Αναπροσαρμογή ή μη τελών – δικαιωμάτων χρήσης Νεκροταφείου

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  
     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 9
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 2/18-1-2012)
 
ΘΕΜΑ 7ο  : «Αναπροσαρμογή ή μη τελών – δικαιωμάτων χρήσης Νεκροταφείου»
 
                                               
 Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 18 – 1 – 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, ύστερα από την αριθμ. 1304/13.1.2012 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 7 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (39) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Καμπούρης Χαράλαμπος
 4. Παππάς Αντώνης
 5. Σταματάκης Μάριος
 6. Τζαναβάρας Δημήτριος
 7. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
 8. Φαρμάκης Γεώργιος
 9. Μελέτης Χρήστος
 10. Κεφάλας Σταύρος
 11. Λέκκας Πέτρος
 12. Κολοκούρης Νικόλαος
 13. Χατζής Μιχάλης
 14. Γκερζελής Ιωάννης
 15. Περόγαμβρος Μιχάλης
 16. Ζήμος Κων/νος
 17. Δράκος Παναγιώτης
 18.  Λαμπρινός Παναγιώτης
 19. Καμπάς Νικόλαος
 20. Οικονόμου Γεώργιος
 21. Βατουσιάδης Νικόλαος
 22. Φόρτης Φώτιος      
 23. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 24. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 25. Γιώτης Κων/νος
 26. Τόγιας Σωκράτης
 27. Μπάκουλης Δημήτριος
 28. Πούρος Γεώργιος
 29. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 30. Ρούκης Βασίλειος
 31. Γιάννου Νικολέττα
 32. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
 33. Δασκαλοπούλου Σοφία
 34. Αθανασάκος Θωμάς
 35.  Γουγάς Αλέξανδρος
 36. Τσαρμπού Ευφροσύνη
 37.  Καρπούζης Γρηγόριος
 38. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 39. Λέκκα Σοφία
 
 
 
   ΑΠΟΝΤΕΣ 
    1. Κορδώσης Χρήστος
2.      Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 
   Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα έξι (16) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
  1.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
  2.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
  3.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
  4.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
  5.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
  6.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
  7.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
  8.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
  9.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
  10.Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
  11.Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
  12.Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
  13.Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
  14.Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
  15.Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος 
  16.Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
 
                                  
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
1.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
2.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
3.      Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
4.      Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα
5.      Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
6.      Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς    
 
 
 
 
         
 
                                                        
 

 
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Γεώργιος Οικονόμου, 2)Αντώνιος Παππάς και 3) Νικόλαος Βατουσιάδης προσήλθαν στο τέλος της συζήτησης του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος  και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Βασίλειος Κωνσταντογιάννης και 2) Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας απεχώρησαν στο μέσον της συζήτησης του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.        
 
Απόφαση: 9  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης    
                        ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σύμφωνα με το άρθρο 93 παρ.3 του Ν. 3463/06 και το άρθρο 65 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 αρμοδιότητα του Συμβουλίου είναι να καθορίζει τους φόρους, τα τέλη, τα δικαιώματα και τις εισφορές, ύστερα από σχετική εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής (άρθρο 72 § 1 περ. ζ του ν.3852/10)
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την υπ΄ αριθμ. 1/1/17-1-2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την μη αναπροσαρμογή των τελών –δικαιωμάτων χρήσης Νεκροταφείου για το έτος 2012 και την παραμονή τους στις τιμές του έτους 2011.
 
Γιώτης Κων/νος:  Με ευχαριστεί η πρότασή σας αυτή και μάλιστα θα πρότεινα αν είναι εφικτό να μειωθούν τα τέλη., λόγω της οικονομικής ύφεσης .
 
 Τσαρμπού  Ευφροσύνη: Προτείνω την μείωση των τελών γιατί με την  κρίση που υπάρχει αυτή την στιγμή στη Χώρα μας και με τους φόρους που έχει επιβάλλει η Κυβέρνηση, προκειμένου να καλύψει το έλλειμμα, ο λαός είναι σε απόγνωση. Θα καταψηφίσω το θέμα.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο τις τοποθετήσεις των Συμβούλων , τις διατάξεις των: 1) άρθρο 25 παρ.12 του Ν.1828/89, 2) άρθρο 93 παρ.3 του Ν.3463/06, 3)  την περίπτωση ζ της παρ 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 και 4) την υπ’ αριθμ. 1/2012 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία εισηγείται την μη αναπροσαρμογή  των τελών και δικαιωμάτων
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  
(Μειοψηφούσης της  Δημοτικής Συμβούλου Τσαρμπού Ευφροσύνης).
 
Την μη αναπροσαρμογή των τελών – δικαιωμάτων χρήσης Νεκροταφείου που  έχουν καθορισθεί με την αριθμ. 147/2011 όμοια απόφασή μας και θα ισχύσουν από 01/01/2012  και εφεξής, ως κατωτέρω:
 
 
Δημοτική Ενότητα Κορινθίων:
 

α/α
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
 
1
Δικαίωμα καθαριότητας (ετησίως) στα Νεκροταφεία Κορίνθου
60,00 €
2
Δικαίωμα ανόρυξης τάφων
150,00 €
3
Δικαίωμα ευπρεπισμού τάφων
150,00 €
4
Δικαίωμα παραχώρησης τάφων 4ετους χρήσεως σε δημότες
250,00 €
5
Δικαίωμα οστεοφυλακίου ετησίως
45,00 €
6
Δικαίωμα παραμονής οστών πέραν της 4ετίας (ετησίως)
150,00 €
7
Δικαίωμα παραχώρησης τάφων 4ετους χρήσεως σε ετεροδημότες μόνο στα Νεκροταφεία των Δημοτικών-Τοπικών Κοινοτήτων
2.720,00€
8
Δικαίωμα καθαριότητας στα Νεκροταφεία των Δημοτικών-Τοπικών Κοινοτήτων
40,00 €
9
Δικαίωμα παλαιών οικογενειακών τάφων (ετησίως) στα Νεκροταφεία Κορίνθου
60,00€
10
Δικαίωμα παλαιών οικογενειακών τάφων (ετησίως) στα Νεκροταφεία Τ&Δ. Κοινότητες Αρχ. Κορίνθου, Εξαμιλίων, Ξυλοκέριζας και Σολομού
40,00€
11
Δικαίωμα μετατροπής των τάφων τετραετούς χρήσης σε οικογενειακούς που έχουν παραχωρηθεί τα έτη 2006 & 2007
1.370,00€

 Δημοτική Ενότητα Άσσου – Λεχαίου:
 
1
Δικαίωμα παραχώρησης νέων τάφων σε δημότες
250,00 €
2
Δικαίωμα παραχώρησης νέων τάφων σε ετεροδημότες
2.000,00€
3
Δικαίωμα καθαριότητας στα Νεκροταφεία (ετησίως)
20,00 €
 
 
Δημοτική Ενότητα Σαρωνικού:
 

1
Δικαίωμα παραχώρησης νέων τάφων σε δημότες
200,00 €
2
Δικαίωμα παραχώρησης νέων τάφων σε ετεροδημότες
2.000,00€
3
Δικαίωμα καθαριότητας στα Νεκροταφεία (ετησίως)
20,00 €

 Δημοτική Ενότητα Σολυγείας
 

1
Δικαίωμα παραχώρησης νέων τάφων σε δημότες
100,00 €
2
Δικαίωμα παραχώρησης νέων τάφων σε ετεροδημότες
2.000,00€
3
Δικαίωμα καθαριότητας στα Νεκροταφεία (ετησίως)
20,00 €

 Δημοτική Ενότητα Τενέας:
 

1
Δικαίωμα παραχώρησης νέων τάφων σε δημότες
250,00 €
2
Δικαίωμα παραχώρησης νέων σε ετεροδημότες
2.000,00€
3
Δικαίωμα καθαριότητας στα Νεκροταφεία (ετησίως)
20,00 €

 
   Από 1-1-2011 σε όλες τις τοπικές και δημοτικές κοινότητες του Δήμου Κορινθίων δεν θα παραχωρηθούν νέοι διπλοί τάφοι. Η παραχώρηση και το δικαίωμα χρήσης τάφων θα αφορά Μονούς  τάφους, λόγω ανεπάρκειας χώρων.
Από τα ανωτέρω έσοδα προβλέπεται να εισπραχθεί ποσό 362.903,38 €
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 2 / 9 / 2012 .
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ               Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 20-01-2012
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ