Συνδιοργάνωση του Δήμου με το Μουσικό Γυμνάσιο Κορίνθου συναυλίας

 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     
     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 82
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 5/29-2-2012)
 
ΘΕΜΑ 13ο Η.Δ.: «Συνδιοργάνωση του Δήμου με το Μουσικό Γυμνάσιο Κορίνθου συναυλίας με τα μουσικά Γυμνάσια Άργους και Τρίπολης στα πλαίσια της 8ης Γενικής Συνέλευσης Μουσικών Σχολείων Ελλάδος»
 
          Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 29 – 2 – 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 6913/24.2.2012 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 7 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (34) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
2.      Καμπούρης Χαράλαμπος
3.      Χασικίδης Χρήστος       
4.      Παππάς Αντώνης
5.      Σταματάκης Μάριος
6.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
7.      Φαρμάκης Γεώργιος
8.      Μελέτης Χρήστος
9.      Κεφάλας Σταύρος
10.Λέκκας Πέτρος
11.Κολοκούρης Νικόλαος
12.Χατζής Μιχάλης
13.Γκερζελής Ιωάννης
14.Περόγαμβρος Μιχάλης
15.Ζήμος Κων/νος
16.Δράκος Παναγιώτης
17. Λαμπρινός Παναγιώτης
18.Οικονόμου Γεώργιος
19.Βατουσιάδης Νικόλαος      
20.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
21.Φόρτης Φώτιος
22.Γιώτης Κων/νος
23.Τόγιας Σωκράτης
24.Μπάκουλης Δημήτριος
25.Πούρος Γεώργιος
26.Ζαχαριάς Σπυρίδων
27.Ρούκης Βασίλειος
28.Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
29.Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
30.Δασκαλοπούλου Σοφία
31.Καρπούζης Γρηγόριος
32.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
33.Λέκκα Σοφία
34.Τσαρμπού Ευφροσύνη
 
 
 
   ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Τζαναβάρας Δημήτριος
2.      Αθανασάκος Θωμάς
3.      Γουγάς Αλέξανδρος
4.      Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
5.      Κορδώσης Χρήστος
6.      Γιάννου Νικολέττα
7.      Καμπάς Νικόλαος    
               
   Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δώδεκα (12) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων
   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
        1.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
        2.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
        3.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
        4.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
        5.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
        6.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
        7.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
        8.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
        9.      Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
       10.Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
       11.Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
       12.Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
 
 
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
1.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
2.      Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
3.      Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα
4.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
5.      Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
6.      Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος 
7.      Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
8.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
9.      Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
10.Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς    
 
 
      
                                              
 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Γεώργιος Πούρος και 2) Αντώνης Παππάς προσήλθαν στο τέλος της συζήτησης του 2ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος. Η Δημοτική Σύμβουλος Σοφία Λέκκα προσήλθε στο μέσον της συζήτησης του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
 
Απόφαση: 82 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 13ο ημερήσιας διάταξης θέμα
            έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ’ αριθ. 6783/23-02-2012 αίτηση του Μουσικού Σχολείου Κορίνθου.
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος ενημέρωσε ότι ο Δήμος Κορινθίων και το Μουσικό Γυμνάσιο Κορίνθου στα πλαίσια των πολιτιστικών και πνευματικών ενδιαφερόντων των μαθητών του Δήμου θα συνδιοργανώσουν συναυλία με τα Μουσικά Γυμνάσια Άργους και Τρίπολης επ’ ευκαιρία της 8ης Γενικής Συνέλευσης Μουσικών Σχολείων Ελλάδος στις 10 Μαρτίου 2012 στο Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου.
 Προτείνεται ο Δήμος να πραγματοποιήσει την εκδήλωση με την κάλυψη των κάτωθι εξόδων:
 
1.      Αφεψήματα, νερά, καφέδες, αναψυκτικά, γλυκά έως του ποσού των 645,75 € συμπ. Φ.Π.Α.
 
                        2.      Εκτύπωση Αφισών έως του ποσού των 182,99€ συμπ. Φ.Π.Α.
 
       Τα ανωτέρω έξοδα θα ανέλθουν συνολικά έως του ποσού των 828,74 € συμπ. Φ.Π.Α.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη τα εκτεθέντα την εισήγηση του Πρόεδρου και τις διατάξεις του άρθρου 158 §  3α,β του Ν. 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Μειοψηφούσης της κας Ευφροσύνης Τσαρμπού)
 
Α) Εγκρίνει την συνδιοργάνωση του Δήμου Κορινθίων με το Μουσικό Γυμνάσιο Κορίνθου συναυλίας με τα μουσικά Γυμνάσια Άργους και Τρίπολης στα πλαίσια της 8ης Γενικής Συνέλευσης Μουσικών Σχολείων Ελλάδος στις 10 Μαρτίου 2012 στο Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου με το ποσό των  828,74 € συμπ. Φ.Π.Α.. Με το ποσό αυτό θα καλυφθούν οι δαπάνες των κάτωθι εξόδων:
1.      Αφεψήματα, νερά, καφέδες, αναψυκτικά, γλυκά έως του ποσού των 645,75 € συμπ. Φ.Π.Α.
 
2.      Εκτύπωση Αφισών έως του ποσού των 182,99€ συμπ. Φ.Π.Α.
 
       Τα ανωτέρω έξοδα θα ανέλθουν συνολικά έως του ποσού των 828,74 € συμπ. Φ.Π.Α.
 
Β)  Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 με ΚΑ15/6471.0001 και τίτλο «πολιτιστικές εκδηλώσεις».
 
Γ) Ψηφίζει τη διάθεση της ανωτέρω σχετικής πίστωσης.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 5 / 82 / 2012 .
 
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ              Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 06-03-2012
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ