Αίτημα επαναλειτουργίας Α΄ Λυκειακής τάξης στο Σοφικό

 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     
     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 90
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 6/21-3-2012)
 
ΘΕΜΑ 3ο Η.Δ.: «Αίτημα επαναλειτουργίας Α΄ Λυκειακής τάξης στο Σοφικό»
           
 Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 21 – 3 – 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00, ύστερα από την αριθμ. 9623/16.3.2012 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 7 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (36) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
2.      Καμπούρης Χαράλαμπος
3.      Χασικίδης Χρήστος       
4.      Τζαναβάρας Δημήτριος
5.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
6.      Φαρμάκης Γεώργιος
7.      Μελέτης Χρήστος
8.      Κεφάλας Σταύρος
9.      Λέκκας Πέτρος
10.Κολοκούρης Νικόλαος
11.Χατζής Μιχάλης
12.Γκερζελής Ιωάννης
13.Περόγαμβρος Μιχάλης
14.Ζήμος Κων/νος
15.Λαμπρινός Παναγιώτης
16.Δράκος Παναγιώτης
17.Καμπάς Νικόλαος    
18.Οικονόμου Γεώργιος
19.Βατουσιάδης Νικόλαος      
20.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
21.Φόρτης Φώτιος
22.Γιώτης Κων/νος
23.Τόγιας Σωκράτης
24.Μπάκουλης Δημήτριος
25.Πούρος Γεώργιος
26.Ζαχαριάς Σπυρίδων
27.Κορδώσης Χρήστος
28.Γιάννου Νικολέττα
29.Ρούκης Βασίλειος
30.Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
31.Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
32.Δασκαλοπούλου Σοφία
33.Καρπούζης Γρηγόριος
34.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
35.Αθανασάκος Θωμάς
36.Γουγάς Αλέξανδρος
 
     ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Παππάς Αντώνης
2.      Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
3.      Λέκκα Σοφία
4.      Σταματάκης Μάριος
5.      Τσαρμπού Ευφροσύνη
  
 Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δώδεκα (12) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων
   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
         1.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
         2.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
         3.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
         4.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
         5.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
         6.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
         7.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
         8.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
         9.      Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
         10.Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
         11.Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
         12.Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
 
 
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
1.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
2.      Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
3.      Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα
4.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
5.      Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
6.      Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος 
7.      Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
8.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
9.      Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
10.Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς    
 
 
      
                                              
 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι
1) Αντώνης Παππάς, προσήλθε στο τέλος του 3ου Ε.Η.Δ θέματος και αποχώρησε στο τέλος του 2ου θέματος της Η.Δ. 
2) Μάριος Σταματάκης, προσήλθε στο τέλος του 3ου Ε.Η.Δ.     θέματος
3) Σοφία Λέκκα, προσήλθε στο τέλος του 3ου Ε.Η.Δ. θέματος.
4)Χρήστος Χριστοδουλόπουλος,προσήλθε στο τέλος του 3ου Ε.Η.Δ. θέματος
5)Ευφροσύνη Τσαρμπού, προσήλθε στο τέλος του 3ου Ε.Η.Δ θέματος και αποχώρησε στο τέλος του 1ου θέματος της Η.Δ. 
6) Χρήστος Κορδώσης, αποχώρησε στο μέσον του 1ου θέματος της Η.Δ. διάταξης και λίγο πριν την έναρξη της 1ης ψηφοφορίας
7)Νικόλαος Κούτουλας, αποχώρησε στο τέλος του1ου θέματος της Η.Δ.
8) Γρηγόριος Καρπούζης,αποχώρησε στο τέλος του 2ου θέματος Η.Δ.
9) Γεώργιος Φιλιππακόπουλος,αποχώρησε στο τέλος του 2ου θέματος Η.Δ.
10) Χαράλαμπος Καμπούρης, αποχώρησε στο τέλος του 2ου θέματος Η.Δ.
11) Χρήστος Χασικίδης, αποχώρησε στο τέλος του 15ου θέματος Η.Δ.
12) Χρήστος Μελέτης,αποχώρησε στο τέλος του 3ου θέματος Η.Δ.
13) Κων/νος Γιώτης, αποχώρησε στο τέλος του 8ου θέματοςΗ.Δ.
14) Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας, αποχώρησε στο τέλος του 8ου θέματοςΗ.Δ.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
 
Απόφαση: 90 Ο Πρόεδρος για  το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αρμόδιο Αντιδημάρχο κ. Μιχαήλ Αν. Χατζή που  εισηγήθηκε τα  εξής:
       «Στα τέλη του μηνός Ιανουαρίου η Υφυπουργός Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων απέστειλε στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης αλλά και στους Δήμους την σχετική εγκύκλιο όπου στην ουσία ζητάει εκ μέρους μας προτάσεις για τις αναγκαίες ιδρύσεις, καταργήσεις, συγχωνεύσεις, προαγωγές, υποβιβασμούς σχολικών μονάδων.
Σε αντίθεση με την πολιτική των συγχωνεύσεων των σχολικών μονάδων σε όλη τη χώρα θεωρούμε κρίσιμης σημασίας τη λειτουργία λυκειακής - τάξης (Α΄ Λυκείου) στο Σοφικό για την εξυπηρέτηση του μαθητικού πληθυσμού της Δημοτικής Ενότητας Σολυγείας. Είναι μια σημαντική απόφαση στο πλαίσιο του εξορθολογισμού της λειτουργίας της δημόσιας εκπαίδευσης, καθώς η έννοια  εξορθολογισμού περιλαμβάνει όχι μόνο τις συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων, αλλά και ιδρύσεις νέων μονάδων όπου απαιτείται.
Η λειτουργία της Λυκειακής τάξης αποσκοπεί σε όφελος της Τοπικής Κοινωνίας, καθώς βελτιώνεται η καθημερινότητα των μαθητών της περιοχής της Δ.Ε. Σολυγείας που θα εξασφαλίσουν από τις μετακινήσεις τους καθημερινά επιπλέον 2 ώρες για διάβασμα, ελεύθερο χρόνο και δραστηριότητες. Εκτός αυτού αναβαθμίζεται αισθητά η περιοχή που θα κρατήσει το μελλοντικό δυναμικό της και φυσικά βελτιώνεται η κατάσταση των Λυκείων της πόλης της Κορίνθου από μεγάλο  αριθμό μαθητών. Η ίδρυση της 1ης Λυκειακής τάξης μόνο θετικά αποτελέσματα έχει για την τοπική κοινωνία, αλλά και για την πολιτεία αφού το κόστος λειτουργίας του Σχολείου θα είναι μικρότερο από το κόστος μετακίνησης και φοίτησης των μαθητών στην Κόρινθο.
Το υπάρχον εκπαιδευτικό δυναμικό είναι επαρκές για τη λειτουργία του σχολείου δεδομένου ότι οι εκπαιδευτικοί καλύπτουν το προβλεπόμενο από το νόμο ωράριο τους.
 Το σχολικό συγκρότημα Γυμνασίου Σοφικού στο οποίο θα λειτουργήσει και η Λυκειακή τάξη πληροί όλες τις προϋποθέσεις και συγκεκριμένα:
1)           Διαθέτει άριστες κτιριακές εγκαταστάσεις, που σπάνια συναντά κανείς στο δημόσιο.
2)           Έχει άριστη υλικοτεχνική υποδομή με πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια.
Επιπροσθέτως:
1)           Οι επιτυχίες των μαθητών σε ΑΕΙ- ΤΕΙ είναι μεγάλες.
2)           Το υπάρχον μαθητικό δυναμικό των 25 μαθητών είναι επαρκές για τη λειτουργία του σχολείου.
3)           Η θέση του σχολείου στον ορεινό όγκο του Σοφικού, με επικίνδυνο οδικό δίκτυο, ιδιαίτερες και δύσκολες   κλιματολογικές συνθήκες, καθώς και οι μεγάλες χιλιομετρικές από τα κοντινά Λύκεια της Κορίνθου, καθιστούν  αδιανόητη οποιαδήποτε σκέψη μετακίνησης των μαθητών.
 Από κοινού οι τοπικοί φορείς, οι γονείς, οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί και δημότες αγωνιζόμαστε για την επαναλειτουργία της Λυκειακής τάξης στο Σοφικό. Το Συμβούλιο της σχολικής Κοινότητας του Γυμνασίου Σοφικού, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Σοφικού, η Τοπική Κοινότητα Κόρφου, η Τοπική Κοινότητα Αγγελοκάστρου καθώς και η Δημοτική Κοινότητα Σοφικού με ομόφωνες αποφάσεις τους εισηγούνται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την εκπλήρωση του σκοπού αυτού».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ΄ αριθμ. 2/6/20-3-2012 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας σύμφωνα με την οποία αποφασίσθηκαν τα  εξής:
«Η ίδρυση και επαναλειτουργία της πρώτης Λυκειακής τάξης στο σχολικό συγκρότημα του Γυμνασίου Σοφικού για τους κάτωθι λόγους:
1.      Η επαναλειτουργία της πρώτης Λυκειακής τάξης είναι επωφελής για την εξέλιξη και πρόοδο των μαθητών. Η εμπειρία από την λειτουργία παλιότερα έχει ανάδειξη πολλούς μαθητές οι οποίοι εισήλθαν σε σημαντικές σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και σήμερα είναι φοιτητές ή αξιόλογοι επιστήμονες.
2.      Η κτιριακή υποδομή θεωρείται επαρκής.
3.       Οικονομικό όφελος για το Δημόσιο υπάρχει δεδομένου ότι οι εκπαιδευτικοί καλύπτουν το προβλεπόμενο από το νόμο ωράριο τους. Αντιθέτως το Δημόσιο θα επιβαρυνθεί με τη μεταφορά τριάντα περίπου μαθητών στην Κόρινθο καθημερινά.
4.      Παρέχονται όλες οι προβλεπόμενες εκπαιδευτικές υπηρεσίες.
5.      Η οικονομική επιβάρυνση των οικογενειών θα περιοριστεί σημαντικά».
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, την υπ΄ αριθ. 2/6/20-03-2012 απόφαση Δ.Ε.Π,  τις υπ΄ αριθμ. 1/09-03-2012, 1/09-03-2012, 1/09-0302012 αποφάσεις των Τοπικών Κοινοτήτων Κόρφου, Αγγελοκάστρου και της Δημοτικής Κοινότητας Σοφικού αντίστοιχα
  
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
           
            Την επαναλειτουργία της λυκειακής - τάξης (Α΄ Λυκείου) στο σχολικό συγκρότημα Γυμνασίου Σοφικού, για την εξυπηρέτηση του μαθητικού πληθυσμού της Δημοτικής Ενότητας Σολυγείας, σύμφωνα με όσα αναφέρονται αναλυτικά στο ιστορικό της παρούσας.
            Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί αρμοδίως.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
 
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 6 / 90 / 2012 .
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ              Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 23-03-2012
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ