Συμμετοχή του Δήμου στο 21ο Παγκόσμιο Συνέδριο – Γενική Συνέλευση Οργανισμών Εθελοντικής Αιμοδοσίας

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               
     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 25
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 2/18-1-2012)
 
ΘΕΜΑ  23o ΗΔ : «Συμμετοχή του Δήμου στο 21ο Παγκόσμιο Συνέδριο – Γενική Συνέλευση Οργανισμών Εθελοντικής Αιμοδοσίας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών (ΠΟΣΕΑ)».
                                               
 Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 18 – 1 – 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, ύστερα από την αριθμ. 1304/13.1.2012 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 7 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (39) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Καμπούρης Χαράλαμπος
 4. Παππάς Αντώνης
 5. Σταματάκης Μάριος
 6. Τζαναβάρας Δημήτριος
 7. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
 8. Φαρμάκης Γεώργιος
 9. Μελέτης Χρήστος
 10. Κεφάλας Σταύρος
 11. Λέκκας Πέτρος
 12. Κολοκούρης Νικόλαος
 13. Χατζής Μιχάλης
 14. Γκερζελής Ιωάννης
 15. Περόγαμβρος Μιχάλης
 16. Ζήμος Κων/νος
 17. Δράκος Παναγιώτης
 18.  Λαμπρινός Παναγιώτης
 19. Καμπάς Νικόλαος
 20. Οικονόμου Γεώργιος
 21. Βατουσιάδης Νικόλαος
 22. Φόρτης Φώτιος      
 23. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 24. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 25. Γιώτης Κων/νος
 26. Τόγιας Σωκράτης
 27. Μπάκουλης Δημήτριος
 28. Πούρος Γεώργιος
 29. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 30. Ρούκης Βασίλειος
 31. Γιάννου Νικολέττα
 32. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
 33. Δασκαλοπούλου Σοφία
 34. Αθανασάκος Θωμάς
 35.  Γουγάς Αλέξανδρος
 36. Τσαρμπού Ευφροσύνη
 37.  Καρπούζης Γρηγόριος
 38. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 39. Λέκκα Σοφία
 
 
 
  ΑΠΟΝΤΕΣ 
    1. Κορδώσης Χρήστος
2.      Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 
 

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα έξι (16) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
  1.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
  2.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
  3.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
  4.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
  5.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
  6.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
  7.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
  8.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
  9.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
  10.Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
  11.Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
  12.Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
  13.Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
  14.Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
  15.Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος 
  16.Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
 
                                  
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
1.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
2.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
3.      Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
4.      Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα
5.      Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
6.      Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς    
 
 
 
 
         
 
                                                        
 

 
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Γεώργιος Οικονόμου, 2)Αντώνιος Παππάς και 3) Νικόλαος Βατουσιάδης προσήλθαν στο τέλος της συζήτησης του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Βασίλειος Κωνσταντογιάννης και 2) Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας απεχώρησαν στο μέσον της συζήτησης του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.        
 Απόφαση:  25    Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 23ο θέμα της ημερήσιας  
                             διάταξης έθεσε υπόψη  του Δημοτικού Συμβουλίου  το από 28-12-2011 έγγραφο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοσίας, σύμφωνα με το οποίο θα πραγματοποιηθεί το 21ο Παγκόσμιο Συνέδριο –Γενικής Συνέλευσης Οργανισμών Εθελοντικής Αιμοδοσίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και συγκεκριμένα στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας την 27-30 Απριλίου 2012 και ζητάει την συνδιοργάνωση και στήριξη αυτής της σημαντικής προσπάθειας τόσο για το χώρο της Εθελοντικής Αιμοδοσίας όσο και για την προβολή της χώρας μας και ιδίως του Νομού Κορινθίας στο εξωτερικό.
Επίσης αιτείται:
Α) Την δωρεάν παραχώρηση του Συνεδριακού κέντρου του Δήμου Κορινθίων (Πνευματικό Κέντρο) την Κυριακή 29 Απριλίου 2012.
Β) Την κάλυψη ενός γεύματος για 130 -150 άτομα. Θα γίνουμε πιο συγκεκριμένοι λίγο πριν το Συνέδριο, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα ξεπεράσει τις 2.000,00 €.
Γ) Οτιδήποτε άλλο μπορείτε, ως Δήμος, να προσφέρετε π.χ. λεωφορεία για μετακινήσεις συνέδρων, αναμνηστικά δώρα, πανό στους δρόμους και έντυπο διαφημιστικό υλικό του Δήμου σας.
 
Στη συνέχεια έλαβε το λόγο ο κ. Δήμαρχος Αλέξανδρος Μ. Πνευματικός που πρότεινε  να συμμετέχουμε με το ποσό των 2.000,00 €, με το οποίο θα καλυφθεί ένα γεύμα για 130 -150 άτομα που θα συμμετέχουν στο ανωτέρω Συνέδριο.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη όλα τα παραπάνω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο και τον κ. Δήμαρχο και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3β  Ν. 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
           
Τη συμμετοχή του Δήμου στο 21ο Παγκόσμιο Συνέδριο –Γενικής Συνέλευσης Οργανισμών Εθελοντικής Αιμοδοσίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και συγκεκριμένα στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας από 27-30 Απριλίου 2012 με το ποσό των 2.000,00 €.
            Το ανωτέρω διεθνές συνέδριο είναι κοινωνικό-μορφωτικού περιεχομένου, στις δαπάνες του οποίου μπορεί να συμμετέχει ο Δήμος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3β
Με το εν λόγω ποσό θα καλυφθεί ένα γεύμα για 130 -150 άτομα που θα συμμετέχουν στο ανωτέρω Συνέδριο.
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του υπό κατάρτιση  δημοτικού προϋ/σμού έτους 2012 με ΚΑ 00/6441 και τίτλο «Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις».
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
 
 Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 2 / 25 / 2012 .
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ              Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 24-01-2012
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
 
 

 

Leave a Comment