Συνεργασία με το Σύλλογο «Ακτιβιστική Ροή Κορίνθου», για την περίθαλψη των αδέσποτων ζώων

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              
     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 41
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 4/22-2-2012)
 
ΘΕΜΑ 9ο ΗΔ :Συνεργασία με το Σύλλογο «Ακτιβιστική Ροή Κορίνθου», για την περίθαλψη των αδέσποτων ζώων”
                                               
 Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 22 – 2 – 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 5866/17.2.2012 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 7 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (38) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν απών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
2.      Καμπούρης Χαράλαμπος
3.      Παππάς Αντώνης
4.      Σταματάκης Μάριος
5.      Τζαναβάρας Δημήτριος
6.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
7.      Φαρμάκης Γεώργιος
8.      Μελέτης Χρήστος
9.      Κεφάλας Σταύρος
10.Λέκκας Πέτρος
11.Κολοκούρης Νικόλαος
12.Χατζής Μιχάλης
13.Γκερζελής Ιωάννης
14.Περόγαμβρος Μιχάλης
15.Ζήμος Κων/νος
16.Δράκος Παναγιώτης
17. Λαμπρινός Παναγιώτης
18.Καμπάς Νικόλαος
19.Οικονόμου Γεώργιος
20.Βατουσιάδης Νικόλαος
21.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
22.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
23.Γιώτης Κων/νος
24.Τόγιας Σωκράτης
25.Μπάκουλης Δημήτριος
26.Πούρος Γεώργιος
27.Ζαχαριάς Σπυρίδων
28.Ρούκης Βασίλειος
29.Γιάννου Νικολέττα
30.Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
31.Κορδώσης Χρήστος
32.Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
33.Δασκαλοπούλου Σοφία
34.Αθανασάκος Θωμάς
35. Γουγάς Αλέξανδρος
36.Καρπούζης Γρηγόριος
37.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
38.Λέκκα Σοφία
 
 
 
   ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Χασικίδης Χρήστος
2.      Φόρτης Φώτιος
3.      Τσαρμπού Ευφροσύνη
   
      Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα έξι (16) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων
   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
  1.      Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς    
  2.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
  3.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
  4.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
  5.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
  6.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
  7.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
  8.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
  9.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
  10.Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
  11.Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
  12.Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
  13.Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
  14.Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
  15.Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
  16.Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
 
                            
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
1.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
2.      Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
3.      Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα
4.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
5.      Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
6.      Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος 
 
 
 
 
 
         
 
                                                        
 

 Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.        
 
Απόφαση:  41    Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας  
                             διάταξης έθεσε υπόψη  του Δημοτικού Συμβουλίου,  το από 12-1-2012 έγγραφο τoυ Συλλόγου  «ΑΚΤΙΒΙΣΤΙΚΗ ΡΟΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ», το οποίο έχει ως εξής:
«Ο Σύλλογός μας, έχει δραστηριοποιηθεί έντονα και με πολύπλευρη προσφορά στον τομέα της φιλοζωίας. Τα μέλη συλλόγου μας έχουν αντιμετωπίσει ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό από τις καταγγελίες που έχουμε δεχτεί από πολίτες του ευρύτερου Καλλικρατικού    δήμου Κορινθίων, καταγγελίες που αφορούν, εγκατάλειψη ζώων, βασανιστήρια, τραυματισμούς αδέσποτων, στειρώσεις, ενημέρωση κ.α. Τα έξοδα από την εν λόγω δράση μας ανάγονται ετησίως στα 10.000 ευρώ και αφορούν κυρίως, ιατροφαρμακευτικά έξοδα, μεταφορικά, νοσηλείες, θεραπείες, συντήρηση του κέντρου περίθαλψης αδέσποτων ζώων Κορίνθου, τροφές.
Για τη συνέχιση των μέχρι τώρα προσπαθειών μας, με σκοπό την οριστική λύση του προβλήματος, σύμφωνα με το σχέδιο του συλλόγου που εν συντομία, προβλέπει και είναι σε εξέλιξη, αρχειοθέτηση των αδέσποτων της πόλης, σταδιακή μείωση και έλεγχο του πληθυσμού τους, μέσω προγράμματος στειρώσεων με εθελοντές γιατρούς από Γερμανία, Αγγλία, Ελλάδα, στο κέντρο περίθαλψης του συλλόγου, κ.α..
Ευελπιστούμε να συμμερίζεστε και να αναγνωρίζετε το κοινωνικό πρόβλημα κα να δοθεί λύση ώστε ο δήμος Κορινθίων σε συνεργασία με την Α.Ρ.Κ. να γίνει πρότυπο για άλλες ελληνικές πόλεις, οι οποίες χλευάζονται στο σύνολό τους   από όλη την Ευρώπη για την συμπεριφορά τους απέναντι στα δικαιώματα των ζώων.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 1 περ. γ εδ. 10  του Νόμου 3463/2006 όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 2. εδαφ. 28 του Νόμου 3852/2010,   τα παραπάνω εκτεθέντα και μετά από διαλογική συζήτηση
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
           
Τη συνεργασία του Δήμου Κορινθίων  στις δράσεις του Συλλόγου «ΑΚΤΙΒΙΣΤΙΚΗ ΡΟΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» για την αρχειοθέτηση των αδέσποτων της πόλης, σταδιακή μείωση και έλεγχο του πληθυσμού τους μέσω προγράμματος στειρώσεων και  την περίθαλψη των αδέσποτων ζώων στο κέντρο του συλλόγου με το ποσό των 5.000,00 €.
           
Με το εν λόγω ποσό θα καλυφθούν  ιατροφαρμακευτικά έξοδα, μεταφορικά, νοσηλείες, θεραπείες και τροφές
Η ανωτέρω δαπάνη θα προβλεφθεί με νεότερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τροποποίηση του             προϋπολογισμού έτους 2012,  στο  Κ.Α. 00/6142.0012 με τίτλο «αμοιβή για περισυλλογή και ιατρική φροντίδα αδέσποτων ζώων» .
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
 
 Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 4/ 41 / 2012 .
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ              Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 29-02-2012
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ