Περίληψη διακήρυξης μίσθωσης ακινήτου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Κόρινθος, 15.03.2012
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                        Αριθμ.Πρωτ.: 9519
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ
Διακηρύττει ότι


Ο Δήμος Κορινθίων πρόκειται να προβεί στη μίσθωση ακινήτου για την στέγαση νέων υπηρεσιών (Δ/νση Πολεοδομίας κ.λπ.) του Δήμου Κορινθίων.
Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι τετραετής (4ετής).
Το υπό μίσθωση ακίνητο πρέπει να πληροί τους εξής όρους:
i) να βρίσκεται εντός ακτίνας το ανώτερο 600 μέτρων από το Δημοτικό Κατάστημα Κορίνθου,
ii) ως προς την επιφάνεια, θα πρέπει να έχει εμβαδό μεγαλύτερο από 500 τ.μ. και να μην υπερβαίνει τα 900 τ.μ., και να βρίσκεται είτε όλο σε έναν όροφο ενιαίο, είτε σε δύο ορόφους, μόνο ισόγειο και πρώτο όροφο σε αυτήν την περίπτωση, εάν δε βρίσκεται σε όροφο πάνω από το ισόγειο θα πρέπει να συνδέεται υποχρεωτικά με εσωτερική σκάλα και ανελκυστήρα, που να μπορεί να εξυπηρετήσει ΑΜΕΑ,
iii) ως προς τους χώρους υγιεινής θα πρέπει να διαθέτει ένα μικρό κουζινάκι και 2 WC, εκ των οποίων το ένα WC θα πρέπει να είναι κατάλληλο για χρήση από ΑΜΕΑ,
iv) ως προς την προσβασιμότητα, οι χώροι του ακινήτου (π.χ. πεζοδρόμιο, είσοδος κτιρίου) θα πρέπει να είναι προσβάσιμοι από ΑΜΕΑ,
v) ως προς τη θέρμανση και ψύξη το υπό μίσθωση ακίνητο θα πρέπει να διαθέτει είτε εγκατάσταση αυτόνομης κεντρικής θέρμανσης και χωριστή εγκατάσταση κλιματισμού (ψύξης), είτε μικτό σύστημα ψύξης – θέρμανσης,
vi) να είναι απολύτως έτοιμο για την εγκατάσταση των νέων υπηρεσιών του Δήμου (Δ/νση Πολεοδομίας κ.λπ.) εντός ενός (1) μήνα από την υπογραφή του σχετικού μισθωτήριου συμφωνητικού και θα διαμορφωθεί δε εσωτερικά σύμφωνα με της ανάγκες λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου με αποκλειστική ευθύνη και έξοδα του ιδιοκτήτη.
vii) να έχει γειτνιάζοντα χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων τουλάχιστον 100 θέσεων.

Καλούνται οι κ.κ. ενδιαφερόμενοι όπως, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης, ήτοι μέχρι τις 12-04-2012, προσκομίσουν τις προσφορές εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο Δημοτικό Κατάστημα Κορίνθου (Κολιάτσου 32, πληροφ. κ. Χουρσαλά Ειρήνη, τηλ. 27413 61021).


Ο Δήμαρχος Κορινθίων

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ