Έγκριση διοργάνωσης αποκριάτικων καρναβαλικών εκδηλώσεων

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     
     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 44
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 4/22-2-2012)
 
ΘΕΜΑ 12ο ΗΔ :«Έγκριση διοργάνωσης αποκριάτικων καρναβαλικών εκδηλώσεων»
                                               
 Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 22 – 2 – 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 5866/17.2.2012 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 7 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (38) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν απών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
2.      Καμπούρης Χαράλαμπος
3.      Παππάς Αντώνης
4.      Σταματάκης Μάριος
5.      Τζαναβάρας Δημήτριος
6.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
7.      Φαρμάκης Γεώργιος
8.      Μελέτης Χρήστος
9.      Κεφάλας Σταύρος
10.Λέκκας Πέτρος
11.Κολοκούρης Νικόλαος
12.Χατζής Μιχάλης
13.Γκερζελής Ιωάννης
14.Περόγαμβρος Μιχάλης
15.Ζήμος Κων/νος
16.Δράκος Παναγιώτης
17. Λαμπρινός Παναγιώτης
18.Καμπάς Νικόλαος
19.Οικονόμου Γεώργιος
20.Βατουσιάδης Νικόλαος
21.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
22.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
23.Γιώτης Κων/νος
24.Τόγιας Σωκράτης
25.Μπάκουλης Δημήτριος
26.Πούρος Γεώργιος
27.Ζαχαριάς Σπυρίδων
28.Ρούκης Βασίλειος
29.Γιάννου Νικολέττα
30.Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
31.Κορδώσης Χρήστος
32.Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
33.Δασκαλοπούλου Σοφία
34.Αθανασάκος Θωμάς
35. Γουγάς Αλέξανδρος
36.Καρπούζης Γρηγόριος
37.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
38.Λέκκα Σοφία
 
 
 
   ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Χασικίδης Χρήστος
2.      Φόρτης Φώτιος
3.      Τσαρμπού Ευφροσύνη
   
     Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα έξι (16) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων
   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
  1.      Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς    
  2.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
  3.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
  4.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
  5.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
  6.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
  7.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
  8.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
  9.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
  10.Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
  11.Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
  12.Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
  13.Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
  14.Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
  15.Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
  16.Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
 
                            
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
1.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
2.      Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
3.      Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα
4.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
5.      Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
6.      Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος 
 
 
 
 
 
         
 
                                                        
 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
 
Απόφαση: 44    Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 12ο θέμα της ημερήσιας
                           διάταξης ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι ο Δήμος Κορινθίων θα διοργανώσει καρναβαλικές εκδηλώσεις το χρονικό διάστημα από 25/02/2012 έως 27/02/2012 στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου και συγκεκριμένα στην Κόρινθο, το Χιλιομόδι, την Κλένια, το Αγιονόρι, τον Άγιο Βασίλειο, τα Αθίκια, το Σοφικό, τον Κόρφο και το Σπαθοβούνι.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε τη διοργάνωση καρναβαλικών εκδηλώσεων ύψους 15.423,00 €. Με το ποσό αυτό θα καλυφθούν οι ακόλουθες δαπάνες:
α)Ηχητική κάλυψη των καρναβαλικών εκδηλώσεων στις Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου έως του ποσού 7.872 € συμπ. ΦΠΑ ,
β)Ειδική εξέδρα με ήχο και φως για τη μουσικοχορευτική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στις 25/2 στην Κόρινθο και συγκεκριμένα επί της οδού Πυλαρινού & Εθνικής Αντίστασης έως του ποσού των 3.075 € συμπ. Φ.Π.Α.
γ)Αναλώσιμα Υλικά, Αφεψήματα, Σουβλάκια, Σαρακοστιανά διοργάνωσης όλων των καρναβαλικών εκδηλώσεων έως του ποσού των 3.000 € συμπ. Φ.Π.Α.
δ)Κατασκευή εξέδρας για τη μουσικοχορευτική εκδήλωση στο Σοφικό στις 27/02/2012 έως του ποσού των 1.476€ συμπ. Φ.Π.Α..
 
            Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω εκτεθέντα από το Πρόεδρο και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3α του Ν. 3463/2006, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
            Τη διοργάνωση καρναβαλικών εκδηλώσεων το χρονικό διάστημα από 25/02/2012 έως 27/02/2012 στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Κορινθίων και συγκεκριμένα στην Κόρινθο, το Χιλιομόδι, την Κλένια, το Αγιονόρι, τον Άγιο Βασίλειο, τα Αθίκια, το Σοφικό, τον Κόρφο και το Σπαθοβούνι.
            Για την πραγματοποίηση των ανωτέρω εκδηλώσεων εγκρίνει ποσό ύψους 15.423,00 €, με το οποίο θα καλυφθούν οι ακόλουθες δαπάνες:
α)Ηχητική κάλυψη των καρναβαλικών εκδηλώσεων στις Δημοτικές-Τοπικές Κοινότητες του Δήμου έως του ποσού 7.872 € συμπ. ΦΠΑ ,
β)Ειδική εξέδρα με ήχο και φως για τη μουσικοχορευτική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στις 25/2 στην Κόρινθο και συγκεκριμένα επί της οδού Πυλαρινού & Εθνικής Αντίστασης έως του ποσού των 3.075 € συμπ. Φ.Π.Α.
γ)Αναλώσιμα Υλικά, Αφεψήματα, Σουβλάκια, Σαρακοστιανά διοργάνωσης όλων των καρναβαλικών εκδηλώσεων έως του ποσού των 3.000 € συμπ. Φ.Π.Α.
δ)Κατασκευή εξέδρας για τη μουσικοχορευτική εκδήλωση στο Σοφικό στις 27/02/2012 έως του ποσού των 1.476 € συμπ. Φ.Π.Α.
Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί από τη πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2012 με ΚΑ 6471.0001 και τίτλο «Πολιτιστικές εκδηλώσεις».
 
           Ψηφίζει τη διάθεση πίστωσης ποσού 15.423,00 €
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 4 / 44 / 2012 .
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ              Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 24-02-2012
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ