Συγκρότηση επιτροπής καταρτισμού σχεδίου Πολιτικής Προστασίας

 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     
     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 70
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 5/29-2-2012)
 
ΘΕΜΑ 1ο Η.Δ.: «Συγκρότηση επιτροπής καταρτισμού σχεδίου Πολιτικής                          
                          Προστασίας»
                                               
 Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 29 – 2 – 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 6913/24.2.2012 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 7 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (34) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
2.      Καμπούρης Χαράλαμπος
3.      Χασικίδης Χρήστος       
4.      Παππάς Αντώνης
5.      Σταματάκης Μάριος
6.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
7.      Φαρμάκης Γεώργιος
8.      Μελέτης Χρήστος
9.      Κεφάλας Σταύρος
10.Λέκκας Πέτρος
11.Κολοκούρης Νικόλαος
12.Χατζής Μιχάλης
13.Γκερζελής Ιωάννης
14.Περόγαμβρος Μιχάλης
15.Ζήμος Κων/νος
16.Δράκος Παναγιώτης
17. Λαμπρινός Παναγιώτης
18.Οικονόμου Γεώργιος
19.Βατουσιάδης Νικόλαος      
20.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
21.Φόρτης Φώτιος
22.Γιώτης Κων/νος
23.Τόγιας Σωκράτης
24.Μπάκουλης Δημήτριος
25.Πούρος Γεώργιος
26.Ζαχαριάς Σπυρίδων
27.Ρούκης Βασίλειος
28.Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
29.Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
30.Δασκαλοπούλου Σοφία
31.Καρπούζης Γρηγόριος
32.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
33.Λέκκα Σοφία
34.Τσαρμπού Ευφροσύνη
 
 
 
   ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Τζαναβάρας Δημήτριος
2.      Αθανασάκος Θωμάς
3.      Γουγάς Αλέξανδρος
4.      Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
5.      Κορδώσης Χρήστος
6.      Γιάννου Νικολέττα
7.      Καμπάς Νικόλαος    
   
 Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δώδεκα (12) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων
  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
        1.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
        2.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
        3.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
        4.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
        5.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
        6.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
        7.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
        8.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
        9.      Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
        10.Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
        11.Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
        12.Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
 
 
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
1.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
2.      Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
3.      Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα
4.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
5.      Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
6.      Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος 
7.      Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
8.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
9.      Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
10.Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς    
 
 
      
                                              
 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Γεώργιος Πούρος και 2) Αντώνης Παππάς προσήλθαν στο τέλος της συζήτησης του 2ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος. Η Δημοτική Σύμβουλος Σοφία Λέκκα προσήλθε στο μέσον της συζήτησης του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
 
Απόφαση: 70 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας
                       διάταξης ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, για την ανάγκη συγκρότησης επιτροπής καταρτισμού σχεδίου Πολιτικής Προστασίας, που να αποβλέπει στην προστασία της ζωής, υγείας και περιουσίας των πολιτών από φυσικές τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές, που προκαλούν καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης.
            Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Ρούκη Βασίλειο ο οποίος αναφέρθηκε λεπτομερώς στην ανάγκη κατάρτισης σχεδίων και προγραμμάτων πρόληψης, ανά κατηγορία κινδύνου, λαμβάνοντας μέτρα και αναλαμβάνοντας δράσεις αντιμετώπισης και αποκατάστασης. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού τόνισε ότι θα πρέπει να αξιοποιηθούν το ανθρώπινο δυναμικό, τα δημόσια και τα ιδιωτικά μέσα.
Στην συνέχεια το λόγο πήρε ο κ. Δήμαρχος ο οποίος πρότεινε να μετέχουν στην ανωτέρω επιτροπή οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1) Ρούκης Βασίλειος ως Πρόεδρος, 2) Βατουσιάδης Νικόλαος, 3) Λαμπρινός Παναγιώτης, 4) Ζήμος Κωνσταντίνος, 5) Γκερζελής Ιωάννης, 6) Αθανασάκος Θωμάς  και 7) Ζαχαριάς Σπυρίδων.      
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 1, και του άρθρου 13 παρ. 3α του Ν. 3013//2002 του άρθρου 61 του Π.Δ. 63/2005 και μετά από ανταλλαγή απόψεων
 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Μειοψηφούσης της κας Ευφροσύνης Τσαρμπού)
 
Ορίζει τους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ.: 1) Ρούκη Βασίλειο ως Πρόεδρο, 2) Βατουσιάδη Νικόλαο, 3) Λαμπρινό Παναγιώτη, 4) Ζήμο Κωνσταντίνο, 5) Γκερζελή Ιωάννη, 6) Αθανασάκο Θωμά και 7) Ζαχαριά Σπυρίδωνα οι οποίοι θα μετέχουν ως μέλη της επιτροπής καταρτισμού σχεδίου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κορινθίων. Ο χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών της Επιτροπής ορίζεται σε έξι μήνες από την λήψη της παρούσης απόφασης  του Δημοτικού Συμβουλίου.  
           
 Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
 
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 5 / 70 / 2012 .
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ              Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 13-03-2012
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ