Λήψη απόφασης επί της πρότασης της Α/θμιας Εκπαίδευσης για συγχώνευση δημοτικών σχολείων

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     
     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 33
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 4/22-2-2012)
 
ΘΕΜΑ 1ο ΗΔ : «Λήψη απόφασης επί της πρότασης της Α/θμιας Εκπαίδευσης για συγχώνευση των 1ου και 13ου Δημοτικών Σχολείων Κορίνθου, Σολομού – Αθικίων και την κατάργηση του 1/θ Νηπιαγωγείου Στεφανίου –Αγιονορίου»
                                               
 Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 22 – 2 – 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 5866/17.2.2012 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 7 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (38) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν απών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
2.      Καμπούρης Χαράλαμπος
3.      Παππάς Αντώνης
4.      Σταματάκης Μάριος
5.      Τζαναβάρας Δημήτριος
6.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
7.      Φαρμάκης Γεώργιος
8.      Μελέτης Χρήστος
9.      Κεφάλας Σταύρος
10.Λέκκας Πέτρος
11.Κολοκούρης Νικόλαος
12.Χατζής Μιχάλης
13.Γκερζελής Ιωάννης
14.Περόγαμβρος Μιχάλης
15.Ζήμος Κων/νος
16.Δράκος Παναγιώτης
17. Λαμπρινός Παναγιώτης
18.Καμπάς Νικόλαος
19.Οικονόμου Γεώργιος
20.Βατουσιάδης Νικόλαος
21.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
22.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
23.Γιώτης Κων/νος
24.Τόγιας Σωκράτης
25.Μπάκουλης Δημήτριος
26.Πούρος Γεώργιος
27.Ζαχαριάς Σπυρίδων
28.Ρούκης Βασίλειος
29.Γιάννου Νικολέττα
30.Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
31.Κορδώσης Χρήστος
32.Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
33.Δασκαλοπούλου Σοφία
34.Αθανασάκος Θωμάς
35. Γουγάς Αλέξανδρος
36.Καρπούζης Γρηγόριος
37.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
38.Λέκκα Σοφία
 
 
 
   ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Χασικίδης Χρήστος
2.      Φόρτης Φώτιος
3.      Τσαρμπού Ευφροσύνη
   
  
 Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα έξι (16) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων
   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
  1.      Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς    
  2.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
  3.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
  4.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
  5.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
  6.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος        
  7.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
  8.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
  9.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
  10.Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
  11.Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
  12.Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
  13.Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
  14.Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
  15.Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
  16.Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
 
                         
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
1.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
2.      Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
3.      Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα
4.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
5.      Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
6.      Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος 
 
 
 
 
 
         
 
                                                        
 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων, μαθητών, δασκάλων, Α΄ Ε.Λ.Μ.Ε. Κορινθίας και γονείς. 
 
      Απόφαση: 33  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της   ημερήσιας                   
                          διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το υπ΄ αριθμ. Φ2/1079/14-2-2012 έγγραφο της Δ/νσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας, με το οποίο ζητούνται οι απόψεις-προτάσεις του Δήμου Κορινθίων σχετικά με την πρόταση α) συγχώνευσης του 13ου Δ.Σ. Κορίνθου στο 1ο Δ.Σ. Κορίνθου, β) συγχώνευσης του δημοτικού σχολείου Σολομού στο αντίστοιχο σχολείο των Αθικίων και γ) την κατάργηση του Νηπιαγωγείου Στεφανίου- Αγιονορίου.
Παράλληλα ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος το υπ΄ αριθμ. 10112/Δ4/30-1-2012 έγγραφο της Υφυπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων κας Παρασκευής Χριστοφιλοπούλου με θέμα τις «μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2012-2013». Σύμφωνα με το έγγραφο αυτό οι προτάσεις που θα διαμορφωθούν και υποβληθούν στο Υπουργείο θα αντιπροσωπεύουν τις πραγματικές ανάγκες κάθε περιοχής, με τις γεωγραφικές συνθήκες και τις ιδιαιτερότητές τους, δεδομένου μάλιστα ότι οι κτιριακές υποδομές , οι συντηρήσεις, τα λειτουργικά έξοδα των σχολείων και οι μετακινήσεις των μαθητών περιέρχονται πλέον στην αρμοδιότητα των Δήμων.
Για τη διαμόρφωση των προτάσεων θα πρέπει να τηρηθούν:
«Τα κριτήρια συγχώνευσης είναι οι κτιριακές υποδομές-εγκαταστάσεις καθώς και οι δυνατότητες ανάπτυξης αιθουσών διδασκαλίας, βιβλιοθήκης και λοιπών βοηθητικών χώρων και εξοπλισμού στο σχολείο μετακίνησης. Επιπλέον εκτιμάται η χιλιομετρική απόσταση για το νέο σχολείο, λαμβάνοντας υπόψη τη συγκοινωνιακή κάλυψη της περιοχής, το οδικό δίκτυο, τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες και τη διάρκεια κάλυψης της διαδρομής για τη άφιξη στο νέο σχολείο, η οποία για τις δύσκολες και δυσπρόσιτες περιοχές δε μπορεί να υπερβαίνει τη μισή ώρα για τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και τα ¾ της ώρας για τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης».
Τέλος στο έγγραφο επισημαίνεται ότι θα είναι καλό να εξασφαλίζεται η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων για τη διατύπωση της καλύτερης δυνατής εκπαιδευτικής πρότασης προς όφελος των μαθητών και της εκπαίδευσης και την αποφυγή εκ των υστέρων διαμαρτυριών .
 
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους δημοτικούς συμβούλους, οι οποίοι τοποθετήθηκαν επί του θέματος:
Δράκος Παναγιώτης: Δεν κατανοώ τη σπουδή του Διευθυντή της Α/θμιας εκπαίδευσης για την συγχώνευση του 13ου Δ.Σ. Κορίνθου στο 1ο Δ.Σ. Κορίνθου, του δημοτικού σχολείου Σολομού στο αντίστοιχο σχολείο των Αθικίων και την κατάργηση του Νηπιαγωγείου Στεφανίου – Αγιονορίου.
Έχουν γίνει προσπάθειες σ΄ αυτά τα σχολεία να μη τους λείπει τίποτα και να λειτουργούν άριστα. Δεν καταλαβαίνω πως προέκυψε αυτό το θέμα χωρίς καμία διαβούλευση. Θα πρέπει να παραμείνουν τα σχολεία όπως είναι σήμερα και να γίνει διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για τον χωροταξικό σχεδιασμό με ορθολογική κατανομή των ορίων των σχολείων. Είμαι αντίθετος στην συγχώνευση των ανωτέρω σχολικών μονάδων και στην κατάργηση του Νηπιαγωγείου. Τα σχολεία να παραμείνουν ανοικτά, όπως είναι σήμερα.
Γιώτης Κων/νος: Αισθάνομαι την ανάγκη να πω ότι το θέμα αυτό είναι το κρισιμότερο από όλα τ΄ άλλα. Αυτά τα θέματα με τα σχολεία δημιουργήθηκαν κατόπιν προσταγών του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Πρέπει να εξασφαλίζεται με συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων η διατύπωση της καλύτερης πρότασης μετά από αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προϊόντος. Είμαι αντίθετος στη συγχώνευση των δημοτικών σχολείων και την κατάργηση του Νηπιαγωγείου. Είναι αναγκαίο να υπάρχουν εκεί με όσα παιδιά και αν είναι.
Δασκαλοπουλου Σοφία: Σύμφωνα με την Υφυπουργό  κα Παρασκευή Χριστοφιλοπούλου στο έγγραφο της αναφέρει, ότιθα είναι καλό να εξασφαλίζεται η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων για τη διατύπωση της καλύτερης δυνατής εκπαιδευτικής πρότασης προς όφελος των μαθητών και της εκπαίδευσης και την αποφυγή εκ των υστέρων διαμαρτυριών. Την συνεργασία μας στη λεηλασία της δημόσιας εκπαίδευσης δεν θα την έχει. Είμαστε ενάντια στις συγχωνεύσεις και στην κατάργηση των σχολείων που προτείνονται. Το κλείσιμο των σχολείων και η μεταφορά των μαθητών σε άλλα σχολεία κοντινών χωριών υπονομεύει οποιαδήποτε πολιτική βούληση του Δήμου να συμβάλλει στην ανάπτυξη της περιοχής. Η κατάργηση έχει επιπτώσεις σε θέσεις εργασίας. Να έχουμε πρόσβαση στο κοινωνικό αγαθό που λέγεται Δημόσιο Σχολείο.
            Επίσης εκπρόσωποι των παρευρισκόμενων εξέφρασαν την αντίθεσή τους στην πρόταση της Α/θμιας εκπαίδευσης για την συγχώνευση και κατάργηση των ανωτέρω σχολείων.
            Τέλος ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου το από 22-2-2012 ψήφισμα διαμαρτυρίας του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 13ο Δημοτικού Σχολείου Κορίνθου, την ανακοίνωση για συγχωνεύσεις – καταργήσεις της Α΄ Ε.Λ.Μ.Ε. Κορινθίας, με τα οποία δηλώνουν ότι είναι κατηγορηματικά αντίθετοι στις προτεινόμενες συγχωνεύσεις – καταργήσεις σχολείων.
            Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την πρόταση της Α/θμιας Εκπαίδευσης, τις τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων, φορέων και κατοίκων   
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
1.- Δεν συμφωνεί με την προτεινόμενη α) συγχώνευση του 13ου Δ.Σ. Κορίνθου στο 1ο Δ.Σ. Κορίνθου, β)  του δημοτικού σχολείου Σολομού στο αντίστοιχο σχολείο των Αθικίων και γ) την κατάργηση του Νηπιαγωγείου Στεφανίου- Αγιονορίου από την επομένη σχολική χρονιά 2012-2013 για τους πιο κάτω λόγους: 
 
α) — Το 6/θ 13ο δημοτικό σχολείοΚορίνθου   έχει ικανό αριθμό μαθητών, 107 παιδιά συνολικά, κτιριακή υποδομή και άψογη διοικητική οργάνωση, κατά συνέπεια μπορεί και πρέπει να διατηρήσει την αυτόνομη λειτουργία του, ώστε να καταστεί δυνατή η φιλοξενία κι άλλων παιδιών αμέσως μόλις ζητηθεί.
Με την συγχώνευση του 13ου στο 1ο 12/θ δημοτικό σχολείο Κορίνθου θα γίνει ένα σχολείο με πολυμελή τμήματα με συνέπεια τη μη σωστή εκπαίδευση των παιδιών μας ιδιαίτερα όταν φοιτούν σε αυτά παιδιά με ειδικές ανάγκες αλλά και παιδιά οικογενειών άλλων εθνικοτήτων που δυσκολεύονται στην χρήση της ελληνικής γλώσσας.
Τα σχολεία έχουν ιδιόκτητα κτίρια και με την συγχώνευσή τους δεν θα περιορισθούν οι δαπάνες του δημοσίου και του Δήμου για τη λειτουργία και τη συντήρησή τους.
Θα πρέπει να παραμείνουν τα σχολεία όπως είναι σήμερα και να γίνει διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για τον χωροταξικό σχεδιασμό με ορθολογική κατανομή των ορίων όλων των σχολείων.
 
β) — Το Δημοτικό Σχολείο  Σολομού έχει ήδη 35 μαθητές σε όλες τις τάξεις , αριθμός ικανός για να παραχθεί ικανοποιητικότατο εκπαιδευτικό έργο, ενώ παράλληλα οι γονείς και οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου έχουν αξιολογήσει ήδη θετικό το παραχθέν έργο.
 
 Η απόσταση από τα Αθίκια είναι 16 χιλιόμετρα με επιστροφή, γεγονός που θα επιβαρύνει αφενός τους μαθητές με την απώλεια σημαντικού χρόνου, ο οποίος θα μπορούσε ν΄ αξιοποιηθεί για εκπαιδευτική μάθηση, είτε εντός του σχολείου Σολομού, είτε με μελέτη στα σπίτια των μαθητών.
 
– Η τυχόν μεταφορά των μαθητών με λεωφορείο, πέραν των προβλημάτων επικινδυνότητας επιβίβασης και αποβίβασης των μαθητών επί της επαρχιακής οδού Κορίνθου-Άργους, θα επιβαρύνει οικονομικά το Δήμο Κορινθίων και κατ΄ επέκταση τους δημότες όλου του Δήμου μας, με την καταβολή εξ ιδίων δημοτικών πόρων των εξόδων μεταφοράς.
 
– Ο Δήμος Κορινθίων αναλαμβάνει την καταβολή τόσο των λειτουργικών εξόδων, όσο και των εξόδων συντήρησης και επισκευής του δημοτικού σχολείου Σολομού, όπως άλλωστε πράττει τα τελευταία χρόνια, εφόσον η Α/θμια Εκπαίδευση και το Υπουργείο Παιδείας θεωρούν ότι με την κατάργηση του σχολικού συγκροτήματος αυτού θα εξοικονομηθούν οικονομικοί πόροι.
 
Δεν τίθεται θέμα επίσης εξοικονόμησης πόρων από την κατάργηση του 2/θέσιου αυτού σχολείου από τις μισθοδοσίες των εκπαιδευτικών, αφού θα χρειαστεί ν΄ αυξηθούν οι αντίστοιχες θέσεις εκπαιδευτικών στα Αθίκια.
 
Το χωριό του Σολομού θα μαραζώσει δημογραφικά, αφού οι γονείς θ΄ αναγκαστούν να βρουν άλλους τρόπους εκπαιδευτικής μάθησης και πιθανής μετεγκατάστασης οικογενειακά σε άλλα αστικά κέντρα, κατά κύριο λόγο στην πρωτεύουσα την Κόρινθο.
 
γ) Το Νηπιαγωγείο Στεφανίου – Αγιονορίου  έχει ήδη 2 μαθητές με προοπτική όμως να αυξηθούν το επόμενο έτος σε έξι, αριθμός ικανός για να παραχθεί ικανοποιητικό εκπαιδευτικό έργο, ενώ παράλληλα οι γονείς και οι μαθητές έχουν αξιολογήσει ήδη θετικό το παραχθέν έργο. Επίσης το Νηπιαγωγείο στεγάζεται σε σύγχρονο κτίριο με πλήρη υλικοτεχνικό εξοπλισμό για την καλύτερη διαπαιδαγώγηση των παιδιών. 
 
 Η απόσταση από την Κλένια ή το Χιλιομόδι  (πιθανή μεταφορά των μαθητών) είναι αρκετά μεγάλη (22 έως 30 χιλιόμετρα με επιστροφή αντίστοιχα), γεγονός που θα επιβαρύνει τους μικρούς μαθητές, ο οποίος θα μπορούσε ν΄ αξιοποιηθεί εντός του Νηπιαγωγείου Στεφανίου.
 
Το Στεφάνι και το Αγιονόρι είναι από τα πλέον ορεινά χωριά του Δήμου Κορινθίων και δυσπρόσιτα, με οδικό δίκτυο, το οποίο δεν είναι στην καλύτερη επιθυμητή κατάσταση ενώ οι συχνές χιονοπτώσεις τη χειμερινή περίοδο καθιστούν την οδική πρόσβαση απροσπέλαστη.
 
– Η τυχόν μεταφορά των νηπίων με λεωφορείο, πέραν των άλλων προβλημάτων, θα επιβαρύνει οικονομικά το Δήμο Κορινθίων και κατ΄ επέκταση τους δημότες όλου του Δήμου μας, με την καταβολή εξ ιδίων δημοτικών πόρων των εξόδων μεταφοράς.
 
– Ο Δήμος Κορινθίων αναλαμβάνει την καταβολή τόσο των λειτουργικών εξόδων, όσο και των εξόδων συντήρησης και επισκευής του Νηπιαγωγείο Στεφανίου, εφόσον η Α/θμια Εκπαίδευση και το Υπουργείο Παιδείας θεωρούν ότι με την κατάργηση του σχολικού συγκροτήματος αυτού θα εξοικονομηθούν οικονομικοί πόροι.
 
 – Τα χωριά Στεφάνι και Αγιονόρι θα μαραζώσουν δημογραφικά, αφού οι γονείς θ΄ αναγκαστούν να βρουν άλλους τρόπους εκπαιδευτικής μάθησης και πιθανής μετεγκατάστασης οικογενειακά σε άλλα αστικά κέντρα.
 
2.- Ζητά από τη Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης να μην επιμείνει στην πρόταση αυτή, σε διαφορετική περίπτωση ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης να μην υιοθετήσει την άποψη αυτή.
Τελικά, το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και ιδιαίτερα η κα Υπουργός να ικανοποιήσει το αίτημά μας αυτό, το οποίο αποτελεί ομόθυμη απαίτηση των Τοπικών Κοινωνιών, των γονέων και κηδεμόνων και όλων  των φορέων.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
 
           Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 4 / 33 / 2012 .
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ              Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 23-02-2012
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ