Περίληψη διακήρυξης εκτέλεσης προμήθειας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  ΟΡΘΗ                                       Κόρινθος, 14-03-2012
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                     ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ                                Αριθμ.Πρωτ.: 9245
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ
Διακηρύττει ότι


Εκτίθεται σε ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, η εκτέλεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ-ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (Α.Μ. 4/2012), σύμφωνα με τις διατάξεις της με αριθμ. 11389/1993 Υπουργικής Απόφασης ΕΚΠΟΤΑ, του Ν.3463/2006, του Ν. 2000/91, του Ν. 2286/95, του Ν. 3852/2010 και των σχετικών εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί κατά καιρούς και αφορούν προμήθειες των Ο.Τ.Α. κι όταν αυτές δεν έρχονται σε αντίθεση με τον Ν. 2286/95, προϋπολογισμού 187.835,52€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ}.
Η χρηματοδότηση γίνεται από ΠΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥ.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα Γραφεία του Δήμου Κορινθίων (Κολιάτσου 32) την 17η Απριλίου 2012, ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:00 έως ώρα 10:30 (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών).
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές, ημεδαπά και αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα, Συνεταιρισμοί, ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 5% με το ΦΠΑ επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης, ήτοι ποσού 9.400,00€, σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, κ.λπ..
Η παράδοση των ποσοτήτων των υλικών της ανωτέρω προμήθειας θα γίνεται αυθημερόν σε κάθε παραγγελία, που θα δίδεται από τις Υπηρεσίες του Δήμου Κορινθίων, και μέχρι εξαντλήσεως των υλικών της παρούσης και για χρονική διάρκεια παραγγελιών μέχρι δώδεκα (12) μήνες.
Για περισσότερες πληροφορίες και παραλαβή των τευχών της μελέτης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν’ απευθύνονται στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου (Ερμού 39, 1ος όροφος – τηλ. 27413 61026, αρμ. κ. Γεώργ. Ρουμελιώτης) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.


Ο Δήμαρχος Κορινθίων

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

Leave a Comment