Γνωμοδότηση περί του χαρακτηρισμού ή μη του κτιρίου της Δημοτικής Αγοράς

 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     
     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 89
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 6/21-3-2012)
 
ΘΕΜΑ 2ο Η.Δ.: «Γνωμοδότηση περί του χαρακτηρισμού ή μη του κτιρίου της
                           Δημοτικής Αγοράς»
           
 Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 21 – 3 – 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00, ύστερα από την αριθμ. 9623/16.3.2012 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 7 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (36) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
2.      Καμπούρης Χαράλαμπος
3.      Χασικίδης Χρήστος       
4.      Τζαναβάρας Δημήτριος
5.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
6.      Φαρμάκης Γεώργιος
7.      Μελέτης Χρήστος
8.      Κεφάλας Σταύρος
9.      Λέκκας Πέτρος
10.Κολοκούρης Νικόλαος
11.Χατζής Μιχάλης
12.Γκερζελής Ιωάννης
13.Περόγαμβρος Μιχάλης
14.Ζήμος Κων/νος
15.Λαμπρινός Παναγιώτης
16.Δράκος Παναγιώτης
17.Καμπάς Νικόλαος    
18.Οικονόμου Γεώργιος
19.Βατουσιάδης Νικόλαος      
20.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
21.Φόρτης Φώτιος
22.Γιώτης Κων/νος
23.Τόγιας Σωκράτης
24.Μπάκουλης Δημήτριος
25.Πούρος Γεώργιος
26.Ζαχαριάς Σπυρίδων
27.Κορδώσης Χρήστος
28.Γιάννου Νικολέττα
29.Ρούκης Βασίλειος
30.Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
31.Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
32.Δασκαλοπούλου Σοφία
33.Καρπούζης Γρηγόριος
34.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
35.Αθανασάκος Θωμάς
36.Γουγάς Αλέξανδρος
 
 
 
 
  ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Παππάς Αντώνης
2.      Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
3.      Λέκκα Σοφία
4.      Σταματάκης Μάριος
5.      Τσαρμπού Ευφροσύνη
 
 
 
 
 

 Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δώδεκα (12) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
         1.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
         2.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
         3.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
         4.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
         5.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
         6.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
         7.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
         8.      Ανδρέ ου Ιωάννης –Κόρινθος
         9.      Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
         10.Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
         11.Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
         12.Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
 
 
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
1.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
2.      Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
3.      Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα
4.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
5.      Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
6.      Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος 
7.      Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
8.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
9.      Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
10.Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς    
 
 
      
                                              
 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι
1) Αντώνης Παππάς, προσήλθε στο τέλος του 3ου Ε.Η.Δ θέματος και αποχώρησε στο τέλος του 2ου θέματος της Η.Δ. 
2) Μάριος Σταματάκης, προσήλθε στο τέλος του 3ου Ε.Η.Δ.     θέματος
3) Σοφία Λέκκα, προσήλθε στο τέλος του 3ου Ε.Η.Δ. θέματος.
4)Χρήστος Χριστοδουλόπουλος,προσήλθε στο τέλος του 3ου Ε.Η.Δ. θέματος
5)Ευφροσύνη Τσαρμπού, προσήλθε στο τέλος του 3ου Ε.Η.Δ θέματος και αποχώρησε στο τέλος του 1ου θέματος της Η.Δ. 
6) Χρήστος Κορδώσης, αποχώρησε στο μέσον του 1ου θέματος της Η.Δ. διάταξης και λίγο πριν την έναρξη της 1ης ψηφοφορίας
7)Νικόλαος Κούτουλας, αποχώρησε στο τέλος του1ου θέματος της Η.Δ.
8) Γρηγόριος Καρπούζης,αποχώρησε στο τέλος του 2ου θέματος Η.Δ.
9) Γεώργιος Φιλιππακόπουλος,αποχώρησε στο τέλος του 2ου θέματος Η.Δ.
10) Χαράλαμπος Καμπούρης, αποχώρησε στο τέλος του 2ου θέματος Η.Δ.
11) Χρήστος Χασικίδης, αποχώρησε στο τέλος του 15ου θέματος Η.Δ.
12) Χρήστος Μελέτης,αποχώρησε στο τέλος του 3ου θέματος Η.Δ.
13) Κων/νος Γιώτης, αποχώρησε στο τέλος του 8ου θέματοςΗ.Δ.
14) Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας, αποχώρησε στο τέλος του 8ου θέματοςΗ.Δ.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
 
Απόφαση: 89 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος  το 2ο θέμα της ημερήσιας                         
                           διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
α) το με αριθμ. πρωτ. 37957/15.12.2008 έγγραφο του ΥΠΕΧΩΔΕ, περί μη χαρακτηρισμού του κτιρίου της δημοτικής αγοράς Κορίνθου ,ως διατηρητέου
β) την αριθμ. 32/12-2-2010 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας , περί κατασκευής νέου κτιρίου Δημοτικής Αγοράς στον ίδιο χώρο που είναι σήμερα (Κύπρου και Περιάνδρου).
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 9-3-2012 εισήγηση της Δ/νσης Νεώτερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, για τον χαρακτηρισμό ή μη ως μνημείου της Δημοτικής Αγοράς Κορίνθου επί των οδών Περιάνδρου και Κύπρου στο Δήμο Κορινθίων, η οποία καθ΄ όλον το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 
<< Εισαγωγή
 
Η ΥΝΕΜΤΕ Δυτ. Ελλάδος με το αρ. πρωτ. Φ03-α/2323/14-4-10 έγγραφό της , διαβίβασε το φάκελο του θέματος με τις απόψεις της στη Διεύθυνσή μας, κατόπιν αιτήματος δημοτών της Κορίνθου συνεπικουρούμενων και από το Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κορινθίας, για τη διατήρηση του κτιρίου της Δημοτικής Αγοράς, που βρίσκεται επί των οδών Περιάνδρου και Κύπρου στο κέντρο της πόλης της Κορίνθου επειδή πρόκειται για κτίριο του Μεσοπολέμου, προκειμένου να εισηγηθούμε στο Κ.Σ.Ν.Μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1γ του Ν. 3028/02.
Οι αιτούντες προτείνουν την διατήρηση του ως άνω κτιρίου σε αντίθεση με την Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 16-02-10 για κατεδάφιση της Δημοτικής Αγοράς Κορίνθου και ανέγερση νέας Αγοράς στην ίδια θέση.
 
Α. Ιστορικό
 
Το κτίριο της αγοράς χτίστηκε το 1930 σε αντικατάσταση του νεοκλασικού κτιρίου της παλαιάς δημοτικής Αγοράς (που ολοκληρώθηκε περί του 1900) το οποίο καταστράφηκε από τον σεισμό του 1928. Κατόπιν του σεισμού αποφασίστηκε η ανοικοδόμηση της Κορίνθου με τους αντισεισμικούς κανόνες της εποχής. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές η νέα αγορά της Κορίνθου ανοικοδομήθηκε στο ίδιο σημείο στη συμβολή των οδών Περιάνδρου και Κύπρου με οπλισμένο σκυρόδεμα. Επί της οδού Κύπρου υπάρχει αναμνηστική μαρμάρινη επιγραφή η οποία αναγράφει «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ, ΑΝΕΓΕΡΘΕΙΣΑ ΜΕΡΙΜΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΣΕΙΣΜΟΠΑΘΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ «Η ΠΡΩΙΑ» ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ»
 
Β. Περιγραφή
 
Πρόκειται για ισόγειο ορθογωνικό κτίριο που σε τίποτα δεν θυμίζει το προϋφιστάμενο, με μεγάλο αίθριο και που στις εσωτερικές όψεις του οποίου υπάρχουν μεγάλα τοξωτά ανοίγματα ενώ οι εξωτερικές του όψεις προσπαθούν να αντιγράψουν τα πρότυπα του νεοκλασικού κτιρίου πλην της πλευράς επί της οδού Περιάνδρου όπου διακρίνονται 3 τοξωτά ανοίγματα ένα εκ των οποίων οδηγεί προς το εσωτερικό αίθριο και τα οποία φέρουν οδοντωτή ταινία. Τοξωτό άνοιγμα που οδηγεί προς το εσωτερικό υπάρχει και επί της οδού Κύπρου . Στη βορειοδυτική πλευρά του κτιρίου έχει γίνει μεταγενέστερα προσθήκη ενός ορόφου η οποία στην όψη επί της οδού Περιάνδρου φέρει 6 μικρά μονόλοβα παράθυρα. Επίσης κάτω από το γείσο του κτιρίου έχει κατασκευαστεί μαρκίζα από οπλισμένο σκυρόδεμα.
 
Συνολικά το κτίριο από την αρχική κατασκευή του αλλά και λόγω των μεταγενέστερων επεμβάσεων δεν διαθέτει αξιόλογα αρχιτεκτονικά ή μορφολογικά χαρακτηριστικά.
 
Η ΥΝΕΜΤΕΔΕ θεωρεί ότι «ναι μεν η αγορά εντάσσεται στα προστατευόμενα κτίρια κατά τις συνθήκες της Γρανάδας και της UNESCO, όμως από πλευράς τυπολογίας αλλά και από πλευράς χρονολογίας (νεώτερη των 100 ετών) δεν πληροί τους όρους που προβλέπει το άρθρο 6 παρ. 1γ του Ν. 3028/02 και επειδή το κτίριο έχει υποστεί πολλές αλλοιώσεις και προσθήκες κατά την διάρκεια των χρόνων, γι΄ αυτό και δεν προτείνει τον χαρακτηρισμό του ως μνημείο»
Η Διεύθυνσή μας , παρόλο που το κτίριο κτίστηκε το 1928, με τη φιλοδοξία να αντικαταστήσει το νεοκλασικό κτίριο της Παλιάς Δημοτικής Αγοράς, εκτιμά ότι το αποτέλεσμα της προσπάθειας δεν δικαιώθηκε και ως εκ τούτου το κτήριο στη σημερινή του μορφή , έχοντας υποστεί και προσθήκες και αλλοιώσεις κατά τη πάροδο των ετών, δεν διαθέτει αρχιτεκτονικά στοιχεία που να το καθιστούν ιδιαίτερα αξιόλογο. Επίσης δεν αποτελεί τμήμα ενός ευρύτερου οικιστικού συνόλου, ώστε να παρουσιάζει ενδιαφέρον από πολεοδομική άποψη, δεδομένου ότι η ευρύτερη περιοχή καθώς και το μέτωπο του δρόμου έχουν οικοδομηθεί με νεώτερες κατασκευές.
 
Η ΔΝΣΑΚ λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, εισηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1γ του Ν. 3028/2002: τον μη χαρακτηρισμό ως μνημείου της Δημοτικής Αγοράς Κορίνθου, επί των οδών Περιάνδρου και Κύπρου στο Δήμο Κορίνθου, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου, φερόμενης ιδιοκτησίας Δήμου Κορίνθου, διότι το κτήριο δεν παρουσιάζει ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό και πολεοδομικό ενδιαφέρον ώστε να συγκεντρώνει τις αυξημένες από το νόμο προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισμό του ως μνημείου.>>
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, την από 9-3-2012 εισήγηση της Δ/νσης Νεώτερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού και τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.1γ του Ν. 3028/2002
 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
            (Μειοψηφούντων των κ.κ. 1) Σοφίας Δασκαλοπούλου, 2) Θωμά Αθανασάκου 3) Αλέξανδρου Γουγά και 4) Θεμιστοκλή Κουτσογκίλα)
 
            Τον μη χαρακτηρισμό ως μνημείου, του κτιρίου της Δημοτικής Αγοράς Κορίνθου, επί των οδών Περιάνδρου και Κύπρου ιδιοκτησίας Δήμου Κορινθίων, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης.
            Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί αρμοδίως.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
  
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 6 / 89 / 2012 .
   
        Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ              Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 26-03-2012
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ