Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2012

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                
     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 3
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 2/18-1-2012)
 
ΘΕΜΑ 1ο  : «Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2012 »
 
                                               
 Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 18 – 1 – 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, ύστερα από την αριθμ. 1304/13.1.2012 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1  του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (39) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Καμπούρης Χαράλαμπος
 4. Παππάς Αντώνης
 5. Σταματάκης Μάριος
 6. Τζαναβάρας Δημήτριος
 7. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
 8. Φαρμάκης Γεώργιος
 9. Μελέτης Χρήστος
 10. Κεφάλας Σταύρος
 11. Λέκκας Πέτρος
 12. Κολοκούρης Νικόλαος
 13. Χατζής Μιχάλης
 14. Γκερζελής Ιωάννης
 15. Περόγαμβρος Μιχάλης
 16. Ζήμος Κων/νος
 17. Δράκος Παναγιώτης
 18.  Λαμπρινός Παναγιώτης
 19. Καμπάς Νικόλαος
 20. Οικονόμου Γεώργιος
 21. Βατουσιάδης Νικόλαος
 22. Φόρτης Φώτιος      
 23. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 24. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 25. Γιώτης Κων/νος
 26. Τόγιας Σωκράτης
 27. Μπάκουλης Δημήτριος
 28. Πούρος Γεώργιος
 29. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 30. Ρούκης Βασίλειος
 31. Γιάννου Νικολέττα
 32. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
 33. Δασκαλοπούλου Σοφία
 34. Αθανασάκος Θωμάς
 35.  Γουγάς Αλέξανδρος
 36. Τσαρμπού Ευφροσύνη
 37.  Καρπούζης Γρηγόριος
 38. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 39. Λέκκα Σοφία
 
 
 
    ΑΠΟΝΤΕΣ 
    1. Κορδώσης Χρήστος
2. Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 
 

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα έξι (16) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων

 

   
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
  1.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
  2.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
  3.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
  4.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
  5.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
  6.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
  7.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
  8.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
  9.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
  10.Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
  11.Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
  12.Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
  13.Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
  14.Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
  15.Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος 
  16.Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
 
                                  
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
1.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
2.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
3.      Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
4.      Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα
5.      Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
6.      Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς    
 
 
 
 
         
 
                                                        
 
 
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Γεώργιος Οικονόμου, 2)Αντώνιος Παππάς και 3) Νικόλαος Βατουσιάδης προσήλθαν στο τέλος της συζήτησης του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος  και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Βασίλειος Κωνσταντογιάννης και 2) Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας απεχώρησαν στο μέσον της συζήτησης του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.        
 
Απόφαση: 3  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης    
                        ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 208 του Ν. 3463/2006 το Δημοτικό Συμβούλιο πριν από την έναρξη του οικονομικού έτους καταρτίζει τεχνικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει με σειρά προτεραιότητας έργα που πρέπει να εκτελεσθούν και που η δαπάνη τους πρέπει να αντιμετωπισθεί με τα κάθε είδους έσοδα του προϋ/σμού. Σύμφωνα με το άρθρο 63 περ. γ΄ του Ν.3852/2010 η Εκτελεστική Επιτροπή (αποτελούμενη από το Δήμαρχο και τους Αντιδημάρχους) καταρτίζει και εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου, έχοντας λάβει υπόψη την εισήγηση των συμβουλίων δημοτικών –Τοπικών  κοινοτήτων (συμπεριλαμβανομένων προτάσεων κοινωνικών φορέων της περιοχής), για τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν και φέρει και την ευθύνη υλοποίησής του. Η Εκτελεστική Επιτροπή με την υπ’ αριθ. 1/2012 απόφασή της εισηγήθηκε προς το Δημοτικό Συμβούλιο το Τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Κορινθίων για το έτος 2012, σχέδιο του οποίου σας δόθηκε με την πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου για να το μελετήσετε και να θέσετε τις απόψεις –τοποθετήσεις σας στη σημερινή συνεδρίαση.
Ο Πρόεδρος κάλεσε όποιο δημοτικό Σύμβουλο ήθελε να τοποθετηθεί.
 
Γιώτης Κων/νος:  Έχω να παρατηρήσω ότι είναι ένα πρόγραμμα χωρίς στόχευση, συνοχή και μη προσαρμοσμένο στις σημερινές καταστάσεις. Σ΄ αυτό το Τεχνικό Πρόγραμμα γίνεται διασπάθιση πόρων σε μικρά έργα και όχι σε έργα ανάπτυξης που θα βοηθήσουν τους δημότες μας να βρουν θέσεις εργασίας, σε καιρούς οικονομικής κρίσης της  Χώρας.  Απουσιάζουν έργα για την ανάπτυξη του αγροτικού πλούτου. Επίσης λείπουν δράσεις βελτίωσης της ορεινής ζώνης. Ακόμη δεν αγγίζουμε κάποια έργα που θα είναι πολύτιμα για την ανάπτυξη του τόπου μας όπως το Αεροδρόμιο Λεχαίου και τη Περιφερειακή αγορά  Λεχαίου. Απουσιάζουν χρηματοδοτήσεις δράσεων για Βιοτεχνικό Πάρκο, Δεν υπάρχει κονδύλι ανάπτυξης έργων που θα συμβάλουν στο τουρισμό. Δεν διακρίνω παρεμβάσεις στις ακτοπλοϊκές γραμμές για να προσελκύσουμε τους Αθηναίους, όπως δημιουργία μιας μαρίνας  στο Σαρωνικό κόλπο (Κόρφο κλ.π).  Πρόκειται για ένα Τεχνικό Πρόγραμμα αποσπασματικό, υπερτιμημένο ως προς τα κοστολόγια. Για όλα αυτά που ανέφερα η παράταξή μου  θα το καταψηφίσει.  
 
Γουγάς Αλέξανδρος: Το συγκεκριμένο Τεχνικό Πρόγραμμα είναι πλασματικό. Δεν έχει γίνει εξορθολογισμός και ιεράρχηση των νέων έργων. Δεν αποτυπώνεται ο σχεδιασμός αναπτυξιακών έργων. Περιλαμβάνονται έργα μεγάλου κόστους που είναι ασύμβατα ενώ λείπουν έργα που θα προσελκύουν τον τουρισμό στον Δήμο μας. Μερικά από αυτά είναι: η ανάδειξη –αξιοποίηση των αρχαιολογικών χώρων, έργα πολιτικής προστασίας των δασών και έργα υποδομής για τους δημότες.
 
Τσαρμπού Ευφροσύνη: Το Τεχνικό Πρόγραμμα δεν ανταποκρίνεται στην εξυπηρέτηση και επίλυση  των λαϊκών προβλημάτων. Λείπουν έργα αγροτικής ανάπτυξης. Το Τεχνικό Πρόγραμμα υποτάσσεται στη τήρηση της νομοθεσίας του Καλλικράτη. Καταψηφίζω το Τεχν. Πρόγραμμα.
 
Πούρος Γεώργιος: Θα συμφωνήσω με τις τοποθετήσεις των ομιλούντων πριν από εμένα. Δεν υπάρχουν έργα Αγροτικής Ανάπτυξης. Δεν προβλέπεται κάτι για τη Περιφερειακή αγορά Λεχαίου. Τα έργα για τα οποία ο τέως Δήμος Άσσου Λεχαίου είχε πάρει δάνειο δεν περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα. Πρέπει ν΄ αυξηθεί το κόστος για τη συντήρηση των σχολικών κτιρίων.  Και βέβαια αν οι Πρόεδροι των Δημοτικών –Τοπικών Κοινοτήτων έχουν μελετήσει το Τεχνικό Πρόγραμμα και συναινούν μ΄ αυτό.
 
Χασικίδης Χρήστος:  Πιστεύω ότι το Τεχνικό Πρόγραμμα είναι σύγχρονο, ρεαλιστικό , προσαρμοσμένο στις σημερινές συνθήκες και πρέπει να προσπαθήσουμε να υλοποιηθεί. Επίσης να μη ξεχνάμε ότι στο Δήμο έχουν έρθει νέες αρμοδιότητες με τον νόμο του Καλλικράτη χωρίς την ανάλογη χρηματοδότηση. Ακόμα την μείωση των κρατικών επιχορηγήσεων , όπως οι ΚΑΠ, ΣΑΤΑ κ.λ.π.  
 
Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος: Ένα Τεχνικό Πρόγραμμα που πρέπει ν΄ απαντά στις ανάγκες της κοινωνίας δεν μπορεί να χαρακτηρίζεται ασύνδετο. Αναφέρθηκε ότι δεν περιλαμβάνονται έργα για οδικούς άξονες, ΒΙΠΕ, αποχέτευσης , διαδικτύωση κ.λ.π. Είναι φυσικό γιατί για όλα αυτά έχουμε καταθέσει προτάσεις για ένταξη και χρηματοδότηση από προγράμματα ΕΣΠΑ, ΘΗΣΕΑ. Επίσης ο Δήμοςέδειξε και το κοινωνικό του προφίλ κατά το  έτος 2011,  ήταν ο αιμοδότης της αγοράς (προμήθεια εργαλείων, χρωμάτων, κ.α)οπότε και σ΄ αυτό το κομμάτι ο Δήμος είχε τη παρουσία του.  Πιστεύω ότι το τεχνικό πρόγραμμα είναι φιλόδοξο, ρεαλιστικό, εφαρμόσιμο και μπορεί ν΄ ανταποκριθεί στην επίλυση των καθημερινών προβλημάτων.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα, τις τοποθετήσεις των Συμβούλων , την αριθμ.1/2012 απόφαση-εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής και τις διατάξεις των άρθρων από 208 -210 του Ν. 3463/2006 και άρθρο 63 περ.γ΄ Ν. 3852/2010
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(μειοψηφούντων των : 1) Κων/νου Γιώτη, 2)Γρηγορίου Καρπούζη, 3) Βασιλείου Ρούκη,4) Σπύρου Ζαχαριά, 5) Νικολέττας Γιάννου, 6) Σοφίας Δασκαλοπούλου, 7) Θωμά Αθανασάκου, 8) Αλέξανδρου Γουγά και 9) Ευφροσύνης Τσαρμπού)
 
Εγκρίνει το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2012 όπως αυτό καταρτίσθηκε και το οποίο έχει ως εξής:
 
.//.
.//.
//.
.//.
 
.//.
 
.//.
 
.//.
 
.//.
 
.//.
 
.//.
 
.//.
 
.//.
 
 

 


 

 
Όλα τα ανωτέρω έργα είναι αυτοτελή, λειτουργικά και αυτοχρησιμοποιούμενα.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το εδ. β παρ. 2 του άρθρου 208 του Ν. 3463/06 έχει ληφθεί υπόψη το ποσοστό 30% για τα δημοτικά διαμερίσματα.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
 
           Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 2 / 3 / 2012 .
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ              Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 20-01-2012
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ