Έγκριση πίστωσης για παροχή συμβουλευτικών τηλεδιαγνώσεων στη καρδιολογία

 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              
     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 91
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 6/21-3-2012)
 
ΘΕΜΑ 15ο Η.Δ.: «Έγκριση πίστωσης για παροχή συμβουλευτικών τηλεδιαγνώσεων στη καρδιολογία από τη CARDIOEXPRESS»
           
 Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 21 – 3 – 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00, ύστερα από την αριθμ. 9623/16.3.2012 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 7 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (36) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
2.      Καμπούρης Χαράλαμπος
3.      Χασικίδης Χρήστος       
4.      Τζαναβάρας Δημήτριος
5.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
6.      Φαρμάκης Γεώργιος
7.      Μελέτης Χρήστος
8.      Κεφάλας Σταύρος
9.      Λέκκας Πέτρος
10.Κολοκούρης Νικόλαος
11.Χατζής Μιχάλης
12.Γκερζελής Ιωάννης
13.Περόγαμβρος Μιχάλης
14.Ζήμος Κων/νος
15.Λαμπρινός Παναγιώτης
16.Δράκος Παναγιώτης
17.Καμπάς Νικόλαος    
18.Οικονόμου Γεώργιος
19.Βατουσιάδης Νικόλαος      
20.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
21.Φόρτης Φώτιος
22.Γιώτης Κων/νος
23.Τόγιας Σωκράτης
24.Μπάκουλης Δημήτριος
25.Πούρος Γεώργιος
26.Ζαχαριάς Σπυρίδων
27.Κορδώσης Χρήστος
28.Γιάννου Νικολέττα
29.Ρούκης Βασίλειος
30.Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
31.Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
32.Δασκαλοπούλου Σοφία
33.Καρπούζης Γρηγόριος
34.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
35.Αθανασάκος Θωμάς
36.Γουγάς Αλέξανδρος
  
   ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Παππάς Αντώνης
2.      Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
3.      Λέκκα Σοφία
4.      Σταματάκης Μάριος
5.      Τσαρμπού Ευφροσύνη
  
 Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δώδεκα (12) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων
   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
         1.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
         2.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
         3.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
         4.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
         5.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
         6.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
         7.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
         8.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
         9.      Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
         10.Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
         11.Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
         12.Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
 
 
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
1.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
2.      Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
3.      Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα
4.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
5.      Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
6.      Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος 
7.      Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
8.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
9.      Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
10.Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς    
 
 
      
                                               
 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι
1) Αντώνης Παππάς, προσήλθε στο τέλος του 3ου Ε.Η.Δ θέματος και αποχώρησε στο τέλος του 2ου θέματος της Η.Δ. 
2) Μάριος Σταματάκης, προσήλθε στο τέλος του 3ου Ε.Η.Δ.     θέματος
3) Σοφία Λέκκα, προσήλθε στο τέλος του 3ου Ε.Η.Δ. θέματος.
4)Χρήστος Χριστοδουλόπουλος,προσήλθε στο τέλος του 3ου Ε.Η.Δ. θέματος
5)Ευφροσύνη Τσαρμπού, προσήλθε στο τέλος του 3ου Ε.Η.Δ θέματος και αποχώρησε στο τέλος του 1ου θέματος της Η.Δ. 
6) Χρήστος Κορδώσης, αποχώρησε στο μέσον του 1ου θέματος της Η.Δ. διάταξης και λίγο πριν την έναρξη της 1ης ψηφοφορίας
7)Νικόλαος Κούτουλας, αποχώρησε στο τέλος του1ου θέματος της Η.Δ.
8) Γρηγόριος Καρπούζης,αποχώρησε στο τέλος του 2ου θέματος Η.Δ.
9) Γεώργιος Φιλιππακόπουλος,αποχώρησε στο τέλος του 2ου θέματος Η.Δ.
10) Χαράλαμπος Καμπούρης, αποχώρησε στο τέλος του 2ου θέματος Η.Δ.
11) Χρήστος Χασικίδης, αποχώρησε στο τέλος του 15ου θέματος Η.Δ.
12) Χρήστος Μελέτης,αποχώρησε στο τέλος του 3ου θέματος Η.Δ.
13) Κων/νος Γιώτης, αποχώρησε στο τέλος του 8ου θέματοςΗ.Δ.
14) Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας, αποχώρησε στο τέλος του 8ου θέματοςΗ.Δ.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Αμέσως μετά τη συζήτηση του 3ου θέματος ημερήσιας διάταξης πρότεινε στο Σώμα τη συζήτηση του 15ου θέματος της ημερήσιας διάταξης διότι ο εισηγητής του θέματος κος Χρήστος Χασικίδης έπρεπε να αποχωρήσει λόγω της συμμετοχής του ως εκπρόσωπος του Δήμου στην αστική εταιρεία «ΔΙΟΛΚΟΣ» Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχεται να συζητήσει το παραπάνω θέμα, και ν΄ αποφασίσει επ΄ αυτού.  
 
     Απόφαση: 91   Ο Πρόεδρος για το 15ο θέμα της ημερήσιας
                         διάταξης έδωσε το λόγο στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. Χρήστο Χασικίδη που   
     εισηγήθηκε τα  εξής:
            << Στους πρώην Δήμους Τενέας και Σολυγείας του Δήμου Κορινθίων λειτουργεί το πρόγραμμα Τηλεϊατρικής το οποίο υποστηρίζει η εταιρεία CARDIOEXPRESS με πλήρως εξοπλισμένα ηλεκτρονικά συστήματα προηγμένης τεχνολογίας. Στο Κέντρο Ελέγχου της εταιρείας καταγράφονται κάθε φορά που επικοινωνεί ένας συνδρομητής, η συμπτωματολογία, η Φαρμακευτική αγωγή, το Ηλεκτροκαρδιογράφημα, οι Συσταθείσες εξετάσεις, κ.λ.π. και προσφέρει τη δυνατότητα της ενημέρωσης του θεράποντος ιατρού κάθε εξεταζόμενου μέσω Φαξ ή μέσω  Internet. Κρίνεται απαραίτητο το πρόγραμμα να λειτουργήσει και στις υπόλοιπες Δημοτικές Ενότητες. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να προχωρήσουμε στη σύναψη συμβάσεων με την ανωτέρω εταιρεία>>.
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο ο οποίος πρότεινε την προμήθεια τεσσάρων (4) Τηλεκαρδιογράφων συνολικής αξίας 2.000,00 ευρώ και για την ετήσια Τηλεϊατρική κάλυψη σε οκτώ σημεία του Δήμου ποσό 4.800,00 ευρώ.  
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα,
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
  Α) Εγκρίνει την κάλυψη δαπάνης ποσού 6.800,00 ευρώ, για την προμήθεια τεσσάρων (4) τηλεκαρδιογράφων συνολικής αξίας 2.000,00 ευρώ και για την ετήσια Τηλεϊατρική κάλυψη σε οκτώ σημεία του Δήμου ποσού 4.800,00 ευρώ, από την εταιρεία CARDIOEXPRESS.
 Η ανωτέρω δαπάνη ποσού 6.800,00 ευρώ θα καλυφθεί από τη πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2012 με ΚΑ 00/6453 και τίτλο «Λοιπές συνδρομές».
 
 Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. Αλέξανδρο Πνευματικό Δήμαρχο Κορινθίων να υπογράψει τις συμβάσεις με την εταιρεία CARDIOEXPRESS
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
 
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 6 / 91 / 2012 .
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ              Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 28-03-2012
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
 
 

Leave a Comment