Έγκριση υποβολής πρότασης στα πλαίσια της πρόσκλησης με κωδικό 1.1 της ΜΟΔ Α.Ε.

 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     
     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 92
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 6/21-3-2012)
 
ΘΕΜΑ 4ο Η.Δ.: «Έγκριση υποβολής πρότασης στα πλαίσια της πρόσκλησης με κωδικό 1.1 της ΜΟΔ Α.Ε. για την ένταξη και χρηματοδότηση του έργου ‘‘Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Κορινθίων’’ προϋπολογισμού 50.000€»
           
   Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 21 – 3 – 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00, ύστερα από την αριθμ. 9623/16.3.2012 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 7 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (36) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852A/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
2.      Καμπούρης Χαράλαμπος
3.      Χασικίδης Χρήστος       
4.      Τζαναβάρας Δημήτριος
5.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
6.      Φαρμάκης Γεώργιος
7.      Μελέτης Χρήστος
8.      Κεφάλας Σταύρος
9.      Λέκκας Πέτρος
10.Κολοκούρης Νικόλαος
11.Χατζής Μιχάλης
12.Γκερζελής Ιωάννης
13.Περόγαμβρος Μιχάλης
14.Ζήμος Κων/νος
15.Λαμπρινός Παναγιώτης
16.Δράκος Παναγιώτης
17.Καμπάς Νικόλαος    
18.Οικονόμου Γεώργιος
19.Βατουσιάδης Νικόλαος      
20.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
21.Φόρτης Φώτιος
22.Γιώτης Κων/νος
23.Τόγιας Σωκράτης
24.Μπάκουλης Δημήτριος
25.Πούρος Γεώργιος
26.Ζαχαριάς Σπυρίδων
27.Κορδώσης Χρήστος
28.Γιάννου Νικολέττα
29.Ρούκης Βασίλειος
30.Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
31.Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
32.Δασκαλοπούλου Σοφία
33.Καρπούζης Γρηγόριος
34.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
35.Αθανασάκος Θωμάς
36.Γουγάς Αλέξανδρος
 
 
 
   ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Παππάς Αντώνης
2.      Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
3.      Λέκκα Σοφία
4.      Σταματάκης Μάριος
5.      Τσαρμπού Ευφροσύνη
 
 
 
 
 

 Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δώδεκα (12) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
         1.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
         2.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
         3.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
         4.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
         5.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
         6.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
         7.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
         8.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
         9.      Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
         10.Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
         11.Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
         12.Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
 
 
 
                Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι:
 
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
1.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
2.      Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
3.      Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα
4.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
5.      Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
6.      Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος 
7.      Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
8.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
9.      Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
10.Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς    
 
 
      
                                              
 

1) Αντώνης Παππάς, προσήλθε στο τέλος της συζήτησης του 3ου Ε.Η.Δ θέματος και αποχώρησε  στο τέλος της συζήτησης του 2ου θέματος της Η.Δ. 
2) Μάριος Σταματάκης, προσήλθε στο τέλος της συζήτησης του 3ου Ε.Η.Δ.     θέματος
3) Σοφία Λέκκα, προσήλθε στο τέλος της συζήτησης του 3ου Ε.Η.Δ. θέματος.
4)Χρήστος Χριστοδουλόπουλος,προσήλθε στο τέλος της συζήτησης του 3ου Ε.Η.Δ. θέματος
5)Ευφροσύνη Τσαρμπού, προσήλθε στο τέλος της συζήτησης του 3ου Ε.Η.Δ θέματος και αποχώρησε  στο τέλος της συζήτησης του 1ου θέματος της Η.Δ. 
6) Χρήστος Κορδώσης, αποχώρησε στο μέσον της συζήτησης του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και λίγο πριν την έναρξη της 1ης ψηφοφορίας
7)Νικόλαος Κούτουλας, αποχώρησε στο τέλος του1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
8) Γρηγόριος Καρπούζης,αποχώρησε στο τέλος του 2ου θέματος Η.Δ.
9) Γεώργιος Φιλιππακόπουλος,αποχώρησε στο τέλος του 2ου θέματος Η.Δ
10) Χαράλαμπος Καμπούρης, Αντιδήμαρχος,αποχώρησε στο τέλος του 2ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
11) Χρήστος Χασικίδης, Αντιδήμαρχος,αποχώρησε στο τέλος του 15ου  θέματος ημερήσιας διάταξης.
12) Χρήστος Μελέτης,αποχώρησε στο τέλος του 3ου θέματος ημερήσιας διάταξης 13) Κων/νος Γιώτης, αποχώρησε στο τέλος του 8ου θέματοςημερήσιας διάταξης
14) Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας, αποχώρησε στο τέλος του 8ου θέματοςημερήσιας διάταξης
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
 
 
           Απόφαση: 92 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
                        έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:
<< Λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. 4156/11/23-11-2011 Ανοιχτή πρόσκληση (με κωδικό: 1.1)  της Μ.Ο.Δ. Α.Ε. για υποβολή προτάσεων στο  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» Άξονας προτεραιότητας 1: «Υποστήριξη Επιτελικών Δομών, Λειτουργιών και Δικαιούχων Φορέων» Κωδικός Θεματικής Προτεραιότητας 85: «Προετοιμασία, Εφαρμογή, Παρακολούθηση και Επιθεώρηση» συγχρηματοδοτούμενος από το Ε.Τ.Π.Α. (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης),
Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να αποφασίσει :
Ø      Για την αποδοχή των όρων της πρόσκλησης με κωδικό 1.1 της ΜΟΔ Α.Ε.
Ø      Για την έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου, για την ένταξη και χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Κορινθίων» και προϋπολογισμό 50.000,00€
Ø      Για την εξουσιοδότηση του Δημάρχου προκειμένου να υπογράψει την αίτηση χρηματοδότησης, το ΤΔΠΠ και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην σχετική πρόσκληση 
Ø      Για τον ορισμό του υπεύθυνου της πράξης
Παρακαλούμε για την έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο>>
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, την αριθμ. 1.1Πρόσκληση της ΜΟΔ Α.Ε.  και μετά από ανταλλαγή απόψεων
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Α) Εγκρίνει την υποβολή πρότασης από το Δήμο Κορινθίων για την ένταξη και χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Κορινθίων» προϋπολογισμού 50.000,00€, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» Άξονας προτεραιότητας 1: «Υποστήριξη Επιτελικών Δομών, Λειτουργιών και Δικαιούχων Φορέων» Κωδικός Θεματικής Προτεραιότητας 85: «Προετοιμασία, Εφαρμογή, Παρακολούθηση και Επιθεώρηση» συγχρηματοδοτούμενος από το Ε.Τ.Π.Α. (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης),
 
 Β) Αποδέχεται τους όρους της πρόσκλησης με κωδικό 1.1 της ΜΟΔ   Α.Ε.
 
 Γ) Εξουσιοδοτεί τον κ. Αλέξανδρο Πνευματικό –Δήμαρχο Κορινθίων     προκειμένου να υπογράψει την αίτηση χρηματοδότησης, το ΤΔΠΠ και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην σχετική πρόσκληση 
 
Δ) Ορίζει ως υπεύθυνη της πράξης την υπάλληλο κα Αρτοποιάδου Αλεξάνδρα.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
 
 
 
 
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 6 / 92 / 2012 .
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ              Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 23-03-2012
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ