Συνδιοργάνωση εκδήλωσης με την Ένωση Κρητών

 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    
     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 81
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 5/29-02-2012)
 
ΘΕΜΑ 12ο Η.Δ.: «Συνδιοργάνωση εκδήλωσης με την Ένωση Κρητών με θέμα “Αφιέρωμα στη ζωή και τη δράση του μεγαλύτερου έλληνα πολιτικού της σύγχρονης ιστορίας της πατρίδας μας Ελευθερίου Βενιζέλου»
 
          Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 29 – 2 – 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 6913/24.2.2012 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 7 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (34) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
2.      Καμπούρης Χαράλαμπος
3.      Χασικίδης Χρήστος       
4.      Παππάς Αντώνης
5.      Σταματάκης Μάριος
6.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
7.      Φαρμάκης Γεώργιος
8.      Μελέτης Χρήστος
9.      Κεφάλας Σταύρος
10.Λέκκας Πέτρος
11.Κολοκούρης Νικόλαος
12.Χατζής Μιχάλης
13.Γκερζελής Ιωάννης
14.Περόγαμβρος Μιχάλης
15.Ζήμος Κων/νος
16.Δράκος Παναγιώτης
17. Λαμπρινός Παναγιώτης
18.Οικονόμου Γεώργιος
19.Βατουσιάδης Νικόλαος      
20.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
21.Φόρτης Φώτιος
22.Γιώτης Κων/νος
23.Τόγιας Σωκράτης
24.Μπάκουλης Δημήτριος
25.Πούρος Γεώργιος
26.Ζαχαριάς Σπυρίδων
27.Ρούκης Βασίλειος
28.Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
29.Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
30.Δασκαλοπούλου Σοφία
31.Καρπούζης Γρηγόριος
32.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
33.Λέκκα Σοφία
34.Τσαρμπού Ευφροσύνη
 
 
 
   ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Τζαναβάρας Δημήτριος
2.      Αθανασάκος Θωμάς
3.      Γουγάς Αλέξανδρος
4.      Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
5.      Κορδώσης Χρήστος
6.      Γιάννου Νικολέττα
7.      Καμπάς Νικόλαος    
               
   Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δώδεκα (12) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων
   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
        1.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
        2.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
        3.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
        4.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
        5.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
        6.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
        7.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
        8.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
        9.      Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
        10.Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
        11.Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
        12.Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
 
 
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
1.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
2.      Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
3.      Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα
4.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
5.      Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
6.      Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος 
7.      Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
8.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
9.      Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
10.Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς    
 
 
      
                                              
 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Γεώργιος Πούρος και 2) Αντώνης Παππάς προσήλθαν στο τέλος της συζήτησης του 2ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος. Η Δημοτική Σύμβουλος Σοφία Λέκκα προσήλθε στο μέσον της συζήτησης του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
 
Απόφαση: 81  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 12ο ημερήσιας διάταξης θέμα
                έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το υπ’ αριθ. 5299/14-02-2012 έγγραφο της Ένωσης Κρητών Κορινθίας και του Κέντρου Ιστορικών Σπουδών Κορινθίας, σύμφωνα με το οποίο ζητείται να συμμετέχει ο Δήμος ως συνδιοργανωτής στην πραγματοποίηση εκδήλωσης με θέμα «Αφιέρωμα στη ζωή και τη δράση του μεγαλύτερου Έλληνα πολιτικού της σύγχρονης ιστορίας της πατρίδας μας Ελευθερίου Βενιζέλου», που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου στις 21 Μαρτίου 2012.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση του Αντιδημάρχου Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής κ. Γεωργίου Φαρμάκη, σύμφωνα με την οποία προτείνεται να συμμετέχει ο Δήμος στην ανωτέρω εκδήλωση με το ποσό των 1.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με το οποίο θα καλυφθούν οι δαπάνες για την εκτύπωση προγραμμάτων, αφισών και προσκλήσεων και τα ταχυδρομικά τέλη.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη το υπ’ αριθ. 5299/14-02-2012 έγγραφο της Ένωσης Κρητών Κορινθίας και του Κέντρου Ιστορικών Σπουδών Κορινθίας, την εισήγηση του Αντιδημάρχου Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής κ. Γεωργίου Φαρμάκη και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3α, β του Ν. 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
μειοψηφούντων των κ.κ. 1) Σοφίας Δασκαλοπούλου και 2) Ευφροσύνης Τσαρμπού)
 
Α) Τη συνδιοργάνωση του Δήμου Κορινθίων με την Ένωση Κρητών Κορινθίας και το Κέντρο Ιστορικών Σπουδών Κορινθίας με θέμα «Αφιέρωμα στη ζωή και τη δράση του μεγαλύτερου Έλληνα πολιτικού της σύγχρονης ιστορίας της πατρίδας μας Ελευθερίου Βενιζέλου», που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου στις 21 Μαρτίου 2012.
Β) Εγκρίνει το ποσό των 1.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για την πραγματοποίηση της ανωτέρω εκδήλωσης, για την κάλυψη των εξόδων εκτύπωσης προγραμμάτων, αφισών και προσκλήσεων και των ταχυδρομικών τελών.
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 με ΚΑ15/6471.0001 και τίτλο «πολιτιστικές εκδηλώσεις» ποσού 100.000,00 €.
            Γ) Ψηφίζει τη διάθεση της ανωτέρω σχετικής πίστωσης.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 5 / 81 / 2012 .
 
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ              Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 07-03-2012
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
 
 

Leave a Comment