Προκήρυξη για επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Κόρινθος 13-03-2012
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                Αριθμ. Πρωτ. 9096
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                             
 
Ταχ.Δ/.σνη: Κολιάτσου 32
Τ.Κ.: 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ
Πληρ.: Έφη Δελή
Τηλεφ.: 2741361003
FAX: 2741071700    
Προκήρυξη
Για την επιλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης
 
 
Ο Δήμαρχος Κορινθίων Αλέξανδρος Πνευματικός
 
     Έχοντας υπόψη:
     1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-06-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» ,άρθρο 77
     2. Τις διατάξεις του ν.3966/2011 (ΦΕΚ 118/Α΄/14-05-2011), «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων ΄΄ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ΄΄ και λοιπές διατάξεις» άρθρο 58
     3. Το αριθμ. 27230/7-6-2011 έγγραφο του ΥΠΕΣΑ&ΗΔ «Διευκρινήσεις αναφορικά με τη διαδικασία εκλογής και την καταστατική θέση του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης»
 
Προκηρύσσει
Διαγωνισμό για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης
 
Ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας . Υποψηφιότητες υποβάλλονται με δήλωση που κατατίθεται στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής, δηλαδή από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα του Δήμου έως και την 21η Μαρτίου 2012 (ημέρα συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου). Ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός Δήμου, Περιφέρειας ή Βουλευτής. Ως προς το αξίωμα του συμπαραστάτη του δημότη ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του Ν. 3852./10. Η θητεία του συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία της δημοτικής αρχής.
 
Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου, αρμόδιοι κα. Έφη Δελή και Αντώνης Σούκουλης, Διεύθυνση: Κολιάτσου 32, 201 00 Κόρινθος, Τηλέφωνο: 27413 61003 & 61070.
 
Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Κορινθίων.
 
Ο Δήμαρχος
 
 
 
Αλέξανδρος Πνευματικός