ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Ανάρτηση Πράξης Εφαρμογής Αγία-Άννα – Συνοικισμός

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Γραφείο Τύπου

Κολιάτσου 32, 20100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ

Τηλ.: 27413-61000

Fax: 27410-71700

Κόρινθος 04/04/2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
– ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ- ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ-

Ο Δήμος Κορινθίων, καλεί τους ιδιοκτήτες, των οποίων τα ακίνητα (οικόπεδα δομημένα και αδόμητα), βρίσκονται εντός της εγκεκριμένης πολεοδομικής μελέτης περιοχής <<ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ – ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ>>, η οποία εγκρίθηκε με το από 13-09-2011 Π. Δ/γμα – ΦΕΚ 262/τ. Α. Α. Π. /11-10-2011, και συγκεκριμένα της περιοχής που βρίσκεται Βόρεια της Νέας Εθνικής οδού Κορίνθου – Πατρών και περικλείεται από τις οδούς Αγίας Άννας – Μάρκου Μπότσαρη – Λεωφόρο Ιωνίας (πρώην Λεωφόρο Κορίνθου) – Έβρου – Αϊδινίου – Λεωφόρο Αθηνών – Ν.Ε.Ο. Κορίνθου – Πατρών, να προσέλθουν στα γραφεία της Δ/νσης Πολεοδομίας, Αστικής Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος – Τμήμα Πολεοδομίας, Πολεοδομικών Εφαρμογών, Σχεδίου Πόλεως, (Ερμού 39, 1ος όροφος), προκειμένου να λάβουν γνώση των πινάκων και διαγραμμάτων της Πράξης Εφαρμογής (Π. Ε.), της πολεοδομικής μελέτης, η οποία έχει συνταχθεί από τους μελετητές, στο πλαίσιο των άρθρων 8, 9 και 12 του Ν. 1337/1983 και σύμφωνα με τα στοιχεία που είχαν συγκεντρωθεί και επεξεργαστεί απο αυτούς μέχρι τον Ιούνιο του 2006 ως και την επεξεργασία των ενστάσεων που είχαν υποβληθεί κατά την ανάρτηση των πινάκων της Π. Ε. που έγινε με την 11382/21-5-2007 πρόσκληση.
Όσοι διαφωνούν με τα στοιχεία της Π. Ε., θα πρέπει μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης – πρόσκλησης στις εφημερίδες, να καταθέσουν ΕΝΣΤΑΣΗ πλήρως τεκμηριωμένη αναφέροντες τους λόγους για τους οποίους ενίστανται και συνοδευόμενη με αποδεικτικά στοιχεία που στοιχειοθετούν τις αντιρρήσεις τους.

Επίσης υπενθυμίζουμε σε όσους ιδιοκτήτες ακινήτων της ως άνω περιοχής, δεν έχουν υποβάλει μέχρι σήμερα στον Δήμο Κορινθίων δήλωση ιδιοκτησίας σύμφωνα με την παρ. 5 του αρθρ. 12 του Ν. 1337/83, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του αρθρ. 6 του Ν. 2242/94, η οποία είναι υποχρεωτική για όλους τους ιδιοκτήτες, να προσέρχονται για να υποβάλουν Δήλωση Ιδιοκτησίας, στα παραπάνω γραφεία της υπηρεσίας.
Γίνεται γνωστό σε όλους τους ιδιοκτήτες, ότι χωρίς το πιστοποιητικό υποβολής της ως άνω Δήλωσης Ιδιοκτησίας, α) είναι αδύνατη οποιαδήποτε δικαιοπραξία εν ζωή και αυτοδικαίως και απολύτως άκυρη, εφόσον πραγματοποιηθεί, και β) δεν θα χορηγείται άδεια οικοδομής στο ακίνητο.

Για την υποβολή Δήλωσης ιδιοκτησίας οι προσερχόμενοι στα παραπάνω γραφεία της υπηρεσίας, θα πρέπει να έχουν μαζί τους:

1. Φωτοαντίγραφο του τίτλου η των τίτλων ιδιοκτησίας (συμβόλαιο αγοράς – αποδοχή κληρονομιάς, γονική παροχή, κ.λ.π.).

2. Πιστοποιητικό από το Α’ Υποθηκοφυλακείο Κορίνθου, περί μεταγραφής, μεταβολών, βαρών, διεκδικήσεων, κατασχέσεων.

3. Τοπογραφικό διάγραμμα της ιδιοκτησίας.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΜΙΧΑΗΛ Α. ΧΑΤΖΗΣ