Σύσταση – λειτουργία λαϊκής αγοράς στην Δ.Κ. Άσσου

 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    
     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 76
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 5/29-2-2012)
 
ΘΕΜΑ 7ο Η.Δ.: «Σύσταση – λειτουργία λαϊκής αγοράς στην Δ.Κ. Άσσου»
 
 Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 29 – 02 – 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 6913/24.02.2012 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 7 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (34) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
2.      Καμπούρης Χαράλαμπος
3.      Χασικίδης Χρήστος       
4.      Παππάς Αντώνιος
5.      Σταματάκης Μάριος
6.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
7.      Φαρμάκης Γεώργιος
8.      Μελέτης Χρήστος
9.      Κεφάλας Σταύρος
10.Λέκκας Πέτρος
11.Κολοκούρης Νικόλαος
12.Χατζής Μιχάλης
13.Γκερζελής Ιωάννης
14.Περόγαμβρος Μιχάλης
15.Ζήμος Κων/νος
16.Δράκος Παναγιώτης
17. Λαμπρινός Παναγιώτης
18.Οικονόμου Γεώργιος
19.Βατουσιάδης Νικόλαος      
20.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
21.Φόρτης Φώτιος
22.Γιώτης Κων/νος
23.Τόγιας Σωκράτης
24.Μπάκουλης Δημήτριος
25.Πούρος Γεώργιος
26.Ζαχαριάς Σπυρίδων
27.Ρούκης Βασίλειος
28.Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
29.Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
30.Δασκαλοπούλου Σοφία
31.Καρπούζης Γρηγόριος
32.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
33.Λέκκα Σοφία
34.Τσαρμπού Ευφροσύνη
 
 
 
   ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Τζαναβάρας Δημήτριος
2.      Αθανασάκος Θωμάς
3.      Γουγάς Αλέξανδρος
4.      Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
5.      Κορδώσης Χρήστος
6.      Γιάννου Νικολέττα
7.      Καμπάς Νικόλαος    
               
 
 
 

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δώδεκα (12) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
        1.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
        2.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
        3.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
        4.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
        5.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
        6.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
        7.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
        8.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
        9.      Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
       10.Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
       11.Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
       12.Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
 
 
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
1.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
2.      Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
3.      Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα
4.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
5.      Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος    
6.      Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος 
7.      Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
8.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
9.      Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
10.Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς    
 
 
      
                                              
 

 
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Γεώργιος Πούρος και 2) Αντώνης Παππάς προσήλθαν στο τέλος της συζήτησης του 2ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος. Η Δημοτική Σύμβουλος Σοφία Λέκκα προσήλθε στο μέσον της συζήτησης του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
 
Απόφαση: 76   Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας
                          διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
1.      την αριθ. 5/7/11-03-2011 απόφαση του Συμβουλίου του Δημοτικής Κοινότητας Άσσου, σύμφωνα με την οποία προτείνεται η σύσταση και λειτουργία λαϊκής αγοράς στη Δημοτική Κοινότητα Άσσου μία φορά την εβδομάδα, κάθε Τρίτη, επί της οδού «Παναγιώτη Σοφικίτη» για την εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων.
2.      την αριθ. 6/21/15-06-2011 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με την οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λειτουργία της εν λόγω λαϊκής αγοράς.
3.      Τις διατάξεις του άρθρου 94 § 6 περ. 32 του Ν.3852/2010, όπου η  αρμοδιότητα για την ίδρυση και εν γένει λειτουργία των λαϊκών αγορών μεταβιβάστηκε από τις Νομαρχίες στους Δήμους.
4.      Τις διατάξεις του άρθρου 79 § 1 του Ν.3463/2006, όπου ορίζονται μεταξύ άλλων τα εξής:
«1. Οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, με τις οποίες:
ε) καθορίζουν τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τις θέσεις που επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και τους κοινόχρηστους, δημοτικούς ή κοινοτικούς χώρους, που επιτρέπεται να τοποθετηθούν τα μέσα προβολής υπαίθριας διαφήμισης……».
5.      Τις διατάξεις του άρθρου 83 § 1γ του Ν.3852/2010, σύμφωνα με τις οποίες το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας προτείνει στην επιτροπή ποιότητας ζωής τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών.
6.      Τις διατάξεις του άρθρου 73 § 1.Β. περ. v) του Ν.3852/2010, σύμφωνα με την οποία η επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων του άρθρου 79 του Κ.Δ.Κ.
 
            Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα, την υπ’ αριθμ. 5/7/2011 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Άσσου, την υπ’ αριθμ. 6/21/2011 απόφαση  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Κορινθίων, τις διατάξεις του άρθρου 94 § 6 περ. 32 του Ν. 3852/2010, του άρθρου 73 § 1Β περ. v) του Ν.3852/2010, του άρθρου 79 § 1 του Ν.3463/2006, του άρθρου 83 § 1γ του Ν.3852/2010, μετά από διαλογική συζήτηση
           
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
           
Την ίδρυση λαϊκής αγοράς στη Δημοτική Κοινότητα Άσσου της Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου του Δήμου Κορινθίων, η οποία θα λειτουργεί μία φορά την εβδομάδα, κάθε Τρίτη, επί της οδού «Παναγιώτη Σοφικίτη», προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες των κατοίκων.
 .
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 5 / 76 / 2012 .
 
 
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ              Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 06-03-2012
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ