Συμμετοχή ή μη στο πρόγραμμα συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς

 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     
     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 104
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 6/21-3-2012)
 
ΘΕΜΑ 18ο Η.Δ.: «Συμμετοχή ή μη στο πρόγραμμα συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς»
           
 Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 21 – 3 – 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00, ύστερα από την αριθμ. 9623/16.3.2012 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 7 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (36) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
2.      Καμπούρης Χαράλαμπος
3.      Χασικίδης Χρήστος       
4.      Τζαναβάρας Δημήτριος
5.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
6.      Φαρμάκης Γεώργιος
7.      Μελέτης Χρήστος
8.      Κεφάλας Σταύρος
9.      Λέκκας Πέτρος
10.Κολοκούρης Νικόλαος
11.Χατζής Μιχάλης
12.Γκερζελής Ιωάννης
13.Περόγαμβρος Μιχάλης
14.Ζήμος Κων/νος
15.Λαμπρινός Παναγιώτης
16.Δράκος Παναγιώτης
17.Καμπάς Νικόλαος    
18.Οικονόμου Γεώργιος
19.Βατουσιάδης Νικόλαος      
20.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
21.Φόρτης Φώτιος
22.Γιώτης Κων/νος
23.Τόγιας Σωκράτης
24.Μπάκουλης Δημήτριος
25.Πούρος Γεώργιος
26.Ζαχαριάς Σπυρίδων
27.Κορδώσης Χρήστος
28.Γιάννου Νικολέττα
29.Ρούκης Βασίλειος
30.Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
31.Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
32.Δασκαλοπούλου Σοφία
33.Καρπούζης Γρηγόριος
34.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
35.Αθανασάκος Θωμάς
36.Γουγάς Αλέξανδρος
  
   ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Παππάς Αντώνης
2.      Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
3.      Λέκκα Σοφία
4.      Σταματάκης Μάριος
5.      Τσαρμπού Ευφροσύνη
 
     Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δώδεκα (12) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων
   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
         1.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
         2.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
         3.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
         4.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
         5.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
         6.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
         7.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
         8.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
         9.      Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
         10.Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
         11.Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
         12.Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
 
 
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
1.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
2.      Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
3.      Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα
4.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
5.      Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
6.      Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος 
7.      Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
8.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
9.      Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
10.Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς    
 
 
      
                                              
 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι
1) Αντώνης Παππάς, προσήλθε στο τέλος του 3ου Ε.Η.Δ θέματος και αποχώρησε στο τέλος του 2ου θέματος της Η.Δ. 
2) Μάριος Σταματάκης, προσήλθε στο τέλος του 3ου Ε.Η.Δ.     θέματος
3) Σοφία Λέκκα, προσήλθε στο τέλος του 3ου Ε.Η.Δ. θέματος.
4)Χρήστος Χριστοδουλόπουλος,προσήλθε στο τέλος του 3ου Ε.Η.Δ. θέματος
5)Ευφροσύνη Τσαρμπού, προσήλθε στο τέλος του 3ου Ε.Η.Δ θέματος και αποχώρησε στο τέλος του 1ου θέματος της Η.Δ. 
6) Χρήστος Κορδώσης, αποχώρησε στο μέσον του 1ου θέματος της Η.Δ. διάταξης και λίγο πριν την έναρξη της 1ης ψηφοφορίας
7)Νικόλαος Κούτουλας, αποχώρησε στο τέλος του1ου θέματος της Η.Δ.
8) Γρηγόριος Καρπούζης,αποχώρησε στο τέλος του 2ου θέματος Η.Δ.
9) Γεώργιος Φιλιππακόπουλος,αποχώρησε στο τέλος του 2ου θέματος Η.Δ.
10) Χαράλαμπος Καμπούρης, αποχώρησε στο τέλος του 2ου θέματος Η.Δ.
11) Χρήστος Χασικίδης, αποχώρησε στο τέλος του 15ου θέματος Η.Δ.
12) Χρήστος Μελέτης,αποχώρησε στο τέλος του 3ου θέματος Η.Δ.
13) Κων/νος Γιώτης, αποχώρησε στο τέλος του 8ου θέματοςΗ.Δ.
14) Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας, αποχώρησε στο τέλος του 8ου θέματοςΗ.Δ.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
 
Απόφαση: 104 Ο Πρόεδρος για  το 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης                      
                           έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου:
1) Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 2146/31.1.2012 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Περιφερειακής Ενότητας  Κορινθίας, σύμφωνα με το οποίο με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πρέπει να συμμετέχουμε στο πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς και
2) Την υπ΄ αριθμ.  03/16/2012 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Γαλατακίου, για την αποδοχή στο πρόγραμμα και την εισφορά
3) Την υπ΄ αριθμ. 02/03/2012 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αθικίων, για την αποδοχή στο πρόγραμμα και την εισφορά
4) Την υπ΄ αριθμ. 02/2012 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σολομού, για την αποδοχή στο πρόγραμμα και την εισφορά
5) Την υπ΄ αριθμ. 07/2012 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Χιλιομοδίου, για μη αποδοχή στο πρόγραμμα και την εισφορά
6) Την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Χασικίδη Χρήστου που έχει ως κατωτέρω:
«Πρόγραμμα συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το έτος 2012.
Σχετ: με το υπ΄ αριθμ. 2146/31-01-2012 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.
Με το υπ΄ αριθμ. 4349/06-03-2012 έγγραφο μας, κοινοποιήσαμε το ανωτέρω σχετικό της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής στις κάτωθι Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες: Σολομού, Αρχ. Κορίνθου, Αθικίων, Γαλατακίου, Αγίου Βασιλείου, Χιλιομοδίου, Κλένιας και Κουταλά προκειμένου να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς.
1) Οι Δ./Τ. Κοινότητες που δέχονται να ενταχθούν στο πρόγραμμα είναι οι εξής:
Ø                  Δημοτική Κοινότητα Αθικίων με την υπ αριθμ. 03/2012 απόφαση του Τ.Σ. Αθικίων
Ø                  Δημοτική Κοινότητα Γαλατακίου με την υπ αριθμ. 16/2012 απόφαση του Τ.Σ. Γαλατακίου
Ø                  Τοπική Κοινότητα Σολομού με την υπ αριθμ. 02/2012 απόφαση του Τ.Σ. Σολομού
2) Οι Τοπικές Κοινότητες Χιλιομοδίου, Αγίου Βασιλείου, Κλένιας και Κουταλά της Δ.Ε. Τενέας καθώς και η Δημοτική Κοινότητα Αρχ. Κορίνθου Δημοτικής Ενότητας Κορίνθου, δεν επιθυμούν να ενταχθούν στο ανωτέρω πρόγραμμα για το έτος 2012».
 
      Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη όλα τα παραπάνω εκτεθέντα και μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
(και με τη σύμφωνη γνώμη των προέδρων των Τ.Σ. Δ.Κ. Γαλατακίου, Δ.Κ. Αθικίων & Τ.Κ. Σολομού )
 
Α] Να συμπεριληφθεί η Δημοτική Κοινότητα Γαλατακίου, Δήμου Κορινθίων:
               I.      Στο πρόγραμμα ομαδικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας με δολωματικούς ψεκασμούς από εδάφους, με την ανάθεση της εργασίας των ψεκασμών σε ψεκαστές – εργολάβους που θα προκύψουν από μειοδοτικό διαγωνισμό που θα προκηρύξει η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
             II.      Αποδέχεται την εισφορά δακοκτονίας που θα επιβληθεί με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών στους ελαιοπαραγωγούς.
            III.      Αποδέχεται τον αριθμό των παραγωγικών ελαιοδέντρων σε 125.000.
         IV.      Εκτιμάει την μεγίστη παραγωγή σε 2.300 τόνοι.
           V.      Αποδέχεται ότι είναι δυνατή η εξεύρεση παγιδοθέτη για τη παρακολούθηση των δακοπαγίδων.
 
 
 
Β ] Να συμπεριληφθεί η Δημοτική Κοινότητα Αθικίων, Δήμου Κορινθίων:
               I.      Στο πρόγραμμα ομαδικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας με δολωματικούς ψεκασμούς από εδάφους, με την ανάθεση της εργασίας των ψεκασμών σε ψεκαστές – εργολάβους που θα προκύψουν από μειοδοτικό διαγωνισμό που θα προκηρύξει η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
             II.      Αποδέχεται την εισφορά δακοκτονίας που θα επιβληθεί με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών στους ελαιοπαραγωγούς.
            III.      Αποδέχεται τον αριθμό των παραγωγικών ελαιοδέντρων σε 220.000
         IV.      Εκτιμάει την μεγίστη παραγωγή σε 1.500 τόνους
           V.      Αποδέχεται ότι είναι δυνατή η εξεύρεση παγιδοθέτη για τη παρακολούθηση των δακοπαγίδων.
 
Γ] Να συμπεριληφθεί η Τοπική Κοινότητα Σολομού, Δήμου Κορινθίων:
               I.      Στο πρόγραμμα ομαδικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας με δολωματικούς ψεκασμούς από εδάφους, με την ανάθεση της εργασίας των ψεκασμών σε ψεκαστές – εργολάβους που θα προκύψουν από μειοδοτικό διαγωνισμό που θα προκηρύξει η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
             II.      Αποδέχεται την εισφορά δακοκτονίας που θα επιβληθεί με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών στους ελαιοπαραγωγούς.
            III.      Αποδέχεται τον αριθμό των παραγωγικών ελαιοδένδρων
         IV.      Εκτιμάει την αναμενόμενη παραγωγή ελαιοδένδρου στο 60% της μεγίστης.
           V.      Εκτιμάει την μεγίστη παραγωγή σε 420.000 Κgr
         VI.      Αποδέχεται ότι είναι δυνατή η εξεύρεση παγιδοθέτη για τη παρακολούθηση των δακοπαγίδων.
 
Δ] Να μη συμπεριληφθούν η Δημοτική Κοινότητα Αρχαίας Κορίνθου και οι Τοπικές Κοινότητες Αγίου Βασιλείου, Χιλιομοδίου, Κλένιας και Κουταλά στο πρόγραμμα ομαδικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το έτος 2012.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 6 / 104 / 2012 .
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ              Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 23-03-2012
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ