Περίληψη διακήρυξης μίσθωσης ακινήτου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Κόρινθος, 02-03-2012
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                  Αριθμ. Πρωτ.: 7678
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ
Διακηρύττει ότι

Ο Δήμος Κορινθίων πρόκειται να προβεί στη μίσθωση ακινήτου για την στέγαση του 6ου Νηπιαγωγείου Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων.
Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι εξαετής (6ετής).-
Το υπό μίσθωση ακίνητο πρέπει να πληροί τους εξής όρους:
Το ακίνητο πρέπει να περικλείεται από τις οδούς: Ερμού (από τον αιγιαλό μέχρι τη συμβολή της με την Αδειμάντου) – Αδειμάντου (από τη συμβολή της με την Ερμού μέχρι τη συμβολή της με την Δερβενακίων) – Δερβενακίων (από τη συμβολή της με την Αδειμάντου μέχρι τη συμβολή της με τις γραμμές του τρένου) – Αριστοτέλους – Αγ. Άννης μέχρι τη νοητή συμβολή της με τη Μπότσαρη – Περιλαμβάνονται και οι οδοί Ρ. Φεραίου (παράλληλη της Αγ. Άννης) και Μπότσαρη, σύμφωνα με την 31/5/2006 απόφαση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας περί ορισμού περιφερειών των νηπιαγωγείων της Κορίνθου.
Το ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται σε ισόγειο χώρο συνολικού εμβαδού 150 – 200 τ.μ., να είναι σε άριστη κατάσταση και να πληροί τους όρους υγιεινής, να διαθέτει κεντρική ή ατομική θέρμανση, να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας (επαρκής φωτισμός ,μέσων σκιάσεως, θερμάνσεως, ύδρευσης, αποχέτευσης κ.λ.π.
Θα αποτελείται από 150 τμ περίπου για χρήση δύο αιθουσών : δυναμικό για (22) περίπου νήπια η κάθε μία με υποχρεωτική επιφάνεια 3m2/νήπιο, ελάχιστη εσωτερική διάσταση 6,00-6,90m, ελεύθερο ύψος >3,00μ., 40 τμ για βοηθητικούς χώρους και περίπου 200 τμ αύλειου χώρου.
– Οι χώροι υγιεινής θα πρέπει να περιλαμβάνουν τουαλέτες νηπίων σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές, επαρκείς για τον αριθμό των παιδιών.
-Ο αύλειος χώρος θα πρέπει να είναι περιφραγμένος, να είναι κατάλληλα διαμορφωμένος ώστε να προσφέρει ασφάλεια στα παιδιά και να διαθέτει υπόστεγο για βροχερό καιρό.
Στην περίπτωση που το ακίνητο είναι αυτόνομο και αυτοτελές θα πρέπει να προσκομιστεί πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης το οποίο θα συνεκτιμηθεί.
Σε περίπτωση που το κτίριο χρειάζεται τεχνικές προσαρμογές για να είναι κατάλληλο, ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να πραγματοποιήσει τις απαραίτητες αλλαγές εντός προθεσμίας, η οποία θα οριστεί από την Επιτροπή διαγωνισμού και η οποία θα αναγραφεί στο μισθωτήριο συμβόλαιο.
Ο εκμισθωτής υποχρεούται να κάνει αλλαγή χρήσης του προσφερόμενου ακίνητου σύμφωνα με την διακήρυξη.
Το κτίριο προς μίσθωση θα πρέπει να τηρεί τις προδιαγραφές όπως ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις.
Σε συνδυασμό με όλα τα παραπάνω, θα πρέπει να εξετάζονται και τα εξής:
• Η στατική επάρκεια του κτιρίου
• Η νομιμότητα της κατασκευής του ή η αιτιολογημένη εξαίρεση της από τις οικίες πολεοδομικές διατάξεις.
• Η τήρηση των διατάξεων του Γ.Ο.Κ. του 1985 και του Κτιριοδομικού Κανονισμού του Π.Δ. 71/1998(ΦΕΚ32/Α/17-2-1988) για την Πυροπροστασία, του Π.Δ. του 1991(ΦΕΚ164/Δ/11-4-1991) για τους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, καθώς και η νομοθεσία που αφορά στις κατασκευές και εγκαταστάσεις για άτομα ειδικής κατηγορίας Α.Μ.Ε.Α.
• Τα δομικά υλικά κατασκευής τους να μην περιέχουν επιβλαβή για την υγεία στοιχεία, όπως αμίαντο.
Καλούνται οι κ.κ. ενδιαφερόμενοι όπως, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης, ήτοι μέχρι τις 27-03-2012, προσκομίσουν τις προσφορές εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο Δημοτικό Κατάστημα Κορίνθου (Κολιάτσου 32, β’ όροφος, πληροφ. κ. Χουρσαλά Ειρήνη).

Ο Δήμαρχος Κορινθίων
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

Leave a Comment