Γνωμοδότηση επί της αίτησης εκμετάλλευσης λατομείου στη θέση ‘‘Άσπρο Βουνό’’ Αθικίων

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                
     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 13
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 2/18-1-2012)
 
ΘΕΜΑ  11o ΗΔ : «Γνωμοδότηση επί της αίτησης εκμετάλλευσης λατομείου
                                αδρανών υλικών στη θέση ‘‘Άσπρο Βουνό’’ Αθικίων»
                                               
 Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 18 – 1 – 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, ύστερα από την αριθμ. 1304/13.1.2012 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 7 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (39) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Καμπούρης Χαράλαμπος
 4. Παππάς Αντώνης
 5. Σταματάκης Μάριος
 6. Τζαναβάρας Δημήτριος
 7. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
 8. Φαρμάκης Γεώργιος
 9. Μελέτης Χρήστος
 10. Κεφάλας Σταύρος
 11. Λέκκας Πέτρος
 12. Κολοκούρης Νικόλαος
 13. Χατζής Μιχάλης
 14. Γκερζελής Ιωάννης
 15. Περόγαμβρος Μιχάλης
 16. Ζήμος Κων/νος
 17. Δράκος Παναγιώτης
 18.  Λαμπρινός Παναγιώτης
 19. Καμπάς Νικόλαος
 20. Οικονόμου Γεώργιος
 21. Βατουσιάδης Νικόλαος
 22. Φόρτης Φώτιος      
 23. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 24. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 25. Γιώτης Κων/νος
 26. Τόγιας Σωκράτης
 27. Μπάκουλης Δημήτριος
 28. Πούρος Γεώργιος
 29. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 30. Ρούκης Βασίλειος
 31. Γιάννου Νικολέττα
 32. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
 33. Δασκαλοπούλου Σοφία
 34. Αθανασάκος Θωμάς
 35.  Γουγάς Αλέξανδρος
 36. Τσαρμπού Ευφροσύνη
 37.  Καρπούζης Γρηγόριος
 38. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 39. Λέκκα Σοφία
    ΑΠΟΝΤΕΣ 
    1. Κορδώσης Χρήστος
2. Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 
   Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα έξι (16) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων
  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
  1.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
  2.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
  3.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
  4.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
  5.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
  6.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
  7.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
  8.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
  9.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
  10.Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
  11.Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
  12.Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
  13.Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
  14.Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
  15.Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος 
  16.Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
 
                                   
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
1.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
2.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
3.      Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
4.      Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα
5.      Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
6.      Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς    
 
 
 
 
         
 
                                                         
 

 Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Γεώργιος Οικονόμου, 2)Αντώνιος Παππάς και 3) Νικόλαος Βατουσιάδης προσήλθαν στο τέλος της συζήτησης του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Βασίλειος Κωνσταντογιάννης και 2) Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας απεχώρησαν στο μέσον της συζήτησης του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.        
 
Απόφαση: 13 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 11ο ημερήσιας                             
                             διάταξης θέμα ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι για το συγκεκριμένο θέμα δυστυχώς ούτε το ΥΠΕΧΩΔΕ ούτε οι ενδιαφερόμενες εταιρείες καταδέχθηκαν να ζητήσουν την άποψη του Δήμου. Εμείς το πληροφορηθήκαμε από την Δ/νση Δασών και γι’ αυτό το εισήγαγα στην ημερήσια διάταξη. Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
 
1.- το υπ’ αριθ. 5073/1-12-2011 έγγραφο του Δασαρχείου Κορίνθου σύμφωνα με το οποίο η έκταση που προτείνεται η δημιουργία λατομικού χώρου – δανειοθαλάμου στη θέση «Άσπρο Βουνό» στη δημοτική κοινότητα Αθικίων, δημοτικής ενότητας Σαρωνικού βρίσκεται εντός ευρύτερης έκτασης δημοσίου δάσους χαλεπίου πεύκης και γειτνιάζει με ιδιωτικά δάση.
 
2.- απόσπασμα χάρτη κλίμακας 1:5.000, όπου εμφανίζονται στοιχεία που αναφέρονται στο ανωτέρω έγγραφο
 
3.-  το υπ’ αριθμ. 3452/12-12-2011 έγγραφο της Δ/νσης Δασών Κορινθίας με το οποίο γνωμοδοτεί αρνητικά σχετικά με την εκμετάλλευση λατομικού χώρου – δανειοθαλάμου αδρανών υλικών στην θέση «Άσπρο Βουνό» στην δημοτική κοινότητα Αθικίων, δημοτικής ενότητας Σαρωνικού, Δήμου Κορινθίων.    
 Πρόκειται για επάνοδο σε παλαιότερο αίτημα με αριθ. DIR/AST/ACE/ADM/L/2009/001247 2-2-2009 της APION KLEOS C.J.V. για ίδρυση δανειοθαλάμου στην ίδια θέση. Σύμφωνα με την έκθεση της Δ/νσης Δασών, τα δασικά οικοσυστήματα του τέως Δήμου Σαρωνικού έχουν ήδη επιβαρυνθεί με δύο λατομεία (Λαρσινού και Πάτερη), και αποτελούν προστατευτικά δάση της τουριστικής περιοχής των Λουτρών της Ωραίας Ελένης αλλά και των οικισμών Αθικίων, Αλαμάνου, Γαλατακίου κλπ. Σύμφωνα με την Β1 φάση του ΣΧΟΑΠ της δημοτικής ενότητας Σαρωνικού ο προτεινόμενος χώρος είναι εντός περιοχής ειδικής προστασίας η οποία περιλαμβάνει όλα τα δάση και τις δασικές εκτάσεις του τέως Δήμου Σαρωνικού. Σύμφωνα με αυτήν προβλέπονται συγκεκριμένες χρήσεις και δράσεις και συγκεκριμένα η ίδρυση υποδομών αποκλειστικά για την προστασία του δάσους, τη δασική παραγωγή και την υπαίθρια αναψυχή, με ήπιες διαμορφώσεις του χώρου, χωρίς αλλοίωση το ανάγλυφου, με ελαφρές μη μόνιμες εγκαταστάσεις, όπως ξύλινα ημιυπαίθρια περίπτερα, κιόσκια, καθιστικά, παρατηρητήρια και φράκτες που αποσκοπούν στην άσκηση δραστηριοτήτων.   
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα από τον κ. Πρόεδρο, καθώς και την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
       Εκφράζει την έντονη αντίθεση του Δήμου Κορινθίων, για την άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας Λατομείου αδρανών υλικών στη θέση «Άσπρο Βουνό» στην δημοτική κοινότητα Αθικίων, δημοτικής ενότητας Σαρωνικού Δήμου Κορινθίων από την Κοινοπραξία APION KLEOS C.J.V. στο πλαίσιο του δημοσίου έργου Εθνικής Σημασίας «Αυτοκινητόδρομος Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα-Πύργος-Τσακώνα» διότι η αιτούμενη θέση βρίσκεται εντός ευρύτερης έκτασης δημοσίου δάσους χαλεπίου πεύκης και γειτνιάζει με ιδιωτικά δάση.  Ο Δήμος ως εναλλακτική λύση προτείνει τη χρησιμοποίηση του δημοτικού λατομείου στη θέση «Γκα» το οποίο έχει εκμισθωθεί σε ιδιωτική εταιρεία και το οποίο ήδη λειτουργεί.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
 Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 2 / 13 / 2012 .
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ              Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 20-01-2012
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ