Καθορισμός εργασίας προσωπικού μέχρι και το Σάββατο

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 51
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 4/22-2-2012)
 
ΘΕΜΑ 19ο ΗΔ: «Καθορισμός εργασίας προσωπικού μέχρι και το Σάββατο»
                                               
 Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 22 – 02 – 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 5866/17.2.2012 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 7 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (38) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν απών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
2.      Καμπούρης Χαράλαμπος
3.      Παππάς Αντώνιος
4.      Σταματάκης Μάριος
5.      Τζαναβάρας Δημήτριος
6.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
7.      Φαρμάκης Γεώργιος
8.      Μελέτης Χρήστος
9.      Κεφάλας Σταύρος
10.Λέκκας Πέτρος
11.Κολοκούρης Νικόλαος
12.Χατζής Μιχάλης
13.Γκερζελής Ιωάννης
14.Περόγαμβρος Μιχάλης
15.Ζήμος Κων/νος
16.Δράκος Παναγιώτης
17.Λαμπρινός Παναγιώτης
18.Καμπάς Νικόλαος
19.Οικονόμου Γεώργιος
20.Βατουσιάδης Νικόλαος
21.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
22.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
23.Γιώτης Κων/νος
24.Τόγιας Σωκράτης
25.Μπάκουλης Δημήτριος
26.Πούρος Γεώργιος
27.Ζαχαριάς Σπυρίδων
28.Ρούκης Βασίλειος
29.Γιάννου Νικολέττα
30.Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
31.Κορδώσης Χρήστος
32.Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
33.Δασκαλοπούλου Σοφία
34.Αθανασάκος Θωμάς
35. Γουγάς Αλέξανδρος
36.Καρπούζης Γρηγόριος
37.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
38.Λέκκα Σοφία
 
 
 
   ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Χασικίδης Χρήστος
2.      Φόρτης Φώτιος
3.      Τσαρμπού Ευφροσύνη
 
              
   Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα έξι (16) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων
   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
  1.      Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς    
  2.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
  3.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
  4.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
  5.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
  6.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
  7.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
  8.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
  9.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
  10.Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
  11.Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
  12.Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
  13.Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
  14.Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
  15.Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
  16.Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
   
                            
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
1.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
2.      Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
3.      Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα
4.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
5.      Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
6.      Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος 
 
 
 
 
 
         
 
                                                        
 

 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.  
 
Απόφαση: 51    Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 19ο θέμα της ημερήσιας
                           διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την σχετική εισήγηση του Γραφείου Προσωπικού του Δήμου, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 
«Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α΄/28.06.2007) “Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 41 του Ν. 3979/11 (ΦΕΚ 138/Α΄/16.06.2011) “Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις” μπορεί με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου να οριστεί απασχόληση προσωπικού κατά το Σάββατο.
Στο πλαίσιο της ανάγκης είσπραξης ημερήσιου τέλους από παραγωγούς και επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών, θεωρείται απαραίτητη η απασχόληση των δύο (2) δημοτικών εισπρακτόρων και ενός (1) διοικητικού υπαλλήλου κατά το Σάββατο.
Στο προσωπικό που θα απασχολείται το Σάββατο θα δίδεται άλλη ημέρα ανάπαυσης εντός της προσεχούς εβδομάδος και μόνον όταν το μέτρο αυτό δεν μπορεί να εφαρμοσθεί, λόγω αδυναμίας αναπληρώσεως, θα καταβάλλονται αυξημένες αποδοχές.
Η εργασία θα προσφέρεται εκ περιτροπής από όλους του ανωτέρω υπαλλήλους.
Το Δ.Σ. θα πρέπει να αποφασίσει για την αναγκαιότητα απασχόλησης των δύο δημοτικών εισπρακτόρων και του ενός διοικητικού υπαλλήλου κατά το Σάββατο».
           
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας και τις διατάξεις του άρθρου 36 Ν.3584/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 41 του Ν. 3979/11
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Την αναγκαιότητα απασχόλησης δύο (2) δημοτικών εισπρακτόρων και ενός (1) διοικητικού υπαλλήλου κατά την ημέρα Σάββατο, για την είσπραξη ημερήσιου τέλους από παραγωγούς και επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών.
Στο ανωτέρω προσωπικό θα δίδεται άλλη ημέρα ανάπαυσης εντός της προσεχούς εβδομάδος και μόνον όταν αυτό δεν μπορεί να εφαρμοσθεί , λόγω αδυναμίας αναπληρώσεως, θα καταβάλλονται αυξημένες αποδοχές.
Η εργασία θα προσφέρεται εκ περιτροπής από όλους του ανωτέρω υπαλλήλους.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 4 / 51 / 2012 .
 
 
     Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ              Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 28-02-2012
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ