Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     
     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 45
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 4/22-2-2012)
 
ΘΕΜΑ 13ο ΗΔ :«Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας»
                                               
 Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 22 – 2 – 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 5866/17.2.2012 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 7 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (38) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν απών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
2.      Καμπούρης Χαράλαμπος
3.      Παππάς Αντώνης
4.      Σταματάκης Μάριος
5.      Τζαναβάρας Δημήτριος
6.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
7.      Φαρμάκης Γεώργιος
8.      Μελέτης Χρήστος
9.      Κεφάλας Σταύρος
10.Λέκκας Πέτρος
11.Κολοκούρης Νικόλαος
12.Χατζής Μιχάλης
13.Γκερζελής Ιωάννης
14.Περόγαμβρος Μιχάλης
15.Ζήμος Κων/νος
16.Δράκος Παναγιώτης
17. Λαμπρινός Παναγιώτης
18.Καμπάς Νικόλαος
19.Οικονόμου Γεώργιος
20.Βατουσιάδης Νικόλαος
21.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
22.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
23.Γιώτης Κων/νος
24.Τόγιας Σωκράτης
25.Μπάκουλης Δημήτριος
26.Πούρος Γεώργιος
27.Ζαχαριάς Σπυρίδων
28.Ρούκης Βασίλειος
29.Γιάννου Νικολέττα
30.Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
31.Κορδώσης Χρήστος
32.Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
33.Δασκαλοπούλου Σοφία
34.Αθανασάκος Θωμάς
35. Γουγάς Αλέξανδρος
36.Καρπούζης Γρηγόριος
37.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
38.Λέκκα Σοφία
 
 
 
   ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Χασικίδης Χρήστος
2.      Φόρτης Φώτιος
3.      Τσαρμπού Ευφροσύνη
   
 Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα έξι (16) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων
   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
  1.      Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς    
  2.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
  3.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
  4.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
  5.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
  6.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
  7.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
  8.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
  9.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
  10.Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
  11.Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
  12.Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
  13.Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
   4.Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
  15.Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
  16.Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
   
                            
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
1.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
2.      Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
3.      Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα
4.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
5.      Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
6.      Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος 
 
 
 
 
 
         
 
                                                        
 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου
 
Απόφαση: 45    Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 13ο θέμα της ημερήσιας
                           διάταξης ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, με την ιδιότητα του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης με την πρόσκληση με κωδ. 07.08.09.69.02.03.09/ΕΥΕ/ΓΓΙΦ στο πλαίσιο του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» καλεί είκοσι επτά Δήμους της Χώρας, βάση πληθυσμιακών κριτηρίων με την ιδιότητα του Δικαιούχου και του Φορέα Λειτουργίας να υποβάλλουν πρόταση στην πρόσκληση με τίτλο «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας –Δημιουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο» με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων μέχρι 30-3-2012.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου Γεωργίου Φαρμάκη, η οποία έχει ως εξής:
 
<< Η ανωτέρω πρόσκληση αναφέρεται στη δημιουργία και λειτουργία είκοσι επτά (27) Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης Υπηρεσιών υποστήριξης των γυναικών θυμάτων βίας από τους ανωτέρω Δήμους. Προβλέπεται επίσης η συνεργασία με φορείς, που αποδεδειγμένα έχουν δραστηριοποιηθεί   σε θέματα καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών και υποστήριξης γυναικών θυμάτων κάθε μορφής βίας, με σκοπό την αξιοποίηση της εμπειρίας και τεχνογνωσίας τους στον επιχειρησιακό συντονισμό, την οργάνωση, τη βιωσιμότητα και την αποτίμηση του Έργου και την παραγωγή των σχετικών εργαλείων. Τη συγκεκριμένη δέσμη ενεργειών θα αναλάβει σύμφωνα με την πρόσκληση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης με την ιδιότητα του Συντονιστή Δικαιούχου.
 
Ειδικότερα οι Δικαιούχοι Δήμοι, σύμφωνα με την πρόσκληση αναλαμβάνουν:
  • τη δημιουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται στην πρόσκληση
  • τη λειτουργία του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας για μία τουλάχιστον τριετία με καταληκτική ημερομηνία συγχρηματοδότησης την 31η Δεκεμβρίου 2015, καθώς και τη παροχή υπηρεσιών υποστήριξης των γυναικών θυμάτων βίας (κυρίως ενδοοικογενειακή βία και trafficking).
 Σύμφωνα με την πρόσκληση το μέγιστο κόστος δημιουργίας και τριετούς λειτουργίας που θα χρηματοδοτηθεί ανά νέο Ξενώνα ανέρχεται στις 300.000 €.
Προϋπόθεση για τη συμμετοχή των Δήμων στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αποτελεί η ύπαρξη Υπηρεσιακής Μονάδας με αντικείμενο τις πολιτικές ισότητας των φύλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν. 3852/2010. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαιτείται δέσμευση του Δήμου με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη σύστασή της.
 
Στο ανωτέρω πλαίσιο εισηγούμαστε:
 
1)      τη σύσταση υπηρεσιακής μονάδας με αντικείμενο τις πολιτικές ισότητας των φύλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του νόμου 3852/2010
2)      τη συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων στην πρόσκληση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων με κωδικό 07.08.09.69,02.03.09/ΕΥΕ.ΓΓΙΦ και τίτλο «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς  όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας- Δημιουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο»
 
Την παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή της πρότασης υποβολής, καθώς και οποιουδήποτε εγγράφου είναι απαραίτητο (αίτηση χρηματοδότησης, τεχνικό δελτίο προτεινόμενης πράξης, σύμφωνο αποδοχής των όρων της απόφασης ένταξης πράξης κ.λ.π.) σύμφωνα με την πρόσκληση με κωδικό 07.08.09.69,02.03.09/ΕΥΕ.ΓΓΙΦ ή εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή για τις ανάγκες υποβολής και υλοποίησης της πρότασης και τη χρηματοδότησή της, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της πρόσκληση με κωδικό 07.08.09.69,02.03.09/ΕΥΕ.ΓΓΙΦ, λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση αυτή.>>
 
            Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω εκτεθέντα από το Πρόεδρο, την εισήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου, τις διατάξεις του άρθρου 75 κεφ.ε παρ. 2 του Ν. 3463/2006, του άρθρου 97 του Ν. 3852/2010, 
την πρόσκληση με κωδικό 07.08.09.69.02.03.09/ΕΥΕ.ΓΓΙΦ της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής «Επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών Συγχρηματοδοτούμενων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων»  και μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
1. Τη σύσταση στον υπό κατάρτιση Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Κορινθίων  Υπηρεσιακής Μονάδας με αντικείμενο τις Πολιτικές Ισότητας των Φύλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Νόμου 3852/2010,
 
2. Την υποβολή πρότασης από το Δήμο Κορινθίων, στα πλαίσια της πρόσκλησης με κωδικό 07.08.09.69.02.03.09/ΕΥΕ.ΓΓΙΦ της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, με την ιδιότητα του Δικαιούχου και του Φορέα Λειτουργίας για την υλοποίηση των υποέργων της πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Δημιουργία κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο», που αφορούν τη δημιουργία και λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών υπηρεσιών υποστήριξης των γυναικών βίας στο Δήμο Κορινθίων και, μετά την ένταξη, να ενσωματώσει την πράξη στον ετήσιο προγραμματισμό του.
Η σύνταξη της πρότασης, πρόκειται να εκπονηθεί, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης με κωδικό 07.08.09.69.02.03.09/ΕΥΕ.ΓΓΙΦ της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων
 
3.   Η πρόταση, η οποία θα υποβληθεί για χρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007 – 2013», σύμφωνα με το υπόδειγμα, το οποίο επισυνάπτεται στην πρόσκληση με κωδικό 07.08.09.69.02.03.09/ΕΥΕ.ΓΓΙΦ, δεν έχει υποβληθεί και δεν έχει χρηματοδοτηθεί από άλλο επιχειρησιακό πρόγραμμα της τρέχουσας ή της προηγούμενης Προγραμματικής Περιόδου.
 
4. Εξουσιοδοτεί τον κ. Αλέξανδρο Πνευματικό – Δήμαρχο Κορινθίων, να  υπογράψει την πρόταση υποβολής, καθώς και οποιοδήποτε έγγραφο είναι απαραίτητο (αίτηση χρηματοδότησης, τεχνικό δελτίο προτεινόμενης πράξης, σύμφωνο αποδοχής των όρων της απόφασης ένταξης πράξης, κ.λπ), σύμφωνα με την πρόσκληση με κωδικό 07.08.09.69.02.03.09/ΕΥΕ.ΓΓΙΦ ή εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή για τις ανάγκες υποβολής και υλοποίησης της πρότασης και τη χρηματοδότησή της, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης με κωδικό 07.08.09.69.02.03.09/ΕΥΕ.ΓΓΙΦ, λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση αυτή.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
 
 
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 4 / 45 / 2012 .
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ              Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 23-02-2012
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ