Εκλογή αντιπροσώπων για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΟΔΣΑ

 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     
     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 71
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 5/29-2-2012)
 
ΘΕΜΑ 2ο Η.Δ.: «Εκλογή αντιπροσώπων για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΄΄Συνδέσμου Δήμων Ν. Κορινθίας , για τη διαχείριση των αστικών απορριμμάτων (ΦΟΔΣΑ)΄΄»
                                               
 Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 29 – 2 – 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 6913/24.2.2012 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 7 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (34) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
2.      Καμπούρης Χαράλαμπος
3.      Χασικίδης Χρήστος       
4.      Παππάς Αντώνης
5.      Σταματάκης Μάριος
6.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
7.      Φαρμάκης Γεώργιος
8.      Μελέτης Χρήστος
9.      Κεφάλας Σταύρος
10.Λέκκας Πέτρος
11.Κολοκούρης Νικόλαος
12.Χατζής Μιχάλης
13.Γκερζελής Ιωάννης
14.Περόγαμβρος Μιχάλης
15.Ζήμος Κων/νος
16.Δράκος Παναγιώτης
17. Λαμπρινός Παναγιώτης
18.Οικονόμου Γεώργιος
19.Βατουσιάδης Νικόλαος      
20.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
21.Φόρτης Φώτιος
22.Γιώτης Κων/νος
23.Τόγιας Σωκράτης
24.Μπάκουλης Δημήτριος
25.Πούρος Γεώργιος
26.Ζαχαριάς Σπυρίδων
27.Ρούκης Βασίλειος
28.Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
29.Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
30.Δασκαλοπούλου Σοφία
31.Καρπούζης Γρηγόριος
32.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
33.Λέκκα Σοφία
34.Τσαρμπού Ευφροσύνη
 
 
 
   ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Τζαναβάρας Δημήτριος
2.      Αθανασάκος Θωμάς
3.      Γουγάς Αλέξανδρος
4.      Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
5.      Κορδώσης Χρήστος
6.      Γιάννου Νικολέττα
7.      Καμπάς Νικόλαος    
               
   Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δώδεκα (12) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων
   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
        1.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
        2.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
        3.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
        4.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
        5.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
        6.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
        7.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
        8.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
        9.      Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
       10.Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
       11.Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
       12.Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
 
 
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
1.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
2.      Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
3.      Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα
4.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
5.      Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
6.      Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος 
7.      Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
8.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
9.      Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
10.Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς    
 
 
      
                                               
 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Γεώργιος Πούρος και 2) Αντώνης Παππάς προσήλθαν στο τέλος της συζήτησης του 2ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος. Η Δημοτική Σύμβουλος Σοφία Λέκκα προσήλθε στο μέσον της συζήτησης του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
 
Απόφαση: 71  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας                          
                         διάταξης ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι οι πρώην Δήμοι Κορινθίων, Λουτρακίου –Περαχώρας, Αγ. Θεοδώρων, Βόχας, Άσσου-Λεχαίου, Τενέας, Νεμέας, Σολυγείας και Σαρωνικού έχουν ιδρύσει Σύνδεσμο με σκοπό τη συλλογή, μεταφόρτωση, διάθεση και γενικά τη διαχείριση αστικών απορριμμάτων. Μετά την συνένωση των Δήμων με τον νόμο Καλλικράτη (3852/2010) οι Δήμοι που αποτελούν σήμερα τον εν λόγω σύνδεσμο είναι: Κορινθίων, Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων, Βέλου-Βόχας και Νεμέας. Με το άρθρο 64 του Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24/13.02.2012 τεύχος Α’) ορίζονται τα εξής:
«Τα δημοτικά συμβούλια εντός είκοσι ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου εκλέγουν τους αιρετούς αντιπροσώπους των δήμων στα διοικητικά συμβούλια των υφιστάμενων Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 246 του ν. 3463/2006. 
Τα διοικητικά συμβούλια των υφιστάμενων Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων συγκροτούνται εντός τριάντα ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος.
Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 104 του ν. 3852/2010 καταργείται.
Η συγκρότηση νέων διοικητικών συμβουλίων στους ανωτέρω φορείς που έγινε από 1.1.2011 και μετά είναι νόμιμη, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου».
 
Με την παραπάνω διάταξη, όπως επισημαίνεται στην εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.3/οικ. 6040/17.02.2012, ρυθμίζεται το θέμα της εκλογής νέων διοικητικών συμβουλίων στους υφιστάμενους Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων κατά το υπόλοιπο της μεταβατικής περιόδου έως την συγχώνευσή τους στον νέο ενιαίο ΦΟΔΣΑ. Με το καταργούμενο τελευταίο εδάφιο της παρ.4 του άρθρου 104 του ν.3852/2010 παρατάθηκε η θητεία των διοικητικών συμβουλίων που είχαν εκλεγεί πριν την 1.1.2011, με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η λειτουργία τους, δεδομένου ότι τα περισσότερα των μελών δεν είναι πλέον αιρετοί.
Κατά τη διάταξη αυτή, οι δήμοι οφείλουν να ορίσουν νέους εκπροσώπους και να συγκροτηθεί το διοικητικό συμβούλιο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 246 του ν.3463/2006, , τη συστατική πράξη και το καταστατικό του ΦΟΔΣΑ .
  Ο Σύνδεσμος διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από αντιπροσώπους, που εκλέγονται από τα οικεία Δημοτικά Συμβούλια, σύμφωνα με τον πληθυσμό καθενός από τους παραπάνω Δήμους. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί αυτή της Δημοτικής Αρχής. Σύμφωνα με το άρθρο 246 του νέου ΔΚΚ το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να εκλέξει οκτώ (8) αντιπροσώπους (Δήμαρχο και Δημ. Συμβούλους) για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου. Ένας από τους (8) αντιπροσώπους εκλέγεται από τη μειοψηφία.
Εκ μέρους της μειοψηφίας προτάθηκε ο κ. Βασίλειος Ρούκης, υπερέχοντας της κ. Ευφροσύνης Τσαρμπού που αυτοπροτάθηκε.
Ο Πρόεδρος ακολούθως έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο, ο οποίος πρότεινε τους κ.κ. 1)Αλέξανδρο Πνευματικό – Δήμαρχο, 2)Χρήστο Χασικίδη, 3)Νικόλαο Βατουσιάδη, 4)Κων/νο Ζήμο, 5) Χρήστο Μελέτη, 6) Πέτρο Λέκκα 7) Νικόλαο Κολοκούρη.
Μετά το πέρας της ονομαστικής ψηφοφορίας, προέκυψε το εξής αποτέλεσμα:
Εκλέγονται οι : 1)Αλέξανδρος Πνευματικός-Δήμαρχος, 2)Χρήστος Χασικίδης, 3)Νικόλαος Βατουσιάδης, 4)Κων/νος Ζήμος, 5) Χρήστος Μελέτης, 6) Πέτρος Λέκκας 7) Νικόλαος Κολοκούρης από την πλειοψηφία και 8) Βασίλειος Ρούκης από την μειοψηφία.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 4042/2012, (ΦΕΚ 24Α΄/23.2.2012), του άρθρου 246 του  Ν. 3463/2006, τις εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών 3/17.2.2012 και 8/ 5.3.2012
   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
                         (μειοψηφούσης της κας Τσαρμπού Ευφροσύνης)
 
Εκλέγει οκτώ (8) αντιπροσώπους για το Διοικητικό Συμβούλιο του «Συνδέσμου Δήμων Ν. Κορινθίας, για τη διαχείριση αστικών απορριμμάτων», ως εξής:
1)Αλέξανδρος Πνευματικός-Δήμαρχος, 2)Χρήστος Χασικίδης, 3)Νικόλαος Βατουσιάδης, 4)Κων/νος Ζήμος, 5) Χρήστος Μελέτης, 6) Πέτρος Λέκκας 7) Νικόλαος Κολοκούρης από την πλειοψηφία και 8) Βασίλειος Ρούκης από την μειοψηφία.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
 
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 5 / 71 / 2012 .
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ              Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 12-03-2012
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ