Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος 2012 και του Δημοτικού Προϋπολογισμού

 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    
     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 69
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 5/29-2-2012)
 
ΘΕΜΑ 3ο E.Η.Δ.: «Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος 2012 και του Δημοτικού Προϋπολογισμού»
                                            
 Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 29 – 2 – 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 6913/24.2.2012 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 7 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (34) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
2.      Καμπούρης Χαράλαμπος
3.      Χασικίδης Χρήστος       
4.      Παππάς Αντώνης
5.      Σταματάκης Μάριος
6.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
7.      Φαρμάκης Γεώργιος
8.      Μελέτης Χρήστος
9.      Κεφάλας Σταύρος
10.Λέκκας Πέτρος
11.Κολοκούρης Νικόλαος
12.Χατζής Μιχάλης
13.Γκερζελής Ιωάννης
14.Περόγαμβρος Μιχάλης
15.Ζήμος Κων/νος
16.Δράκος Παναγιώτης
17. Λαμπρινός Παναγιώτης
18.Οικονόμου Γεώργιος
19.Βατουσιάδης Νικόλαος      
20.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
21.Φόρτης Φώτιος
22.Γιώτης Κων/νος
23.Τόγιας Σωκράτης
24.Μπάκουλης Δημήτριος
25.Πούρος Γεώργιος
26.Ζαχαριάς Σπυρίδων
27.Ρούκης Βασίλειος
28.Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
29.Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
30.Δασκαλοπούλου Σοφία
31.Καρπούζης Γρηγόριος
32.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
33.Λέκκα Σοφία
34.Τσαρμπού Ευφροσύνη
 
 
 
   ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Τζαναβάρας Δημήτριος
2.      Αθανασάκος Θωμάς
3.      Γουγάς Αλέξανδρος
4.      Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
5.      Κορδώσης Χρήστος
6.      Γιάννου Νικολέττα
7.      Καμπάς Νικόλαος    
 
 
 
 

 Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δώδεκα (12) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
        1.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
        2.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
        3.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
        4.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
        5.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
        6.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
        7.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
        8.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
        9.      Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
       10.Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
       11.Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
       12.Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
 
 
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
1.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
2.      Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
3.      Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα
4.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
5.      Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
6.      Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος 
7.      Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
8.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
9.      Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
10.Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς    
 
 
      
                                              
 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Γεώργιος Πούρος και 2) Αντώνης Παππάς προσήλθαν στο τέλος της συζήτησης του 2ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος. Η Δημοτική Σύμβουλος Σοφία Λέκκα προσήλθε στο μέσον της συζήτησης του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
 
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και πρότεινε στο Σώμα τη συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγον του θέματος:«Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος 2012 και του Δημοτικού Προϋπολογισμού» επειδή πρέπει να δημοπρατηθούν κάποια έργα άμεσα.  Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχθηκε να συζητήσει τ΄ ανωτέρω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγον και ν΄ αποφασίσει επ΄ αυτού.
 
 
Απόφαση: 69 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο εκτός ημερήσιας
                          διάταξης θέμα έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας περί τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού 2012, σύμφωνα με την οποία
«Η Τεχνική Υπηρεσία κρίνει αναγκαία την άμεση υλοποίηση του έργου «Βελτίωση υποδομών αγωνιστικού χώρου γηπέδου Αθικίων» και πρέπει να τροποποιηθεί το Τεχνικό Πρόγραμμα και ο Δημοτικός Προϋπολογισμός 2012 αντίστοιχα. >>
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας και τις διατάξεις των άρθρων από 159 έως και 162 του Ν. 3463/2006
 
 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Μειοψηφούσης της κας Ευφροσύνης Τσαρμπού)
  
Α. Τροποποιεί το Τεχνικό πρόγραμμα έτους 2012 ως εξής:
 
1. Καταργεί από τη κατηγορία Β3 ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ το ενταγμένο έργο με τίτλο «Αναπλάσεις διαμορφώσεις Κ.Χ. Δ.Ε. Σαρωνικού» ποσού 200.000,00 €
2. Εντάσσει στη κατηγορία Β5 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ   το έργο με τίτλο «Βελτίωση Υποδομών αγωνιστικού χώρου γηπέδου Αθικίων» ποσού 270.000,00 €.
 
Β. Τροποποιεί το Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2012 ως εξής:
 
ΚΑΤΑΡΓΕΙ την πίστωση με ΚΑ 30/7322.0037 και τίτλο «Αναπλάσεις διαμορφώσεις Κ.Χ. Δ.Ε. Σαρωνικού» ποσού 200.000,00 €
 
Μεταφέρει από την ανωτέρω κατάργησησυνολικό ποσό 200.000,00 € στο Αποθεματικό με ΚΑ 9111. Λαμβάνει από το Αποθεματικό με ΚΑ 9111 ποσό 270.000 € και μέσω αυτού
 
Δημιουργεί την πίστωση με ΚΑ 30/7336.0015 και τίτλο «Βελτίωση Υποδομών αγωνιστικού χώρου γηπέδου Αθικίων» ποσού 270.000 €.
 
Γ.- Ψηφίζει τη διάθεση της ανωτέρω σχετικής πίστωσης
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
 
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 5 / 69 / 2012 .
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ              Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 08-03-2012
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
 
 

 

Leave a Comment