Αναπροσαρμογή ή μη του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού και παραλίας

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                
     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 12
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 2/18-1-2012)
 
ΘΕΜΑ  10o ΗΔ : «Αναπροσαρμογή ή μη του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού και
                                παραλίας»
                                               
 Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 18 – 1 – 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, ύστερα από την αριθμ. 1304/13.1.2012 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 7 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (39) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Καμπούρης Χαράλαμπος
 4. Παππάς Αντώνης
 5. Σταματάκης Μάριος
 6. Τζαναβάρας Δημήτριος
 7. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
 8. Φαρμάκης Γεώργιος
 9. Μελέτης Χρήστος
 10. Κεφάλας Σταύρος
 11. Λέκκας Πέτρος
 12. Κολοκούρης Νικόλαος
 13. Χατζής Μιχάλης
 14. Γκερζελής Ιωάννης
 15. Περόγαμβρος Μιχάλης
 16. Ζήμος Κων/νος
 17. Δράκος Παναγιώτης
 18.  Λαμπρινός Παναγιώτης
 19. Καμπάς Νικόλαος
 20. Οικονόμου Γεώργιος
 21. Βατουσιάδης Νικόλαος
 22. Φόρτης Φώτιος      
 23. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 24. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 25. Γιώτης Κων/νος
 26. Τόγιας Σωκράτης
 27. Μπάκουλης Δημήτριος
 28. Πούρος Γεώργιος
 29. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 30. Ρούκης Βασίλειος
 31. Γιάννου Νικολέττα
 32. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
 33. Δασκαλοπούλου Σοφία
 34. Αθανασάκος Θωμάς
 35.  Γουγάς Αλέξανδρος
 36. Τσαρμπού Ευφροσύνη
 37.  Καρπούζης Γρηγόριος
 38. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 39. Λέκκα Σοφία
 
 
 
  ΑΠΟΝΤΕΣ 
    1. Κορδώσης Χρήστος
2.Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 
   Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα έξι (16) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
  1.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
  2.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
  3.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
  4.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
  5.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
  6.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
  7.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
  8.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
  9.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
  10.Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
  11.Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
  12.Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
  13.Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
  14.Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
  15.Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος 
  16.Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
 
                                   
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
1.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
2.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
3.      Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
4.      Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα
5.      Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
6.      Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς    
 
 
 
 
         
 
                                                         
 

 Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Γεώργιος Οικονόμου, 2)Αντώνιος Παππάς και 3) Νικόλαος Βατουσιάδης προσήλθαν στο τέλος της συζήτησης του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Βασίλειος Κωνσταντογιάννης και 2) Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας απεχώρησαν στο μέσον της συζήτησης του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.        
 
Απόφαση: 12   Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας
                         διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής: Σύμφωνα με το άρθρο 93 παρ.3 του Ν. 3463/06 αρμοδιότητα του Συμβουλίου είναι να καθορίζει τους φόρους, τα τέλη, τα δικαιώματα και τις εισφορές.
Με την περίπτωση ζ της παρ 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 ορίζεται ότι η οικονομική επιτροπή εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών.
Συνεπώς για τη λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί επιβολής τελών, δικαιωμάτων και εισφορών απαιτείται μετά την 1/1/2012 η προηγούμενη εισήγηση της οικονομικής επιτροπής.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, η οικονομική επιτροπή με την υπ’ αριθμ. 1/1/17-1-2012 απόφασή της, εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την μη αναπροσαρμογή των δημοτικών τελών και δικαιωμάτων για το έτος 2012 και εφεξής
  
Δημοτική Ενότητα Κορίνθου:
Να μην υπάρξει αναπροσαρμογή επί των τιμών της αριθμ. 150/2011 Α.Δ.Σ. (8,00€ ανά τ.μ. ετησίως).
Δημοτική Ενότητα Άσσου – Λεχαίου:
Να μην υπάρξει αναπροσαρμογή επί των τιμών της αριθμ. 150/2011 Α.Δ.Σ. (5,00€ ανά τ.μ. ετησίως).
Δημοτική Ενότητα Σαρωνικού:
Να μην υπάρξει αναπροσαρμογή επί των τιμών της αριθμ. 150/2011 Α.Δ.Σ. (10,00€ ανά τ.μ. ετησίως).
Δημοτική Ενότητα Σολυγείας:
Να μην υπάρξει αναπροσαρμογή επί των τιμών της αριθμ. 150/2011 Α.Δ.Σ. (12,00€ ανά τ.μ. ετησίως).
Στην συνέχεια κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την ανωτέρω εισήγηση και έλαβε υπόψη του:
το άρθρο 93 παρ.3 του Ν.3463/06
την περίπτωση ζ της παρ 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 και
την υπ’ αριθμ. 1/2012 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία εισηγείται την  μη αναπροσαρμογή των δημοτικών τελών και δικαιωμάτων.
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Μειοψηφούσης της κας Ευφροσύνης Τσαρμπού)
 
Την μη αναπροσαρμογή των δημοτικών τελών και δικαιωμάτων χρήσης αιγιαλού και παραλίας που αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. 150/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων, για το έτος 2012 και εφεξής.
Α) τέλος χρήσης αιγιαλού και παραλίας 8,00€ ανά τ.μ. ετησίως για τη Δημοτική Ενότητα Κορίνθου
Β) τέλος χρήσης αιγιαλού και παραλίας 5,00€ ανά τ.μ. ετησίως για τη Δημοτική Ενότητα Άσσου – Λεχαίου
Γ) τέλος χρήσης αιγιαλού και παραλίας 10,00€ ανά τ.μ. ετησίως για τη Δημοτική Ενότητα Σαρωνικού
Δ) τέλος χρήσης αιγιαλού και παραλίας 12,00€ ανά τ.μ. ετησίως για τη Δημοτική Ενότητα Σολυγείας
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
 Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 2 / 12 / 2012 .
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ              Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 20-01-2012
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ