Τροποποίηση των αποφάσεων περί λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς στη Δ.Κ. ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ

 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     
     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 77
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 5/29-2-2012)
 
ΘΕΜΑ 8ο Η.Δ.: «Τροποποίηση των αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου πρώην Δήμου Σαρωνικού περί της λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς στη Δ.Κ. ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ (Λουτρά Ωραίας Ελένης)»
                                               
 Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 29 – 2 – 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 6913/24.2.2012 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 7 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (34) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
2.      Καμπούρης Χαράλαμπος
3.      Χασικίδης Χρήστος       
4.      Παππάς Αντώνης
5.      Σταματάκης Μάριος
6.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
7.      Φαρμάκης Γεώργιος
8.      Μελέτης Χρήστος
9.      Κεφάλας Σταύρος
10.Λέκκας Πέτρος
11.Κολοκούρης Νικόλαος
12.Χατζής Μιχάλης
13.Γκερζελής Ιωάννης
14.Περόγαμβρος Μιχάλης
15.Ζήμος Κων/νος
16.Δράκος Παναγιώτης
17. Λαμπρινός Παναγιώτης
18.Οικονόμου Γεώργιος
19.Βατουσιάδης Νικόλαος      
20.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
21.Φόρτης Φώτιος
22.Γιώτης Κων/νος
23.Τόγιας Σωκράτης
24.Μπάκουλης Δημήτριος
25.Πούρος Γεώργιος
26.Ζαχαριάς Σπυρίδων
27.Ρούκης Βασίλειος
28.Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
29.Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
30.Δασκαλοπούλου Σοφία
31.Καρπούζης Γρηγόριος
32.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
33.Λέκκα Σοφία
34.Τσαρμπού Ευφροσύνη
 
 
 
   ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Τζαναβάρας Δημήτριος
2.      Αθανασάκος Θωμάς
3.      Γουγάς Αλέξανδρος
4.      Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
5.      Κορδώσης Χρήστος
6.      Γιάννου Νικολέττα
7.      Καμπάς Νικόλαος    
 
 
 
 


 Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δώδεκα (12) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
        1.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
        2.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
        3.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
        4.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
        5.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
        6.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
        7.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
        8.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
        9.      Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
       10.Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
       11.Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
       12.Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
 
 
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
1.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
2.      Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
3.      Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα
4.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
5.      Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
6.      Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος 
7.      Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
8.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
9.      Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
10.Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς    
 
 
      
                                              
 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Γεώργιος Πούρος και 2) Αντώνης Παππάς προσήλθαν στο τέλος της συζήτησης του 2ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος. Η Δημοτική Σύμβουλος Σοφία Λέκκα προσήλθε στο μέσον της συζήτησης του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
 
Απόφαση: 77  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας
                         διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου
τα εξής:
1.      Την υπ΄ αριθμ. 236/2008 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου πρώην Δήμου Σαρωνικού σχετικά με τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς στη Δημοτική Κοινότητα Γαλατακίου στον οικισμό Λουτρών Ωραίας Ελένης.
2.      Την υπ΄ αριθμ. 75/2009 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου πρώην Δήμου Σαρωνικού σχετικά με τη κατάρτιση κανονισμού  της λαϊκής αγοράς στη Δημοτική Κοινότητα Γαλατακίου.
3.      Το  άρθρο 94 παρ. 6 του Ν.3852/2010 που η  αρμοδιότητα για την ίδρυση και την εν γένει λειτουργία των λαϊκών αγορών μεταβιβάστηκε από τις Νομαρχίες στους Δήμους.
4.      Την παρ. 1 του άρθρου 79 του Ν.3463/2006, που ορίζονται μεταξύ άλλων τα εξής:
«1. Οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, με τις οποίες:
ε) καθορίζουν τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τις θέσεις που επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και τους κοινόχρηστους, δημοτικούς ή κοινοτικούς χώρους, που επιτρέπεται να τοποθετηθούν τα μέσα προβολής υπαίθριας διαφήμισης……».
5.      Την παράγραφο 1γ του άρθρου 83 του Ν.3852/2010 το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας προτείνει στην επιτροπή ποιότητας ζωής τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών.
6.      Το άρθρο 73 παρ. 1Β v) του Ν.3852/2010 η επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο, το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων του άρθρου 79 του Κ.Δ.Κ.
7.      Το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Γαλατακίου με την υπ΄ αριθμ. 12/2-3-2011 εισηγήθηκε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής την τροποποίηση των υπ΄ αριθμ.    236/2008 και 75/2009 αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου πρώην Δήμου Σαρωνικού σχετικά με τη διάρκεια λειτουργίας της λαϊκής αγοράς.
8.      Στη συνέχεια η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την υπ΄ αριθμ. 6/23/15-06-2011 απόφασή της πρότεινε την τροποποίηση των υπ΄ αριθμ.     236/2008 και 75/2009 αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου πρώην Δήμου Σαρωνικού σχετικά με τη λειτουργία και  διάρκεια της εν λόγω λαϊκής αγοράς  που καθ΄ όλο το περιεχόμενο έχει ως εξής:
Τροποποιεί τις υπ΄ αριθμ. 236/2008 ως προς την παρ. Β) και   75/2009  ως προς το άρθρο 1 παρ. 1β ) αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου πρώην Δήμου Σαρωνικού που αφορούν  τη λειτουργία λαϊκής αγοράς ως κατωτέρω:
 
Από
«Στο Τ.Δ. Γαλατακίου και στον οικισμό Λουτρών Ωραίας Ελένης να γίνεται ημέρα Τρίτη στο Τμήμα του Επαρχιακού δρόμου που αρχίζει από την συμβολή με την Εθνική οδό Ισθμού – Επιδαύρου και να καταλήγει στην εκκλησία του Αγίου Κων/νου από 01-5 έως 30-09 (πέντε μήνες) στον οικισμό Λουτρών Ωραίας Ελένης του Δημοτικού Διαμερίσματος Γαλατακίου»
Σε
 «Στη Δημοτική Κοινότητα  Γαλατακίου της Δημοτικής Ενότητας Σαρωνικού Δήμου Κορινθίων, η λειτουργία της λαϊκής αγοράς θα γίνεται στον οικισμό Λουτρών Ωραίας Ελένης μία φορά την εβδομάδα,  ημέρα Τρίτη, από 01- 01 έως 31-12,  και θα αρχίζει από την συμβολή του Επαρχιακού δρόμου Λουτρών- Γαλατακίου με την Εθνική οδό Ισθμού – Επιδαύρου».
 
            Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα, τις υπ΄ αριθμ. 236/2008 Α.Δ.Σ.  και 75/2009 αποφάσεις του πρώην Δήμου Σαρωνικού, την υπ΄ αριθμ. 12/2-3-2011 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Γαλατακίου, την υπ΄ αριθμ. 6/23/15-6-2011 απόφαση  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Κορινθίων, το άρθρο 94 παρ. 6 στοιχείο 32 του Ν. 3852/2010, το άρθρο 73 παρ. 1Β v) του Ν.3852/2010, την παρ. 1 του άρθρου 79 του Ν.3463/2006, την παράγραφο 1γ του άρθρου 83 του Ν.3852/2010 και μετά από διαλογική συζήτηση
           
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
           
Αποδέχεται την υπ’ αριθμ. 6/23/15-06-2011 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων.
Τροποποιεί τις υπ΄ αριθμ. 236/2008 ως προς την παρ. Β) και   75/2009 ως προς το άρθρο 1 παρ. 1β ) αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου πρώην Δήμου Σαρωνικού που αφορούν τη λειτουργία λαϊκής αγοράς ως κατωτέρω:
 
Από
«Στο Τ.Δ. Γαλατακίου και στον οικισμό Λουτρών Ωραίας Ελένης να γίνεται ημέρα Τρίτη στο Τμήμα του Επαρχιακού δρόμου που αρχίζει από την συμβολή με την Εθνική οδό Ισθμού – Επιδαύρου και να καταλήγει στην εκκλησία του Αγίου Κων/νου από 01-5 έως 30-09 (πέντε μήνες) στον οικισμό Λουτρών Ωραίας Ελένης του Δημοτικού Διαμερίσματος Γαλατακίου»
Σε
 «Στη Δημοτική Κοινότητα  Γαλατακίου της Δημοτικής Ενότητας Σαρωνικού Δήμου Κορινθίων, η λειτουργία της λαϊκής αγοράς θα γίνεται στον οικισμό Λουτρών Ωραίας Ελένης μία φορά την εβδομάδα,  ημέρα Τρίτη, από 01- 01 έως 31-12,  και θα αρχίζει από την συμβολή του Επαρχιακού δρόμου Λουτρών- Γαλατακίου με την Εθνική οδό Ισθμού – Επιδαύρου».
 Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄ αριθμ. 75/2009 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου πρώην Δήμου Σαρωνικού.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
 
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 5 / 77 / 2012 .
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ              Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 06-03-2012
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
 
 

Leave a Comment