Μετονομασία της οδού Ηπείρου στο Περιγιάλι

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     
     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 46
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 4/22-02-2012)
 
ΘΕΜΑ 14ο ΗΔ: «Μετονομασία της οδού Ηπείρου στο Περιγιάλι»
                                               
 Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 22 – 02 – 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 5866/17.02.2012 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 7 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (38) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν απών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
2.      Καμπούρης Χαράλαμπος
3.      Παππάς Αντώνιος
4.      Σταματάκης Μάριος
5.      Τζαναβάρας Δημήτριος
6.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
7.      Φαρμάκης Γεώργιος
8.      Μελέτης Χρήστος
9.      Κεφάλας Σταύρος
10.Λέκκας Πέτρος
11.Κολοκούρης Νικόλαος
12.Χατζής Μιχάλης
13.Γκερζελής Ιωάννης
14.Περόγαμβρος  Μιχάλης
15.Ζήμος Κων/νος
16.Δράκος Παναγιώτης
17. Λαμπρινός Παναγιώτης
18.Καμπάς Νικόλαος
19.Οικονόμου Γεώργιος
20.Βατουσιάδης Νικόλαος
21.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
22.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
23.Γιώτης Κων/νος
24.Τόγιας Σωκράτης
25.Μπάκουλης Δημήτριος
26.Πούρος Γεώργιος
27.Ζαχαριάς Σπυρίδων
28.Ρούκης Βασίλειος
29.Γιάννου Νικολέττα
30.Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
31.Κορδώσης Χρήστος
32.Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
33.Δασκαλοπούλου Σοφία
34.Αθανασάκος Θωμάς
35. Γουγάς Αλέξανδρος
36.Καρπούζης Γρηγόριος
37.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
38.Λέκκα Σοφία
 
 
 
   ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Χασικίδης Χρήστος
2.      Φόρτης Φώτιος
3.      Τσαρμπού Ευφροσύνη
 
 
 
 
 

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα έξι (16) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων

   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
  1.      Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς    
  2.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
  3.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
  4.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
  5.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
  6.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
  7.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
  8.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
  9.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
  10.Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
  11.Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
  12.Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
  13.Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
  14.Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
  15.Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
  16.Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
 
                            
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
1.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
2.      Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
3.      Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα
4.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
5.      Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
6.      Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος 
 
 
 
 
 
         
 
                                                        
 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου.  
 
Απόφαση: 45   Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 14ο θέμα της ημερήσιας
                           διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθ. 3/3/28-02-2011 απόφαση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Περιγιαλίου, περί μετονομασίας της οδού «Ηπείρου» σε «Σταύρου Καμπερόπουλου». Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση και την αίτηση των κατοίκων της περιοχής, η οδός αυτή και η περιοχή ολόκληρη ήταν γνωστή από το 1860 ως «ΔΗΜΗΤΡΑΙΪΚΑ», τότε που αγοράστηκε από το Σταύρο Καμπερόπουλο, οπλαρχηγό του Θ. Κολοκοτρώνη. Το κράτος είχε παραχωρήσει την όμορη περιοχή στο Θεόδωρο Κολοκοτρώνη , εξ’ ου και «ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΑΙΪΚΑ», όπως και η ονομασία της παρακείμενης οδού. Επειδή οι ονομασίες των παρακείμενων οδών είναι ονομασίες ηρώων και ευεργετών («Φρίξου Σταυρόπουλου», «Θεόδωρου Κολοκοτρώνη» και «Αγίου Ιωάννου»), πρέπει να είναι και το όνομα αυτής της οδού κάποιο ιστορικό ή θρησκευτικό ονοματεπώνυμο. Προτείνεται, λοιπόν, η μετονομασία της οδού «Ηπείρου» σε «Σταύρου Καμπερόπουλου», αφού υπήρξε και αυτός αγωνιστής του 1821.
 
            Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την αριθ. 3/3/28-02-2011 απόφαση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Περιγιαλίου, την από 19-11-2010σχετική αίτηση των κατοίκων της περιοχής και τις διατάξεις του άρθρου 8 του 3463/2006,μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(μειοψηφούντων των κ.κ. 1) Γεωργίου Πούρου, 2) Βασιλείου Κωνσταντογιάννη, 3) Νικόλαου Κολοκούρη, 4) Νικολέτας Γιάννου και 5) Γρηγορίου Καρπούζη και των κ.κ. 1) Σοφίας Δασκαλοπούλου και 2) Θωμά Αθανασάκου, που έδωσαν λευκή ψήφο)
 
Τη ονομασία της οδού «Ηπείρου», η οποία είναι κάθετος επί της οδού «Φρίξου Σταυρόπουλου» και παράλληλος της οδού «Θεόδωρου Κολοκοτρώνη» στην περιοχή Αγ. Ιωάννη της Τοπικής Κοινότητας Περιγιαλίου του Δήμου, σε  οδό «Σταύρου Καμπερόπουλου», για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας.
Η απόφαση αυτή θα διαβιβαστεί στην Επιτροπή ονομασίας οδών άρθρου 8 Ν. 3463/2006, προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την εν λόγω μετονομασία.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 4 / 46 / 2012 .
 
 
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ              Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 05-03-2012
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ