Αναπροσαρμογή ή μη του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                
     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 5
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 2/18-1-2012)
 
ΘΕΜΑ 3ο  : «Αναπροσαρμογή ή μη του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων»
 
                                               
 Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 18 – 1 – 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, ύστερα από την αριθμ. 1304/13.1.2012 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 7 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (39) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Καμπούρης Χαράλαμπος
 4. Παππάς Αντώνης
 5. Σταματάκης Μάριος
 6. Τζαναβάρας Δημήτριος
 7. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
 8. Φαρμάκης Γεώργιος
 9. Μελέτης Χρήστος
 10. Κεφάλας Σταύρος
 11. Λέκκας Πέτρος
 12. Κολοκούρης Νικόλαος
 13. Χατζής Μιχάλης
 14. Γκερζελής Ιωάννης
 15. Περόγαμβρος Μιχάλης
 16. Ζήμος Κων/νος
 17. Δράκος Παναγιώτης
 18.  Λαμπρινός Παναγιώτης
 19. Καμπάς Νικόλαος
 20. Οικονόμου Γεώργιος
 21. Βατουσιάδης Νικόλαος
 22. Φόρτης Φώτιος      
 23. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 24. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 25. Γιώτης Κων/νος
 26. Τόγιας Σωκράτης
 27. Μπάκουλης Δημήτριος
 28. Πούρος Γεώργιος
 29. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 30. Ρούκης Βασίλειος
 31. Γιάννου Νικολέττα
 32. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
 33. Δασκαλοπούλου Σοφία
 34. Αθανασάκος Θωμάς
 35.  Γουγάς Αλέξανδρος
 36. Τσαρμπού Ευφροσύνη
 37.  Καρπούζης Γρηγόριος
 38. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 39. Λέκκα Σοφία
 
 
 
   ΑΠΟΝΤΕΣ 
    1. Κορδώσης Χρήστος
2. Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 
 

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα έξι (16) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
  1.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
  2.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
  3.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
  4.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
  5.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
  6.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
  7.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
  8.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
  9.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
  10.Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
  11.Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
  12.Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
  13.Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
  14.Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
  15.Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος 
  16.Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
 
                                  
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
1.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
2.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
3.      Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
4.      Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα
5.      Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
6.      Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς    
 
 
 
 
         
 
                                                        
 

 
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Γεώργιος Οικονόμου, 2)Αντώνιος Παππάς και 3) Νικόλαος Βατουσιάδης προσήλθαν στο τέλος της συζήτησης του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος  και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Βασίλειος Κωνσταντογιάννης και 2) Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας απεχώρησαν στο μέσον της συζήτησης του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.        
 
Απόφαση: 5 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης    
                        ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σύμφωνα με το άρθρο 93 παρ.3 του Ν. 3463/06 και το άρθρο 65 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 αρμοδιότητα του Συμβουλίου είναι να καθορίζει τους φόρους, τα τέλη, τα δικαιώματα και τις εισφορές, ύστερα από σχετική εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής (άρθρο 72 § 1 περ. ζ του ν.3852/10)
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την υπ΄ αριθμ. 1/1/17-1-2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την μη αναπροσαρμογή του συντελεστή του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2012 και την παραμονή τους στις τιμές του έτους 2011.
   
Σύμφωνα με τα τετραγωνικά μέτρα που μας χορήγησε το μηχανογραφικό Τμήμα της ΔΕΗ προκειμένου να υπολογίσουμε το Δημοτικό Φόρο έτους 2012, μετά από επεξεργασία των στοιχείων, το σύνολο των εσόδων προϋπολογιστικά για το έτος 2012 των στεγασμένων χώρων διαμορφώνεται ως εξής :
 
ΚΟΡΙΝΘΟΣ
α) Οικιακή χρήση                             
β) Γενική χρήση        σύνολο           1.729.763 τ.μ x 0,55 €/ τ.μ ετησίως=               
                                                                                                 951.369,65 €             
 
ΑΡΧ. ΚΟΡΙΝΘΟΣ
α) Οικιακή χρήση                             
β) Γενική χρήση        σύνολο          260.670 τ.μ x 0,22 €/ τ.μ ετησίως   =  
                                                                                                   57.347,40 €           
 
ΕΞΑΜΙΛΙΑ
α) Οικιακή χρήση                             
β) Γενική χρήση        σύνολο         137.615,00 τ.μ x 0,22 €/ τ.μ ετησίως  
                                                                                                   30.275,30 €           
 
ΞΥΛΟΚΕΡΙΖΑ
α) Οικιακή χρήση                             
β) Γενική χρήση        σύνολο        93.890,00 τ.μ x 0,20 €/ τ.μ ετησίως   =  
                                                                                                  18.778,00 €
 
ΣΟΛΟΜΟΣ
α) Οικιακή χρήση                             
β) Γενική χρήση        σύνολο        43.283,00 τ.μ x 0,22 €/ τ.μ ετησίως   =
                                                                                                   9.522,26 € 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΆΣΣΟΥ- ΛΕΧΑΙΟΥ
 
ΛΕΧΑΙΟ
α) Οικιακή χρήση                             
β) Γενική χρήση    σύνολο   196.068,00 τ.μ x 0,20 €/ τ.μ ετησίως = 39.213,60 €   
 
ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ
α) Οικιακή χρήση                             
β) Γενική χρήση σύνολο     91.639,00 τ.μ x 0,20 €/ τ.μ ετησίως = 18.327,80 €        
 
ΑΣΣΟΣ
α) Οικιακή χρήση                             
β) Γενική χρήση        σύνολο 108.611,00 τ.μ x 0,20 €/ τ.μ ετησίως = 
                                                                                                         21.722,20 €     
 
 
ΚΑΤΩ ΑΣΣΟΣ
α) Οικιακή χρήση                             
β) Γενική χρήση        σύνολο 91.038,00 τ.μ x 0,20 €/ τ.μ ετησίως = 18.207,60€      
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ:
 
ΑΘΙΚΙΑ
α) Οικιακή χρήση                             
β) Γενική χρήση        σύνολο            100.438,00 τ.μ x 0,20 €/ τ.μ ετησίως = 
                                                                                                         20.087,60 €     
ΓΑΛΑΤΑΚΙ
α) Οικιακή χρήση                             
β) Γενική χρήση        σύνολο           247.931,00 τ.μ x 0,20 €/ τ.μ ετησίως = 
                                                                                                         49.586,20 €     
ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
α) Οικιακή χρήση                             
β) Γενική χρήση        σύνολο             9.210,00 τ.μ x 0,18 €/ τ.μ ετησίως = 
                                                                                                           1.657,80 €     
ΚΑΤΑΚΑΛΙ
α) Οικιακή χρήση                             
β) Γενική χρήση        σύνολο           38.530,00 τ.μ x 0,20 €/ τ.μ ετησίως = 
                                                                                                           7.706,00 €     
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ:
 
ΣΟΦΙΚΟ
α) Οικιακή χρήση                             
β) Γενική χρήση σύνολο          112.050,00 τ.μ x 0,14 €/ τ.μ ετησίως = 
                                                                                                         15.687,00 €     
ΚΟΡΦΟΣ
α) Οικιακή χρήση                             
β) Γενική χρήση σύνολο          71.135,00 τ.μ x 0,14 €/ τ.μ ετησίως =    
                                                                                                           9.958,00 €     
ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟ
α) Οικιακή χρήση                             
β) Γενική χρήση        σύνολο   14.203,00 τ.μ x 0,14 €/ τ.μ ετησίως =1.988,42 €       
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΕΝΕΑΣ
 
ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ
α) Οικιακή χρήση                             
β) Γενική χρήση σύνολο 93.766,00 τ.μ x 0,22 €/ τ.μ ετησίως =20.628,52 €
 ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
α) Οικιακή χρήση                             
β) Γενική χρήση  σύνολο  51.082,00 τ.μ x 0,20 €/ τ.μ ετησίως = 10.216,40 €        
ΚΟΥΤΑΛΑΣ
α) Οικιακή χρήση                             
β) Γενική χρήση   σύνολο    35.742,00 τ.μ x 0,20 €/ τ.μ ετησίως = 7.148,40 €       
ΚΛΕΝΙΕΣ
α) Οικιακή χρήση                             
β) Γενική χρήση        σύνολο 35.457,00 τ.μ x 0,20 €/ τ.μ ετησίως = 7.091,40 €       
ΣΤΕΦΑΝΙ
α) Οικιακή χρήση                             
β) Γενική χρήση        σύνολο 12.180,00 τ.μ x 0,18 €/ τ.μ ετησίως = 2.192,40 €       
ΑΓΙΟΝΟΡΙ
α) Οικιακή χρήση                             
β) Γενική χρήση        σύνολο  8.822,00 τ.μ x 0,18 €/ τ.μ ετησίως = 1.587,96 €       
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ ΕΤΟΥΣ 2012      1.320.300,81 €
 
            Τα έσοδα αυτά δύναται να διατεθούν για επιχορηγήσεις των Νομικών Προσώπων του Δήμου Κορινθίων  και λοιπών πολιτιστικών, αθλητικών, συλλόγων κοινωνικού χαρακτήρα καθώς και λοιπών λειτουργικών δαπανών του Δήμου..
 
 Τσαρμπού  Ευφροσύνη: Προτείνω την μείωση των τελών γιατί με την κρίση που υπάρχει αυτή την στιγμή στη Χώρα μας και με τους φόρους που έχει επιβάλλει η Κυβέρνηση, προκειμένου να καλύψει το έλλειμμα, ο λαός είναι σε απόγνωση. Θα καταψηφίσω το θέμα.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την ανωτέρω εισήγηση και έλαβε υπόψη του το άρθρο 93 παρ.3 του Ν.3463/06,  την περίπτωση ζ της παρ 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 και  την υπ’ αριθμ. 1/2012 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία εισηγείται την μη αναπροσαρμογή των τελών
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Μειοψηφούσης της δημοτικής συμβούλου Τσαρμπού Ευφροσύνης)
 
Την μη αναπροσαρμογή του συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων τουΝ. 1080/80 που έχει καθορισθεί με την αριθμ. 146/2011 όμοια απόφασή μας και θα ισχύσει από 01/01/2012  και εφεξής, ως κατωτέρω ανάλογα με τις τέσσερις ζώνες α) Κόρινθος, β) πεδινές–παραλιακές, γ) ημιορεινές και δ) ορεινές:
 
1. Στεγασμένοι χώροι:
 

 
 
 
ΖΩΝΗ
Δ.Κ. – Τ.Κ.
Τιμή € / τ.μ. ετησίως
Α
Κόρινθος
0,55
Β
Άσσος
0,20
Β
Κ. Άσσος
0,20
Β
Λέχαιο
0,20
Β
Περιγιάλι
0,20
Β
Γαλατάκι
0,20
Β
Κατακάλι
0,20
Β
Κόρφος
0,14
Β
Αρχ. Κόρινθος
0,22
Β
Ξυλοκέριζα
0,20
Β
Εξαμίλια
0,22
Γ
Σολομός
0,22
Γ
Χιλιομόδι
0,22
Γ
Αθίκια
0,20
Γ
Κουταλάς
0,20
Γ
Κλένια
0,20
Γ
Αγ. Βασίλειος
0,20
Γ
Σοφικό
0,14
Δ
Αγγελόκαστρο
0,14
Δ
Αγ. Ιωάννης
0,18
Δ
Αγιονόρι
0,18
Δ
Στεφάνι
0,18

   2. Για τους μη στεγασμένους χώρους ο συντελεστής διαμορφώνεται στο 50% του συντελεστή των στεγασμένων χώρων.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
 
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 2 / 5 / 2012 .
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ               Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 27-1-2012
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ