Μη απαίτηση απαλλοτριώσεων στο χώρο κατασκευής των έργων Αγροτ. Οδοπ. Αθικίων και Σοφικού

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     
     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 43
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 4/22-2-2012)
 
ΘΕΜΑ 11ο ΗΔ :”Μη απαίτηση απαλλοτριώσεων στο χώρο κατασκευής των έργων «Αγροτική Οδοποιία Δ.Κ. Αθικίων» και «Αγροτική Οδοποιία Δ.Κ. Σοφικού»”.
                                               
 Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 22 – 2 – 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 5866/17.2.2012 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 7 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (38) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν απών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
2.      Καμπούρης Χαράλαμπος
3.      Παππάς Αντώνης
4.      Σταματάκης Μάριος
5.      Τζαναβάρας Δημήτριος
6.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
7.      Φαρμάκης Γεώργιος
8.      Μελέτης Χρήστος
9.      Κεφάλας Σταύρος
10.Λέκκας Πέτρος
11.Κολοκούρης Νικόλαος
12.Χατζής Μιχάλης
13.Γκερζελής Ιωάννης
14.Περόγαμβρος Μιχάλης
15.Ζήμος Κων/νος
16.Δράκος Παναγιώτης
17. Λαμπρινός Παναγιώτης
18.Καμπάς Νικόλαος
19.Οικονόμου Γεώργιος
20.Βατουσιάδης Νικόλαος
21.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
22.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
23.Γιώτης Κων/νος
24.Τόγιας Σωκράτης
25.Μπάκουλης Δημήτριος
26.Πούρος Γεώργιος
27.Ζαχαριάς Σπυρίδων
28.Ρούκης Βασίλειος
29.Γιάννου Νικολέττα
30.Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
31.Κορδώσης Χρήστος
32.Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
33.Δασκαλοπούλου Σοφία
34.Αθανασάκος Θωμάς
35. Γουγάς Αλέξανδρος
36.Καρπούζης Γρηγόριος
37.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
38.Λέκκα Σοφία
 
 
 
   ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Χασικίδης Χρήστος
2.      Φόρτης Φώτιος
3.      Τσαρμπού Ευφροσύνη
                
 
 
 

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα έξι (16) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
  1.      Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς    
  2.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
  3.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
  4.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
  5.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
  6.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
  7.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
  8.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
  9.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
  10.Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
  11.Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
  12.Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
  13.Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
  14.Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
  15.Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
  16.Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
 
                             
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
1.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
2.      Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
3.      Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα
4.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
5.      Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
6.      Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος 
 
 
 
 
 
         
 
                                                         
 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
 
Απόφαση: 43  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερήσιας
                           διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου η οποία έχει ως εξής:
 
«ΣΧΕΤ:
1)      Η αριθμ. 21/484/26.10.2011 προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων με θέμα «Υποβολή πρότασης στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 -2013»
2)      Οι αριθμ. 46509/11-11-2011 & 46964/14-11-2011 Αιτήσεις Χρηματοδότησης του Δήμου Κορινθίων για τα έργα με τίτλους «Αγροτική Οδοποιία Δ.Κ. Αθικίων» και «Αγροτική Οδοποιία Δ.Κ. Σοφικού».
3)      Τα συμπληρωματικά στοιχεία που μας ζητήθηκαν την 30/01/2012 από την ΕΥΕ ΠΑΑ 2007-2013 – Περιφερειακό Γραφείο Πελοποννήσου, αρμόδια υπηρεσία αξιολόγησης των φακέλων.
 
Κύριε Δήμαρχε, κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι,
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά και προκειμένου να συμπληρώσουμε τους υποβληθέντες φακέλους και να προχωρήσει η αξιολόγηση των έργων «Αγροτική Οδοποιία Δ.Κ. Αθικίων» και «Αγροτική Οδοποιία Δ.Κ. Σοφικού», θα πρέπει να προσκομιστεί απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για τη μη απαίτηση απαλλοτριώσεων στον χώρο κατασκευής των ανωτέρω έργων.
  • Σύμφωνα με την οριστική μελέτη του έργου «Αγροτική Οδοποιία Δ.Κ. Αθικίων» που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων, η κατασκευή του έργου αφορά σε ασφαλτόστρωση υφιστάμενου αγροτικού δρόμου της Δ.Κ. Αθικιων        (στη θέση από τη διασταύρωση με την επαρχιακή οδό Αθικίων – Αγίου Ιωάννη και προς τη διασταύρωση με το δρόμο προς Αγιο Ιωάννη και Ρυτό).
  • Σύμφωνα με την οριστική μελέτη του έργου   «Αγροτική Οδοποιία Δ.Κ. Σοφικού», που επίσης συντάχθηκε και θεωρήθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων, η κατασκευή του έργου αφορά σε ασφαλτόστρωση – βελτίωση βατότητας – αγροτικής οδού συνολικού μήκους 13.349,13 km στη Δ.Κ. Σοφικού στα τμήματα Σοφικό – Λάκκα , Λάκκα –Κιουρκάτι και Λάκκα – Στείρι (και αποτελεί το συνδετήριο μέσο για τα οχήματα που κινούνται στην αγροτική περιοχή με τον κύριο Επαρχιακό δρόμο Κορίνθου – Επιδαύρου καθώς επίσης και την Τ.Κ. Κόρφου.
 
Καλείται συνεπώς το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει απόφαση για τη μη απαίτηση απαλλοτριώσεων στο χώρο κατασκευής των έργων «Αγροτική Οδοποιία Δ.Κ. Αθικίων» και «Αγροτική Οδοποιία Δ.Κ. Σοφικού», σύμφωνα με τις μελέτες που έχει εκπονήσει και θεωρήσει αρμοδίως η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων».
 
To Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω εκτεθέντα και μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Τη μη απαίτηση απαλλοτριώσεων στο χώρο κατασκευής των έργων «Αγροτική Οδοποιία Δ.Κ. Αθικίων» και «Αγροτική Οδοποιία Δ.Κ. Σοφικού», σύμφωνα με τις μελέτες που έχει εκπονήσει και θεωρήσει αρμοδίως η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων».
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
 
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 4 / 43 / 2012 .
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ              Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 29-02-2012
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ