Τροποποίηση της Προγρ/κής Σύμβασης με το Υπ. Πολιτισμού και το Ιστορικό–Λαογραφικό Μουσείο Κορίνθου

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              
     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 24
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 2/18-1-2012)
 
ΘΕΜΑ  22o Η.Δ. : «Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης με το Υπουργείο Πολιτισμού και το Ιστορικό – Λαογραφικό Μουσείο Κορίνθου»
                                               
 Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 18 – 1 – 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, ύστερα από την αριθμ. 1304/13.1.2012 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 7 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (39) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Καμπούρης Χαράλαμπος
 4. Παππάς Αντώνης
 5. Σταματάκης Μάριος
 6. Τζαναβάρας Δημήτριος
 7. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
 8. Φαρμάκης Γεώργιος
 9. Μελέτης Χρήστος
 10. Κεφάλας Σταύρος
 11. Λέκκας Πέτρος
 12. Κολοκούρης Νικόλαος
 13. Χατζής Μιχάλης
 14. Γκερζελής Ιωάννης
 15. Περόγαμβρος Μιχάλης
 16. Ζήμος Κων/νος
 17. Δράκος Παναγιώτης
 18.  Λαμπρινός Παναγιώτης
 19. Καμπάς Νικόλαος
 20. Οικονόμου Γεώργιος
 21. Βατουσιάδης Νικόλαος
 22. Φόρτης Φώτιος      
 23. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 24. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 25. Γιώτης Κων/νος
 26. Τόγιας Σωκράτης
 27. Μπάκουλης Δημήτριος
 28. Πούρος Γεώργιος
 29. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 30. Ρούκης Βασίλειος
 31. Γιάννου Νικολέττα
 32. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
 33. Δασκαλοπούλου Σοφία
 34. Αθανασάκος Θωμάς
 35.  Γουγάς Αλέξανδρος
 36. Τσαρμπού Ευφροσύνη
 37.  Καρπούζης Γρηγόριος
 38. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 39. Λέκκα Σοφία
 
 
 
  ΑΠΟΝΤΕΣ 
    1. Κορδώσης Χρήστος
2.  Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 
 

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα έξι (16) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
  1.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
  2.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
  3.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
  4.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
  5.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
  6.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
  7.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
  8.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
  9.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
  10.Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
  11.Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
  12.Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
  13.Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
  14.Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
  15.Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος 
  16.Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
   
                                   
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
1.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
2.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
3.      Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
4.      Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα
5.      Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
6.      Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς    
 
 
 
 
         
 
                                                         
 

 Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Γεώργιος Οικονόμου, 2)Αντώνιος Παππάς και 3) Νικόλαος Βατουσιάδης προσήλθαν στο τέλος της συζήτησης του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Βασίλειος Κωνσταντογιάννης και 2) Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας απεχώρησαν στο μέσον της συζήτησης του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.        
 
Απόφαση:  24    Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το  22ο θέμα της ημερήσιας      
                             διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθμ. 278/15-6-2011 απόφασή με την οποία αποφασίστηκε  η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των Δήμου Κορινθίων, Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού και του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Κορίνθου για τη στήριξη της λειτουργίας του τελευταίου. Στο άρθρο 3 παρ. 1 της Προγραμματικής Σύμβασης αναφέρεται:
«Ο Δήμος Κορινθίων δια του αρμοδίου του ή δια των αρμοδίων υπηρεσιών του αναλαμβάνει να μεριμνήσει για την απρόσκοπτη λειτουργία του Ιστορικού-Λαογραφικού Μουσείου Κορίνθου και τη συνέχιση όλων των πολιτισμικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του, χρηματοδοτώντας το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» με το ποσό των 10.000 € ετησίως»
Προτείνουμε τη τροποποίηση του ποσού των 10.000 €, (συμμετοχή του Δήμου)  σε 30.000 € ετησίως.    
            Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την αριθμ. 278/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, την πιο πάνω πρόταση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του
 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Τροποποιεί την παρ. 1 του άρθρου 3 της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, του Δήμου Κορινθίων και του Ιστορικού- Λαογραφικού Μουσείου Κορίνθου, για τη στήριξη της λειτουργίας του τελευταίου (Ιστορικού-Λαογραφικού Μουσείου Κορίνθου), που περιλαμβάνεται στην αριθμ. 278/15-6-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ως εξής: 
 
Άρθρο 3
 
«Ο Δήμος Κορινθίων δια του αρμοδίου του ή δια των αρμοδίων υπηρεσιών του αναλαμβάνει να μεριμνήσει για την απρόσκοπτη λειτουργία του Ιστορικού-Λαογραφικού Μουσείου Κορίνθου και τη συνέχιση όλων των πολιτισμικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του, χρηματοδοτώντας το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» με το ποσό των 30.000 € ετησίως ……………………..»
 
Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό για την υπογραφή της τροποποίησης της προγραμματικής σύμβασης.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄ αριθμ. 278/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.    
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
 
 Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 2 / 24 / 2012 .
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ              Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 25-01-2012
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
 
 

Leave a Comment