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα
5.      Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
6.      Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς    
 
 
 
 
          
 
                                                        
 

 Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Γεώργιος Οικονόμου, 2)Αντώνιος Παππάς και 3) Νικόλαος Βατουσιάδης προσήλθαν στο τέλος της συζήτησης του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος  και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Βασίλειος Κωνσταντογιάννης και 2) Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας απεχώρησαν στο μέσον της συζήτησης του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.        
 
Απόφαση: 11   Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 9ο  θέμα της ημερήσιας διάταξηςενημέρωσε    
                          τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σύμφωνα με το άρθρο 93 παρ. 3 του Ν. 3463/06 και το άρθρο 65 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 αρμοδιότητα του Συμβουλίου είναι να καθορίζει τους φόρους, τα τέλη, τα δικαιώματα και τις εισφορές, ύστερα από σχετική εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής (άρθρο 72 § 1 περ. ζ του Ν.3852/10).
      Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. 1/1/17-1-2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την μη αναπροσαρμογή των δημοτικών τελών και δικαιωμάτων για το έτος 2012 και την παραμονή τους στις τιμές του έτους 2011.
      Το Δημοτικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, τις διατάξεις του άρθρου 93 παρ. 3 του Ν.3463/06, του άρθρου 65 παρ. 3 του Ν. 3852/2011 , την περίπτωση ζ της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 και την υπ’ αριθμ. 1/1/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(μειοψηφούσης της κας Ευφροσύνης Τσαρμπού)

 

       Την μείωση του δικαιώματος βοσκής για το 2012 και εφεξής, το οποίο διαμορφώνεται στο 50% του δικαιώματος που ίσχυε για το έτος 2011 και συγκεκριμένα:
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ (Δ.Κ. ΑΘΙΚΙΩΝ, Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ)
 
Επί των δημοτών ποιμένων:
1)     Για έκαστο (μοσχάρια – αγελάδες) μεγάλο ζώο πέρα των 4 κατά κεφαλή 0,27 €.
2)     Για έκαστο μικρό ζώο πέρα των 10 έως και 100 κατά κεφαλή 0,18 €.
3)     Πέρα των 100 κατά κεφαλή 0,25 €.
Επί των ετεροδημοτών ποιμένων δυναμένων να βοσκούν εντός των βοσκοτόπων του Δήμου μέχρι 10 μικρά και 5 μεγάλα ζώα και με τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 παρ. 3 του από 24-9-1958 Β.Δ/τος καθορίζει διπλάσιο δικαίωμα βοσκής του καθορισθέντος για τους δημότες.
   Οι καταστάντες δημότες συνέπεια αίτησης ή άλλως θα έχουν δικαίωμα καρπώσεως των βοσκοτόπων του Δήμου, μετά τριετή πραγματική και συνεχή εγκατάσταση του Δήμου. Κατά την τριετία αυτή το δικαίωμα βοσκής καθορίζεται ίσο προς το δικαίωμα βοσκής για τους δημότες προσαυξημένο κατά 20% σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. Δ/τος 703/1970.
    Επί των αυθαιρέτως ποιούμενων χρήση των βοσκήσιμων εκτάσεων δημοτών ή ετεροδημοτών ποιμένων επιφυλάσσεται επί του παρόντος δεδομένου ότι αυτό θα καθοριστεί όταν διαπιστωθεί η αυθαίρετη βοσκή σύμφωνα με το άρθρο 1ν παρ. 4 του Ν. 1080/1980
    Δια τα θηλάζοντα μεγάλα ζώα μέχρι 6 μηνών και τα μικρά μέχρι 3 μηνών ουδέν δικαίωμα καταβάλλεται.
 
Α) Βεβαιώνει ότι οι βοσκήσιμοι τόποι της Δημοτικής Κοινότητας Αθικίων είναι οι κάτωθι:
 
1)Θέση Μονολό Σπηλιά, Μάγερη, Βράχο Σουσάνας έκτασης 3.000 στρ. περίπου.
2)Θέση Μαύρη ώρα, Κλομποτσάρι 5.000 στρ. περίπου.
3)Θέση Μπογδάνι, Μάλι Κούκι, Αλαμάνο 2.000 στρ. περίπου.
4)Θέση Κολολαθούρι, Αγ. Δημήτριος, Βαρβάτο 5.000 στρ. περίπου.
5) Θέση Αγ. Ανδρέας, Μεσοράχη 5.000 στρ. περίπου.
 
Συγκροτεί την επιτροπή για την καταμέτρηση των ζώων στη Δημοτική Κοινότητα Αθικίων από τον Δημοτικό Σύμβουλο Λέκκα Πέτρο, τον Πρόεδρο της Δ.Κ. Χριστοδούλου Παναγιώτη  και την Δημοτική Υπάλληλο Τσάλη Ελένη.
 
Β ) Βεβαιώνει ότι οι βοσκήσιμοι τόποι της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Ιωάννου είναι οι παρακάτω:
1) Γκόρω, Βαβίνα, Πράρθη, Γκορίτσιζα, Φουρνιά 7.000 στρ. περίπου.          
2)Αυλώνα, Βορτόπι, κορπέζα, ράχη Φάουτ 6.000 στρ. περίπου.                  
3)Μαρίστα, θυμάρθι, Σέσι Γκλιάτ 6.000 στρ. περίπου                                          
4)Αλλέγγια, Πλατύ Πηγάδι, Ρητό, Ντεργιά, Χώριζα 4.000 στρ. περίπου
5)Μετόχι, Στενό Πηγάδι, Ντράσα, Κατσαγκάς 5.000 στρ. περίπου                     
6) Μάλλια 1.900 στρ. περίπου                                                                                
 
Συγκροτεί την επιτροπή για την καταμέτρηση των ζώων στη Τοπική Κοινότητα Αγίου. Ιωάννου από τον Δημοτικό Σύμβουλο Λέκκα Πέτρο , τον Πρόεδρο της Τ.Κ. Στέφη Αναστάσιο  καθώς και την Δημοτική Υπάλληλο Παπουτσή Σοφία.
 
 
 
 
 
 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΕΝΕΑΣ (Τ.Κ. ΑΓΙΟΝΟΡΙΟΥ, Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Τ.Κ. ΚΛΕΝΙΑΣ, Τ.Κ. ΚΟΥΤΑΛΑ, Τ.Κ. ΣΤΕΦΑΝΙΟΥ και Τ.Κ. ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ )
 
1)     Ορίζει το όριο της μικρής κτηνοτροφίας μέχρι (100) ζώα για όλες της Δ.Κ., Τ.Κ. της Δημοτικής Ενότητας Τενέας.
2)     Για κάθε μικρό ζώο και μέχρι τα (100) ζώα κατά κεφαλή 0,13 €.
3)     Για κάθε μικρό ζώο πέρα των (100) ζώων κατά κεφαλή 0,19 €.
 
Α) Βεβαιώνει ότι οι βοσκήσιμοι τόποι της Τοπικής Κοινότητας Αγιονορίου είναι οι παρακάτω:
 1)     Θέση Νυφίτσα-Τόγιας- Προσήλιο 6.500 στρ. περίπου.          
2)     Θέση Βιγλατούρι-Κουρσουβά 750 στρ. περίπου.          
3)     Θέση Βαγιενάτοι 1.000 στρ. περίπου. 
4)     Θέση Καλύβεζα – Μπακομήτσιος – Ντάρντιζα 3.200 στρ. περίπου.
 
Την ανωτέρω έκταση καθορίζει ως τόπο βοσκής των μικρών ζώων των κτηνοτρόφων που είναι δημότες της Δημοτικής Ενότητας Τενέας και κάτοικοι της Τοπικής Κοινότητας Αγιονορίου.
Δεν υπάρχει περίσσευμα βοσκής.
 
Συγκροτεί την επιτροπή για την καταμέτρηση των ζώων στη Τοπική Κοινότητα Αγιονορίου από τον Δημοτικό Σύμβουλο Δράκο Παναγιώτη,   τον Πρόεδρο της Τ.Κ. Καλλιμάνη Βασίλειο  και την Δημοτική Υπάλληλο Ηλιάδη Γεωργία.
  
Β) Βεβαιώνει ότι οι βοσκήσιμοι τόποι της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Βασιλείου είναι οι παρακάτω:
1)     Θέση ΠΛΑΤΑΝΙ 200 στρ. περίπου.          
2)     Θέση ΑΓΡΙΣΚΑΜΝΙΑ- ΠΑΝΑΓΙΑ – ΚΟΥΔΕΛΕΣ- ΣΠΗΛΙ 1.600 στρ. περίπου.          
3)     Θέση ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- ΜΑΥΡΟΡΕΜΑ- ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΣ- ΠΑΝΑΓΟΡΑΧΗ 4.300 στρ. περίπου.
4)     Θέση ΔΑΦΝΙΑΣ 1.000 στρ. περίπου.
5)     Θέση ΛΥΚΟΡΕΜΑ 1.000 στρ. περίπου.
 
Την ανωτέρω έκταση καθορίζει ως τόπο βοσκής των μικρών ζώων των κτηνοτρόφων που είναι δημότες της Δημοτικής Ενότητας Τενέας και κάτοικοι της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Βασιλείου.
Δεν υπάρχει περίσσευμα βοσκής.
 
Συγκροτεί την επιτροπή για την καταμέτρηση των ζώων στη Τοπική Κοινότητα Αγίου Βασιλείου από τον Δημοτικό Σύμβουλο Δράκο Παναγιώτη,   τον Πρόεδρο της Τ.Κ. Παρασκευά Παναγιώτη και την Δημοτική Υπάλληλο Ηλιάδη Γεωργία.
 
 
Γ) Βεβαιώνει ότι οι βοσκήσιμοι τόποι της Τοπικής Κοινότητας Κλένιας είναι οι παρακάτω:
1)     Θέση ΠΛΑΚΑ – ΠΕΖΟΥΛΙ- ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ 500 στρ. περίπου.          
2)     Θέση ΑΠΑΝΩ ΚΛΕΝΙΑ – ΚΑΛΥΒΑΚΙ 400 στρ. περίπου.          
3)     Θέση ΚΟΥΣΕΙΚΑ – ΒΑΓΙΑ – ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ – ΒΑΘΥ 700 στρ. περίπου. 
4)     Θέση ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ – ΚΟΥΜΠΑΡΙΕΣ – ΚΟΥΤΡΟΥΛΑΣ   700 στρ. περίπου.
5)     Θέση ΓΚΑΛΓΚΟΥΝΗ – ΡΕΜΑ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 1.500 στρ. περίπου.
 
Την ανωτέρω έκταση καθορίζει ως τόπο βοσκής των μικρών ζώων των κτηνοτρόφων που είναι δημότες της Δημοτικής Ενότητας Τενέας και κάτοικοι της Τοπικής Κοινότητας Κλένιας
Δεν υπάρχει περίσσευμα βοσκής.
 
Συγκροτεί την επιτροπή για την καταμέτρηση των ζώων στη Τοπική Κοινότητα Κλένιας από τον Δημοτικό Σύμβουλο Δράκο Παναγιώτη,   την Πρόεδρο της Τ.Κ. Κορδώση Ευγενία και την Δημοτική Υπάλληλο Ηλιάδη Γεωργία.
 
Δ) Βεβαιώνει ότι οι βοσκήσιμοι τόποι της Τοπικής Κοινότητας Κουταλά είναι οι παρακάτω:
1)     Θέση ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ – ΚΟΥΚΟΥΓΕΡΑΣ   300 στρ. περίπου.          
2)     Θέση ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ – ΡΟΥΜΑΝΙΑ – ΚΑΛΑΜΙ – ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗΣ   350 στρ. περίπου.           
3)     Θέση ΠΑΛΟΥΚΟΡΑΧΙ 300 στρ. περίπου. 
4)     Θέση ΤΣΟΥΜΠΑ – ΣΚΑΛΑ    300 στρ. περίπου.
5)     Θέση ΣΚΟΥΠΑ ΟΧΤΟΣ 50 στρ. περίπου.
6)     Θέση ΚΟΥΚΛΙΩΝΑ – ΚΟΨΙΤΣΑ – ΚΟΥΤΡΟΥΛΟ 200 στρ. περίπου.
7)     Θέση ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΜΑΨΟΥ – ΣΙΚΥΩΝΑ – ΝΤΕΡΕΜΕΝΟ 2.000 στρ. περίπου.
8)     Θέση ΑΓΚΩΝΑΣ – ΠΕΡΙΣΤΕΡΟΤΡΥΠΕΣ 500 στρ. περίπου.
9)     Θέση ΠΟΡΤΙΤΣΕΣ – ΤΡΙΤΣΙΜΠΙΔΑ – ΚΡΕΜΑΣΜΕΝΟ ΠΕΥΚΟ – ΛΙΟΥΧΤΙ 2.000 στρ. περίπου.
10)Θέση ΦΡΑΓΚΟΚΛΗΣΙΑ – ΛΥΚΟΡΕΜΑ 100 στρ. περίπου.
11)Θέση ΠΟΤΑΜΙ 20 στρ. περίπου.
12)Θέση ΚΟΥΤΡΩΝΙ – ΣΗΜΑΙΑ – ΛΙΟΦΑΤΑ 100 στρ. περίπου.
 
Την ανωτέρω έκταση καθορίζει ως τόπο βοσκής των μικρών ζώων των κτηνοτρόφων που είναι δημότες της Δημοτικής Ενότητας Τενέας και κάτοικοι της Τοπικής Κοινότητας Κουταλά
Δεν υπάρχει περίσσευμα βοσκής.
 
Συγκροτεί την επιτροπή για την καταμέτρηση των ζώων στη Τοπική Κοινότητα Κουτουλά από τον Δημοτικό Σύμβουλο Οικονόμου Γεώργιο,   τον Πρόεδρο της Τ.Κ. Γιαννούλη Νικόλαο καιτον Δημοτικό Υπάλληλο Μέξια Δημήτριο.
 
 
Ε) Βεβαιώνει ότι οι βοσκήσιμοι τόποι της Τοπικής Κοινότητας Στεφανίου είναι οι παρακάτω:
1)     Θέση ΠΟΤΑΜΙΑ    800 στρ. περίπου.          
2)     Θέση ΤΡΑΧΩΝΙ   150 στρ. περίπου.          
3)     Θέση ΠΟΥΛΕΙΚΟ- ΓΟΥΠΑΤΑ- ΚΑΦΑΝΤΑΡΙ- ΨΙΛΗ ΡΑΧΗ – ΣΕΛΛΑ – ΧΛΟΟΥΣ – ΚΑΛΙΓΩΜΕΝΗ – ΚΙΤΣΙΑΝΙ – ΨΙΛΟ ΛΙΘΑΡΙ- ΤΡΑΦΙΑΣ- ΦΟΡΑΔΙΑ – ΣΠΗΛΙΤΣΑ   4.000 στρ. περίπου. 
4)     Θέση ΜΑΡΑΛΗ – ΑΠΟΣΚΙΑ – ΟΡΝΙΟΒΡΑΧΟ 1.300 στρ. περίπου.
5)     Θέση ΑΚΡΕΜΝΑΡΙ 60 στρ. περίπου.
6)     Θέση ΑΙΤΟΒΟΥΝΟ 90 στρ. περίπου.
7)     Θέση ΔΑΦΝΙΑΣ   200 στρ. περίπου.
8)     Θέση ΚΑΤΕΒΑΣΗ – ΑΓΙΟΛΙΑΣ – ΚΟΚΚΙΝΟΒΡΑΧΟ – ΜΕΓΑΛΟ ΒΡΑΧΟ – ΠΡΟΣΗΛΙΟ – ΝΤΡΙΒΑ - ΤΡΥΠΕΣ ΚΟΥΤΣΙΟΥΡΑ – ΜΕΡΚΟΥΡΗ- ΑΠΟΣΚΙΑ – ΚΟΛΟΝΤΕΡΟ 6.000 στρ. περίπου.
9)     Θέση ΤΑΞΙΑΡΧΗ – ΠΡΟΣΗΛΙΟ – ΚΟΥΔΕΛΕΣ – ΑΠΟΣΚΙΑ 1.000 στρ. περίπου.
 
Την ανωτέρω έκταση καθορίζει ως τόπο βοσκής των μικρών ζώων των κτηνοτρόφων που είναι δημότες της Δημοτικής Ενότητας Τενέας και κάτοικοι της Τοπικής Κοινότητας Στεφανίου.
Δεν υπάρχει περίσσευμα βοσκής.
 
Συγκροτεί την επιτροπή για την καταμέτρηση των ζώων στη Τοπική Κοινότητα Στεφανίου από τον Δημοτικό Σύμβουλο Οικονόμου Γεώργιο,   τον Πρόεδρο της Τ.Κ. Μπαλάφα Δημήτριο καιτον Δημοτικό Υπάλληλο Μέξια Δημήτριο.
 
 
Ε) Βεβαιώνει ότι οι βοσκήσιμοι τόποι της Τοπικής Κοινότητας Χιλιομοδίου είναι οι παρακάτω:
1)     Θέση ΑΓΙΟΛΙΑΣ   300 στρ. περίπου.          
2)     Θέση ΒΙΔΙΑ    1.100 στρ. περίπου.          
3)     Θέση ΒΡΑΧΟΣ    1.100 στρ. περίπου. 
 
Την ανωτέρω έκταση καθορίζει ως τόπο βοσκής των μικρών ζώων των κτηνοτρόφων που είναι δημότες της Δημοτικής Ενότητας Τενέας και κάτοικοι της Τοπικής Κοινότητας Χιλιομοδίου.
Δεν υπάρχει περίσσευμα βοσκής.
 
Συγκροτεί την επιτροπή για την καταμέτρηση των ζώων στη Τοπική Κοινότητα Χιλιομοδίου από τον Δημοτικό Σύμβουλο Οικονόμου Γεώργιο, τον Πρόεδρο της Τ.Κ. Δράκο Χρήστο και το Δημοτική Υπάλληλο Μέξια Δημήτριο.
 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ (Τ.Κ. ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ )
 
 1. Καθορίζει τις βοσκήσιμες εκτάσεις στη Τοπική Κοινότητα Αγγελοκάστρου οι οποίες είναι αυτές που βρίσκονται στις θέσεις Κουρούπι, Κορδέλι, Σταυρούλια, Νούσεζα, Μαύρη ώρα, Βοστόπι, Νταλαβίτσι, Προφήτης Ηλίας, Προιμόλες, Ράχια, Μάυρη Πλέυρα, και μινιρίτσι συνολικής έκτασης 20.000 στρεμμάτων.
 2. Τις ανωτέρω εκτάσεις προσδιορίζει ως τόπο βοσκής μικρών και μεγάλων ζώων.
 3. Ορίζει μικρή κτηνοτροφία μέχρι 80 αιγοπρόβατα.
 4. Προσδιορίζει το δικαίωμα βοσκής εκάστου αγριοπροβάτου στο ποσό των 0,18 € έως 80 αιγοπρόβατα.
 5. Για άνω των 80 αιγοπροβάτων, το δικαίωμα ορίζεται σε 0,27 €.
 6. Σε περιπτώσεις αυθαίρετης βοσκής το δικαίωμα καθορίζεται στο διπλάσιο.
 7. Τα δικαιώματα αυτά ισχύουν και για τους ετεροδημότες.
 8. Βεβαιώνει ότι δεν υπάρχουν βοσκότοποι που να περισσεύουν για να ενοικιαστούν από το Δήμο.
 9. Προσδιορίζει τον αριθμό των αιγοπροβάτων για κάθε δημότη ως κατωτέρω:
 
Την ανωτέρω έκταση καθορίζει ως τόπο βοσκής των μικρών ζώων των κτηνοτρόφων που είναι δημότες της Δημοτικής Ενότητας Σολυγείας και κάτοικοι της Τοπικής Κοινότητας Αγγελοκάστρου.
Δεν υπάρχει περίσσευμα βοσκής.
Συγκροτεί την επιτροπή για την καταμέτρηση των ζώων στη Τοπική Κοινότητα Αγγελοκάστρου   από τον Δημοτικό Σύμβουλο Γκερζελή Ιωάννη,   τον Πρόεδρο της Τ.Κ. Καρσιώτη Παναγιώτη και τη Δημοτική Υπάλληλο Πίτσα Μαρία.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 2 / 11 / 2012 .
 
 
     Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ           ΤΑ   ΜΕΛΗ
 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 23-01-2012
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
 

 

Leave a Comment