Περί του χαρακτηρισμού ή μη της παλαιάς γέφυρας στο Σολομό ως ιστορικό μνημείο

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     
     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 49
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 4/22-2-2012)
 
ΘΕΜΑ 17ο ΗΔ :«Περί του χαρακτηρισμού ή μη της παλαιάς γέφυρας στο Σολομό επί
                            της Π.Ε.Ο. Κορίνθου – Άργους, ως ιστορικού μνημείου»
                                               
 Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 22 – 02 – 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 5866/17.02.2012 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 7 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (38) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν απών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
2.      Καμπούρης Χαράλαμπος
3.      Παππάς Αντώνιος
4.      Σταματάκης Μάριος
5.      Τζαναβάρας Δημήτριος
6.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
7.      Φαρμάκης Γεώργιος
8.      Μελέτης Χρήστος
9.      Κεφάλας Σταύρος
10.Λέκκας Πέτρος
11.Κολοκούρης Νικόλαος
12.Χατζής Μιχάλης
13.Γκερζελής Ιωάννης
14.Περόγαμβρος Μιχάλης
15.Ζήμος Κων/νος
16.Δράκος Παναγιώτης
17. Λαμπρινός Παναγιώτης
18.Καμπάς Νικόλαος
19.Οικονόμου Γεώργιος
20.Βατουσιάδης Νικόλαος
21.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
22.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
23.Γιώτης Κων/νος
24.Τόγιας Σωκράτης
25.Μπάκουλης Δημήτριος
26.Πούρος Γεώργιος
27.Ζαχαριάς Σπυρίδων
28.Ρούκης Βασίλειος
29.Γιάννου Νικολέττα
30.Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
31.Κορδώσης Χρήστος
32.Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
33.Δασκαλοπούλου Σοφία
34.Αθανασάκος Θωμάς
35. Γουγάς Αλέξανδρος
36.Καρπούζης Γρηγόριος
37.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
38.Λέκκα Σοφία
 
 
 
 ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Χασικίδης Χρήστος
2.      Φόρτης Φώτιος
3.      Τσαρμπού Ευφροσύνη
   
  Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα έξι (16) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων
   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
  1.      Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς    
  2.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
  3.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
  4.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
  5.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
  6.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
  7.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
  8.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
  9.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
  10.Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
  11.Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
  12.Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
  13.Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
  14.Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
  15.Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
  16.Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
                           
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
1.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
2.      Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
3.      Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα
4.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
5.      Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
6.      Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος 
 
 
 
 
 
          
 
                                                        
 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
 
Απόφαση: 49   Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
                           έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΤ/ΔΝΣΑΚ/78211/1458/08-12-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Νεώτερης & Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, με το οποίο διαβιβάστηκε προς το Δήμο Κορινθίων η εισήγηση της ανωτέρω Διεύθυνσης σχετικά με τον χαρακτηρισμό ή μη ως μνημείου της παλαιάς γέφυρας στο Σολομό Κορινθίας και ζήτησε τις απόψεις του Δήμου, προκειμένου να τεθούν υπόψη του Κεντρικού Συμβουλίου Νεώτερων Μνημείων.   
            Η Διεύθυνση Νεώτερης & Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 § 1β του Ν. 3028/2002, εισηγείται το μη χαρακτηρισμό ως μνημείου, της γέφυρας στο Σολομό Κορινθίας. Διότι η αρχική μορφή της γέφυρας έχει αλλοιωθεί από παλιότερες και νεότερες επεμβάσεις, προσθήκες δοκών και τοιχίων οπλισμένου σκυροδέματος, με αποτέλεσμα αυτή να έχει απωλέσει πλήρως την αυθεντικότητα της και να μην πληρεί τους προβλεπόμενους από το νόμο, όρους κήρυξής της ως μνημείου.
            Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
            «Η Διεύθυνση Νεώτερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς με το αριθ. πρωτ. 52639/16-12-2011 εισηγείται τον μη χαρακτηρισμό ως μνημείο της παλαιάς γέφυρας στο Σολομό Κορινθίας.
            Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3028/02 άρθρο 6 παρ. 5 η εισήγηση της υπηρεσίας (Υπουργείο Πολιτσιμού) κοινοποιείται στο κύριο του ακινήτου (Δήμος Κορινθίων) ο οποίος και εκφράζει τις απόψεις του προκειμένου να ληφθούν υπόψη του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων.
            Η Τεχνική Υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη τη μη ολοκλήρωση του συναφούς έργου του εγκιβωτισμού του χειμάρρου Ξηριά (το έργο έχει διακοπεί, η γέφυρα στην οδό Γ. Παπανδρέου έχει κατεδαφιστεί και η πόλη έχει κοπεί στα δύο) προτείνει να μην κατεδαφιστεί η γέφυρα εάν δεν εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις / δεσμεύσεις από τον φορέα κατασκευής σχετικά με την ύπαρξη χρηματοδότησης για την κατασκευή της νέας γέφυρας.
            Παρακαλούμε για την έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο».
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, το υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΤ/ΔΝΣΑΚ/78211/1458/08-12-2011 έγγραφο και την εισήγηση της Διεύθυνσης Νεώτερης & Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού και τις διατάξεις του άρθρου 6 § 5 του Ν. 3028/02, μετά από διαλογική συζήτηση
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
(και με την ψήφο του Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σολομού)
 
  1. ότι η παλαιά γέφυρα στο Σολομό Κορινθίας δεν είναι χαρακτηρισμένη ως μνημείο,
  2. να μην κατεδαφιστεί η γέφυρα αυτή, εάν δεν εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις/ δεσμεύσεις από τον φορέα κατασκευής σχετικά με την ύπαρξη χρηματοδότησης για την κατασκευή της νέας γέφυρας.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 4 / 49 / 2012 .
 
 
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ              Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
                                                  Κόρινθος, 05-03-2012       
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ