Καθορισμός εργασίας υπηρεσιών του Δήμου όλες τις ημέρες του μήνα

 

 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                         ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                           
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 50
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 4/22-2-2012)
 
ΘΕΜΑ 18ο ΗΔ: «Καθορισμός εργασίας υπηρεσιών του Δήμου όλες τις ημέρες του μήνα»
                                               
 Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 22 – 02 – 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 5866/17.2.2012 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 7 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (38) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν απών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
2.      Καμπούρης Χαράλαμπος
3.      Παππάς Αντώνιος
4.      Σταματάκης Μάριος
5.      Τζαναβάρας Δημήτριος
6.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
7.      Φαρμάκης Γεώργιος
8.      Μελέτης Χρήστος
9.      Κεφάλας Σταύρος
10.Λέκκας Πέτρος
11.Κολοκούρης Νικόλαος
12.Χατζής Μιχάλης
13.Γκερζελής Ιωάννης
14.Περόγαμβρος Μιχάλης
15.Ζήμος Κων/νος
16.Δράκος Παναγιώτης
17.Λαμπρινός Παναγιώτης
18.Καμπάς Νικόλαος
19.Οικονόμου Γεώργιος
20.Βατουσιάδης Νικόλαος
21.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
22.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
23.Γιώτης Κων/νος
24.Τόγιας Σωκράτης
25.Μπάκουλης Δημήτριος
26.Πούρος Γεώργιος
27.Ζαχαριάς Σπυρίδων
28.Ρούκης Βασίλειος
29.Γιάννου Νικολέττα
30.Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
31.Κορδώσης Χρήστος
32.Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
33.Δασκαλοπούλου Σοφία
34.Αθανασάκος Θωμάς
35. Γουγάς Αλέξανδρος
36.Καρπούζης Γρηγόριος
37.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
38.Λέκκα Σοφία
 
    ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Χασικίδης Χρήστος
2.      Φόρτης Φώτιος
3.      Τσαρμπού Ευφροσύνη
 
 Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα έξι (16) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων
   
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
  1.      Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς    
  2.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
  3.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
  4.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
  5.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
  6.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
  7.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
  8.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
  9.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
  10.Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
  11.Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
  12.Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
  13.Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
  14.Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
  15.Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
  16.Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
 
                            
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
1.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
2.      Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
3.      Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα
4.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
5.      Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
6.      Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος 
 
 
 
 
 
         
 
                                                        
 
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.  
 
Απόφαση: 50    Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 18ο θέμα της ημερήσιας
                           διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την σχετική εισήγηση του Γραφείου Προσωπικού του Δήμου, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής: 
«Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α΄/28.06.2007) “Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 41 του Ν. 3979/11 (ΦΕΚ 138/Α΄/16.06.2011) “Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις”, επιτρέπεται η καθιέρωση υπερωριακής εργασίας πέρα από το κανονικό ωράριο για την αντιμετώπιση εκτάκτων κ.λπ. αναγκών.
Στα πλαίσια της γενικής προσπάθειας για τον καθαρισμό και την ευπρεπή εμφάνιση της πόλης θεωρείται απαραίτητη η καθημερινή και η επί εικοσιτετραώρου βάσης απασχόληση όλου του προσωπικού της υπηρεσίας καθαριότητας (οδηγοί, εργάτες, χειριστές μηχανημάτων) τόσο το Σάββατο όσο και την Κυριακή για την καθαριότητα του χώρου της λαϊκής αγοράς, την αποκομιδή των απορριμμάτων και τον καθαρισμό των οδών και των πάρκων, την καθαριότητα των ακτών, τη φύλαξη του χώρου στάθμευσης του μηχανοκίνητου στόλου καθώς και την κάλυψη των αναγκών των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων του Δήμου (εξυπηρέτηση των Νομικών Προσώπων που στερούνται τεχνικού προσωπικού). Επιπροσθέτως θεωρείται απαραίτητη η απασχόληση (4) εργατών κοιμητηρίων για το έτος 2012 για την κάλυψη των αναγκών των κοιμητηρίων της Διεύθυνσης Καθαριότητας.
Επίσης για την αντιμετώπιση των αναγκών του τμήματος ηλεκτρικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, για την αποκατάσταση των βλαβών και αντικατάσταση των λαμπτήρων, τις ανάγκες του διακοσμητικού φωτισμού, θεωρείται απαραίτητη η εργασία έξι (6) ηλεκτρολόγων για το έτος 2012.
Για τις ανάγκες που προκύπτουν στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, θεωρείται απαραίτητη η απασχόληση τεσσάρων υπαλλήλων της υπηρεσίας, κάθε Σάββατο για το έτος 2012, οι οποίοι θα απασχολούνται με την είσπραξη των τελών από μεμονωμένους πωλητές εποχιακών ειδών της λαϊκής αγοράς.
Επίσης, σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη για την έκδοση αδειών ταφής Σάββατο όσο και Κυριακή, θα απασχολούνται τέσσερις (4) διοικητικοί υπάλληλοι. Επιπλέον τις επίσημες αργίες και για τις ανάγκες των εκδηλώσεων του Δήμου θα απασχολείται ο υπάλληλος του Δήμου μας, ο οποίος εκτελεί και καθήκοντα τελετάρχη.
Επίσης, για την αποτελεσματικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου μας επιβάλλεται η απασχόληση των οκτώ (8) Δημοτικών Αστυνόμων όλες τις μέρες του μήνα.
Στο προσωπικό που θα απασχολείται το Σάββατο ή την Κυριακή θα δίδεται άλλη ημέρα ανάπαυσης εντός της προσεχούς εβδομάδας και μόνον όταν το μέτρο αυτό δεν μπορεί να εφαρμοστεί, λόγω αδυναμίας αναπληρώσεως, θα καταβάλλονται αυξημένες αποδοχές.
Η εργασία θα προσφέρεται εκ περιτροπής από όλο το προσωπικό της υπηρεσίας καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού και κοιμητηρίων.
        Το Δ.Σ. θα πρέπει ν΄ αποφασίσει για την αναγκαιότητα καθημερινής απασχόλησης του προσωπικού των ανωτέρω υπηρεσιών του Δήμου όλες τις ημέρες του μήνα».
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας και τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 3584/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 41 του Ν. 3979/11
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Την αναγκαιότητα καθημερινής απασχόλησης όλου του προσωπικού της υπηρεσίας καθαριότητας (οδηγοί, εργάτες, χειριστές μηχανημάτων ) για την καθαριότητα του χώρου της λαϊκής αγοράς, την αποκομιδή των απορριμμάτων και τον καθαρισμό των οδών και των πάρκων του Δήμου μας, την καθαριότητα των ακτών, τη φύλαξη του χώρου στάθμευσης του μηχανοκίνητου στόλου καθώς και την κάλυψη των αναγκών των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται εντός των Διοικητικών ορίων του Δήμου (εξυπηρέτηση των Νομικών Προσώπων που στερούνται τεχνικού προσωπικού),επί εικοσιτετραώρου βάσης και για όλες τις ημέρες του μήνα.
Για την αντιμετώπιση των αναγκών των κοιμητηρίων θα παρέχεται εργασία από τέσσερις (4) εργάτες κοιμητηρίων όλες τις ημέρες του μήνα.
Για την αντιμετώπιση των αναγκών του τμήματος ηλεκτρικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, για την αποκατάσταση των βλαβών και αντικατάσταση των λαμπτήρων, τις ανάγκες του διακοσμητικού φωτισμού θα παρέχεται εργασία από έξι (6) ηλεκτρολόγους όλες τις ημέρες του μήνα.
Για τις ανάγκες που προκύπτουν στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών θα απασχολούνται κάθε Σάββατο τέσσερις (4) υπάλληλοι της υπηρεσίας με την είσπραξη των τελών από μεμονωμένους πωλητές εποχιακών ειδών της λαϊκής αγοράς.
Σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη για την έκδοση αδειών ταφής Σάββατο όσο και Κυριακή, θα απασχολούνται τέσσερις (4) διοικητικοί υπάλληλοι.
Τις επίσημες αργίες και για τις ανάγκες των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιούνται εντός των Διοικητικών ορίων του Δήμου θα απασχολείται ο υπάλληλος του Δήμου μας ο οποίος εκτελεί και καθήκοντα τελετάρχη.
Για την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου μας θα απασχολούνται οι οκτώ (8) Δημοτικοί Αστυνόμοι όλες τις ημέρες του μήνα. 
Στο προσωπικό που θα απασχολείται το Σάββατο ή την Κυριακή ή τις επίσημες αργίες, θα δίδεται άλλη ημέρα ανάπαυσης εντός της προσεχούς εβδομάδας και μόνον όταν το μέτρο αυτό δεν μπορεί να εφαρμοσθεί, λόγω αδυναμίας αναπληρώσεως, θα καταβάλλονται αυξημένες αποδοχές.
Η εργασία θα προσφέρεται εκ περιτροπής από όλο το προσωπικό των αντίστοιχων υπηρεσιών.
Από την απασχόληση του παραπάνω προσωπικού θα προκληθεί δαπάνη η οποία ανέρχεται στο ποσό των 191.000,00 € περίπου και θα βαρύνει τους ΚΑ του προϋπολογισμού έτους 2012  10/6012, 20/6012, 30/6012, 35/6012, 45/6012 και 50/6012 με τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας εξαιρέσιμων ημερών και νυκτερινών ωρών».
Τα ανωτέρω ισχύουν για το έτος 2012.                  
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 4 / 50 / 2012 .
 
 
     Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ              Η  Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 02-03-2012
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ