Διοργάνωση του 5ου Λαϊκού Αγώνα δρόμου 7 χλμ στη Τοπική Κοινότητα Χιλιομοδίου

 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           
     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 97
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 6/21-3-2012)
 
ΘΕΜΑ 9ο Η.Δ.: «Διοργάνωση του 5ου Λαϊκού Αγώνα δρόμου 7 χλμ στη Τοπική
                           Κοινότητα Χιλιομοδίου»
           
   Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 21 – 3 – 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00, ύστερα από την αριθμ. 9623/16.3.2012 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 7 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (36) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
2.      Καμπούρης Χαράλαμπος
3.      Χασικίδης Χρήστος       
4.      Τζαναβάρας Δημήτριος
5.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
6.      Φαρμάκης Γεώργιος
7.      Μελέτης Χρήστος
8.      Κεφάλας Σταύρος
9.      Λέκκας Πέτρος
10.Κολοκούρης Νικόλαος
11.Χατζής Μιχάλης
12.Γκερζελής Ιωάννης
13.Περόγαμβρος Μιχάλης
14.Ζήμος Κων/νος
15.Λαμπρινός Παναγιώτης
16.Δράκος Παναγιώτης
17.Καμπάς Νικόλαος    
18.Οικονόμου Γεώργιος
19.Βατουσιάδης Νικόλαος      
20.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
21.Φόρτης Φώτιος
22.Γιώτης Κων/νος
23.Τόγιας Σωκράτης
24.Μπάκουλης Δημήτριος
25.Πούρος Γεώργιος
26.Ζαχαριάς Σπυρίδων
27.Κορδώσης Χρήστος
28.Γιάννου Νικολέττα
29.Ρούκης Βασίλειος
30.Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
31.Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
32.Δασκαλοπούλου Σοφία
33.Καρπούζης Γρηγόριος
34.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
35.Αθανασάκος Θωμάς
36.Γουγάς Αλέξανδρος
 
 
 
   ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Παππάς Αντώνης
2.      Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
3.      Λέκκα Σοφία
4.      Σταματάκης Μάριος
5.      Τσαρμπού Ευφροσύνη
 
 Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δώδεκα (12) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων
   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
         1.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
         2.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
         3.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
         4.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
         5.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
         6.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
         7.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
         8.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
         9.      Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
         10.Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
         11.Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
         12.Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
 
 
 
                Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι:
 
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
1.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
2.      Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
3.      Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα
4.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
5.      Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
6.      Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος 
7.      Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
8.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
9.      Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
10.Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς    
 
 
      
                                              
 

1) Αντώνης Παππάς, προσήλθε στο τέλος της συζήτησης του 3ου Ε.Η.Δ θέματος και αποχώρησε  στο τέλος της συζήτησης του 2ου θέματος της Η.Δ. 
2) Μάριος Σταματάκης, προσήλθε στο τέλος της συζήτησης του 3ου Ε.Η.Δ.     θέματος
3) Σοφία Λέκκα, προσήλθε στο τέλος της συζήτησης του 3ου Ε.Η.Δ. θέματος.
4)Χρήστος Χριστοδουλόπουλος,προσήλθε στο τέλος της συζήτησης του 3ου Ε.Η.Δ. θέματος
5)Ευφροσύνη Τσαρμπού, προσήλθε στο τέλος της συζήτησης του 3ου Ε.Η.Δ θέματος και αποχώρησε  στο τέλος της συζήτησης του 1ου θέματος της Η.Δ. 
6) Χρήστος Κορδώσης, αποχώρησε στο μέσον της συζήτησης του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και λίγο πριν την έναρξη της 1ης ψηφοφορίας
7)Νικόλαος Κούτουλας, αποχώρησε στο τέλος του1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
8) Γρηγόριος Καρπούζης,αποχώρησε στο τέλος του 2ου θέματος Η.Δ.
9) Γεώργιος Φιλιππακόπουλος,αποχώρησε στο τέλος του 2ου θέματος Η.Δ
10) Χαράλαμπος Καμπούρης, Αντιδήμαρχος,αποχώρησε στο τέλος του 2ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
11) Χρήστος Χασικίδης, Αντιδήμαρχος,αποχώρησε στο τέλος του 15ου  θέματος ημερήσιας διάταξης.
12) Χρήστος Μελέτης,αποχώρησε στο τέλος του 3ου θέματος ημερήσιας διάταξης 13) Κων/νος Γιώτης, αποχώρησε στο τέλος του 8ου θέματοςημερήσιας διάταξης
14) Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας, αποχώρησε στο τέλος του 8ου θέματοςημερήσιας διάταξης
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
 
 
Απόφαση: 97 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
                        έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το από 9-3-2012 έγγραφο του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Χιλιομοδίου με το οποίο μας ενημερώνει ότι στα πλαίσια του εορτασμού της Ζωοδόχου Πηγής έχει καθιερωθεί η διεξαγωγή λαϊκού αγώνα δρόμου 7χλμ. με συμμετοχή αθλητών από όλη την Ελλάδα ατομικά ή συλλογικά.  
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την εισήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής κ. Γεωργίου Φαρμάκη, σύμφωνα με την οποία ο Δήμος Κορινθίων διοργανώνει και φέτος τον 5ο λαϊκό αγώνα δρόμου κατά σειρά, ο οποίος θα διεξαχθεί την 20/4/2012 με αφετηρία την πλατεία Χιλιομοδίου και τερματισμό την παλαιά Μονή Φανερωμένης. Για την επιτυχή διεξαγωγή του αγώνα πρέπει να καλυφθούν τα έξοδα για: 1) Μετάλλια –Κύπελλα, 2) Αφίσες –Διπλώματα, 3) Μπλουζάκια, καπέλα και νούμερα συμμετοχής αθλητών, 4) Μικροφωνική κάλυψη στο χώρο του τερματισμού, 5) Μεταφορά αθλητών στη αφετηρία (πλατεία Χιλιομοδίου) και 6) Αφεψήματα, νερά, χυμούς, σάντουιτς, γλυκά για τους αθλητές στον τερματισμό. Τα ανωτέρω έξοδα θα ανέλθουν συνολικά στο ποσό των 4.500 €. Παρακαλούμε για τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου.
 
Αθανασάκος Θωμάς: Νομίζω ότι το ποσό που προτείνετε είναι μεγάλο. Ενόψει και της κρίσης που διέρχεται η Ελλάδα, προτείνω το ποσό των 2.000 €. Με την πρόταση του κ. Αθανασάκου συμφώνησαν και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Σοφία Δασκαλοπούλου και Αλέξανδρος Γουγάς.
            Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3α του Ν. 3463/2006 και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Μειοψηφούντων των κ.κ. 1) Σοφίας Δασκαλοπούλου, 2) Αλέξανδρου Γουγά και 3) Θωμά Αθανασάκου)
 
Τη διοργάνωση του 5ου λαϊκού αγώνα δρόμου 7 χλμ. στη Τοπική Κοινότητα Χιλιομοδίου, με τη συμμετοχή αθλητών από όλη την Ελλάδα ατομικά ή συλλογικά, στα πλαίσια του εορτασμού της Ζωοδόχου Πηγής. Ο αγώνας θα διεξαχθεί την 20-4-2012 με αφετηρία την πλατεία Χιλιομοδίου και τερματισμό την παλαιά Μονή Φανερωμένης αντί ποσού 4.500 €.
Πρόκειται για μια εκδήλωση αθλητικού περιεχομένου που σχετίζεται με την εδαφική περιφέρεια του Δήμου Κορινθίων και προάγει τα πολιτιστικά ενδιαφέρονται των κατοίκων του.
Με το ανωτέρω ποσό θα καλυφθούν δαπάνες για:  
1) Μετάλλια –Κύπελλα, 2) Αφίσες –Διπλώματα, 3) Μπλουζάκια, καπέλα και νούμερα συμμετοχής αθλητών, 4) Μικροφωνική κάλυψη στο χώρο του τερματισμού, 5) Μεταφορά αθλητών στη αφετηρία (πλατεία Χιλιομοδίου) και 6) Αφεψήματα, νερά, χυμούς, σάντουιτς, γλυκά για τους αθλητές στον τερματισμό. 
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στο προϋπολογισμό έτους 2012 πίστωση με ΚΑ 15/6471.0001 και τίτλο « Διοργάνωση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων»  
 
Ψηφίζει τη διάθεση της ανωτέρω σχετικής πίστωσης (4.500 €)
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
 
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 6 / 97 / 2012 .
  
   Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ              Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 28-03-2012
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ

Leave a Comment