Έγκριση δαπάνης για την εκδήλωση προς τιμή των εκπαιδευτικών και των Ιερέων

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        
     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 27
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 2/18-1-2012)
 
ΘΕΜΑ  26ο ΗΔ: «Έγκριση δαπάνης για την εκδήλωση προς τιμή των εκπαιδευτικών
                              και Ιερέων»
                                               
 Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 18 – 01 – 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, ύστερα από την αριθμ. 1304/13.1.2012 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 7 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (39) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Καμπούρης Χαράλαμπος
 4. Παππάς Αντώνης
 5. Σταματάκης Μάριος
 6. Τζαναβάρας Δημήτριος
 7. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
 8. Φαρμάκης Γεώργιος
 9. Μελέτης Χρήστος
 10. Κεφάλας Σταύρος
 11. Λέκκας Πέτρος
 12. Κολοκούρης Νικόλαος
 13. Χατζής Μιχάλης
 14. Γκερζελής Ιωάννης
 15. Περόγαμβρος Μιχάλης
 16. Ζήμος Κων/νος
 17. Δράκος Παναγιώτης
 18.  Λαμπρινός Παναγιώτης
 19. Καμπάς Νικόλαος
 20. Οικονόμου Γεώργιος
 21. Βατουσιάδης Νικόλαος
 22. Φόρτης Φώτιος      
 23. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 24. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 25. Γιώτης Κων/νος
 26. Τόγιας Σωκράτης
 27. Μπάκουλης Δημήτριος
 28. Πούρος Γεώργιος
 29. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 30. Ρούκης Βασίλειος
 31. Γιάννου Νικολέττα
 32. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
 33. Δασκαλοπούλου Σοφία
 34. Αθανασάκος Θωμάς
 35.  Γουγάς Αλέξανδρος
 36. Τσαρμπού Ευφροσύνη
 37.  Καρπούζης Γρηγόριος
 38. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 39. Λέκκα Σοφία
 
 
 
  ΑΠΟΝΤΕΣ 
    1. Κορδώσης Χρήστος
2. Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 
 


Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα έξι (16) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων

   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
  1.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
  2.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
  3.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
  4.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
  5.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
  6.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
  7.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
  8.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
  9.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
  10.Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
  11.Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
  12.Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
  13.Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
  14.Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
  15.Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος 
  16.Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
 
                                   
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
1.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
2.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
3.      Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
4.      Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα
5.      Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
6.      Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς    
 
 
 
 
         
 
                                                         
 

 Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Γεώργιος Οικονόμου, 2)Αντώνιος Παππάς και 3) Νικόλαος Βατουσιάδης προσήλθαν στο τέλος της συζήτησης του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Βασίλειος Κωνσταντογιάννης και 2) Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας απεχώρησαν στο μέσον της συζήτησης του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.        
 
Απόφαση: 27   ΟΠρόεδρος εισηγούμενος το 26ο θέμα της ημερήσιας
                          διάταξης ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι ο Δήμος, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, θα διοργανώσει εκδήλωση για να τιμήσει τους Εκπαιδευτικούς και Ιερείς την 30-01-2012 στην αίθουσα «Γεώργιος Σάμιος» του Δημοτικού Θεάτρου Κορίνθου.
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος έδωσε το λόγο στο κ. Δήμαρχο, ο οποίος είπε «ότι πρέπει να τιμήσουμε τους Εκπαιδευτικούς και τους Ιερείς, που συμβάλλουν ουσιαστικά στο να διαμορφώνεται μια σωστή κοινωνία με την έννοια ότι ουσιαστικά πλάθουν ψυχές. Επίσης, οτιδήποτε είναι αυτό, που σηματοδοτεί και χαράσσει το κοινωνικό γίγνεσθαι πρέπει να το φωτίζουμε και να το τιμάμε. Και είναι χρέος μας να τους ενθαρρύνουμε, αν θέλετε, να δώσουν ακόμη περισσότερο ουσιαστικό έργο, απ’  αυτό που ήδη προσφέρουν, οι δάσκαλοι και ο κλήρος. Προτείνω λοιπόν να εγκρίνετε δαπάνη ποσού 5.000,00 € για την ανωτέρω εκδήλωση, για να καλυφθούν οι δαπάνες για:
 
 
1.      Αφεψήματα, καφέδες, νερά, αναψυκτικά
2.      Εκτύπωση προσκλήσεων & παπύρων
3.      Προμήθεια πλακετών και χάραξη αυτών
4.      Ταχυδρομικά Τέλη
            Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Δημάρχου και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3α του Ν. 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Τη διοργάνωση εορταστικής εκδήλωσης, που θα πραγματοποιηθεί την 30-01-2012 στην αίθουσα «Γεώργιος Σάμιος» του Δημοτικού Θεάτρου Κορίνθου προς τιμήν των Εκπαιδευτικών και του Κλήρου, κόστους 5.000,00 € σύμφωνα με το άρθρο 158 § 3α του Ν. 3463/06. Με το ανωτέρω ποσό θα καλυφθούν οι δαπάνες για:
1.      Αφεψήματα, καφέδες, νερά, αναψυκτικά
2.      Εκτύπωση προσκλήσεων & παπύρων
3.      Προμήθεια πλακετών και χάραξη αυτών
4.      Ταχυδρομικά Τέλη
.
Η κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης θα βαρύνει την πίστωση με ΚΑ 15/6473.0001 και τίτλο «Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων» του υπό σύνταξη Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2012.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
 Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 2 / 27 / 2012 .
 
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ              Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 23-01-2012
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
 
 

 

Leave a Comment